1.4.2016

Tietopyyntö: Tapahtumien digitaaliset palvelut

Tekes valmistelee hankintaa, jonka kohteena on Tekesin järjestämien tapahtumien digitaaliset ratkaisut. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa ja kerätä tietoa markkinoilla olevista ratkaisuista erilaisten tapahtumien ja tapaamisten digitaalisista toteutustavoista, kuten webcasting- tai webinaari-ratkaisuista.
Jättöaika: ke 16.03.2016 - pe 01.04.2016

Tekesin tavoitteena on luoda vuorovaikutuksellisia ja asiakkaille merkittäviä tapahtumia, joissa asiakkaamme voivat kohdata ja jakaa kokemuksiaan riippumatta siitä, tapahtuuko kohtaaminen kasvotusten vai verkossa. Etsimme uuden ajan virtuaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat ja kannustavat sosiaalista vuorovaikutusta ja kokemusten jakamista sosiaalisessa mediassa, unohtamatta palvelun toimintavarmuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Markkinakartoitus on tavoitteena toteuttaa viikkojen 14-15 aikana myöhemmin sovittavalla tavalla, esim. kahdenkeskisinä keskusteluina, puhelinkeskusteluina tai sähköpostitse. Ilmoittautumiset tietopyyntöön liittyviin kahdenkeskisiin markkinakartoitus-/tietopyyntökeskusteluihin pyydetään lähettämään osoitteeseen kilpailutus(at)tekes.fi 1.4.2016 klo 16.00 mennessä otsikoituna "Tietopyyntö 29/25/2016".
Ilmoittautumiseen pyydetään liittämään markkinakartoitukseen osallistuvan henkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, organisaation nimi ja lyhyesti alustavia tietoja tapahtumien digitaalisiin ratkaisuihin tarjottavista palveluista.

Tämä tietopyyntö ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitus, jolla on tarkoitus selventää hankintaan liittyviä mahdollisuuksia. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Mikäli tietopyynnön kohteena kuvattu hankinta päätetään suorittaa, se saattaa olla sisällöltään tässä tietopyynnössä esitetystä poikkeava. Tavoitteena on toteuttaa kilpailutus vuoden 2016 aikana. Optiona hankintaan saatetaan sisällyttää myös muiden Team Finland –toimijoiden tapahtumiin liittyviä digitaalisia ratkaisuja.

Tekniseen vuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneilla ei ole oikeutta saada korvausta antamistaan tiedoista eikä osallistumisesta tietopyyntöön saa aiheutua kustannuksia hankintayksikölle.

Tietopyyntö on julkaistu myös HILMA-ilmoituskanavassa.