Tarjouspyyntö: Selvitys biopohjaisten materiaalien ja kemikaalien markkinoiden tarpeista ja mahdollisuuksista

Hankinnan arvo on 28 000 euroa.
Jättöaika: ke 09.03.2016 - to 31.03.2016

Suomen talouden kasvun yhdeksi pilariksi on nostettu biotalous. Suomessa on vahvaa osaamista biopohjaisista ratkaisuista. Nyt kaivataan näkymiä alan globaalin liiketoiminnan kehityksestä. Biopohjaiset ratkaisut voivat olla muuttuneen regulaation vuoksi aiempia ratkaisuja korvaavia (kemikaalit, materiaalit, prosessit), ne voivat tuoda parantuneita ominaisuuksia tuotteisiin tai/ja ne voivat luoda täysin uusia toimintamalleja ja ratkaisuja.  Uudet tuotteet ja ratkaisut kohdistuvat suurelta osin uusille asiakastoimialoille ja vaativat uutta verkostoitumista.

Hankinnan kohde on selvitys biopohjaisten materiaalien ja kemikaalien markkinoiden tarpeista ja mahdollisuuksista. Tavoitteena on tunnistaa ja löytää uusia tulevaisuuden markkinatarpeita biomateriaaleille. Selvitykseen kuuluu case-kuvauksia monipuolisesti eri asiakastoimialoilta sekä niiden perusteella analyysi markkinoille pääsyn mahdollistajista ja esteistä. Tavoitteena on tunnistaa onnistumisen edellytyksiä ja tulevaisuuden kasvumarkkinoita. Toteuttajaksi haetaan 3 – 4 henkilön tiimiä, josta on nimetty yksi työtä koordinoiva henkilö.

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 15.3.2016 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 78/25/2015”

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 17.3.2016 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin osoit­teessa: http://www.tekes.fi/tarjouspyynnot/.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 31.3.2016 klo 16.00.

Kysymykset ja vastaukset

  • Voiko tilaaja tarkentaa, mitä tarkoitetaan biopohjaisten materiaalien ja kemikaalien markkinoilla tässä yhteydessä? Erityisesti sisällytetäänkö esimerkiksi terveysteknologian ja lääketieteen markkinat selvitykseen vai rajataanko ne ulkopuolelle?

Selvityksessä haetaan mielenkiintoisia caseja, joissa biomateriaalit tai -kemikaalit ovat päässeet markkinoille. Näiden case-tarkastelujen pohjalta haetaan uutta tietoa markkinoiden mahdollistajista ja esteistä. Case voi olla myös terveysteknologian ja lääketieteen alueelta, erityisesti,  jos siinä on piirteitä, jotka ovat suomalaisen osaamisen ja yritysten kannalta relevantteja. Valittavista caseista keskustellaan yhdessä ohjausryhmän kanssa selvityksen edetessä.

  • Tarjouspyynnön kohdassa 2 sanotaan: ”toteuttajaksi haetaan 3-4 henkilön tiimiä”. Voimmeko tarjota useampaa kuin 4 henkilöä? Voimmeko tarjota neljän hengen ydintiimin lisäksi esim. kansainvälisten asiantuntijoiden referenssiryhmää?

Tarjouksessa tulee nimetä tiimi, joka tekee pääosan työstä ja tämän 3-4 henkilön tiimin osaaminen arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti ja heistä täytetään henkilötaulukot. Substanssiosaamisen arvioinnissa arvostetaan myös verkostojen kykyä tunnistaa uusia ja kiinnostavia esimerkkejä monipuolisesti eri toimialoilta ja markkinoilta.

  • Tarjouspyynnön kohdassa 6, osiossa 1 viitataan ” Substanssiosaamisen osalta kokemusta biomateriaalien ja/tai –kemikaalien alueelta…”. Tarkoitetaanko tällä nimenomaan biokemian asiantuntemusta esimerkiksi tuotekehitykseen liittyen? Lasketaanko tässä mukaan esim. biomateriaaleja koskevat kaupalliset selvitykset, joihin ei ole liittynyt kemian alan substanssisaamista?

Substanssiosaamisen osalta arvioimme kokemusta biomateriaalien ja/tai  –kemikaalien alueelta, monipuolista kokemusta relevanteilta biomateriaalien ja -kemikaalien kansainvälisiltä markkinoilta sekä kokemusta yritysten liiketoimintaratkaisuista ja toimintaympäristön kehityksestä.

  • Henkilötietolomakkeessa kohta: ”Vähintään 5 vuoden työkokemus biotalouden alueelta sekä verkostoja alan yrityksiin sekä suomalaisen elinkeinoelämän tuntemusta” – miten tässä rajataan biotalous? Voiko kohtaan sisällyttää esim. referenssejä biojätteiden, elintarviketeollisuuden, ns. sinisen biotalouden (vesivarat), metsäteollisuuden tai palveluliiketoiminnan osa-alueilta?

Substanssiosaamisen osalta arvioidaan kokemusta biomateriaalien ja/tai –kemikaalien alueelta, monipuolista kokemusta relevanteilta biomateriaalien ja -kemikaalien kansainvälisiltä markkinoilta sekä kokemusta yritysten liiketoimintaratkaisuista ja toimintaympäristön kehityksestä. Lisäksi arvioidaan kokemusta ja osaamista tulevaisuuden markkinatarpeisiin liittyvien analyysien alueelta. Vähimmäisvaatimuksena on 5 vuoden työkokemus biotalouden alueelta sekä verkostoja alan yrityksiin sekä suomalaisen elinkeinoelämän tuntemusta. Tiimistä vähintään kahdella henkilöllä on täytyttävä tämä vaatimus.

  • Tarjouspyynnössä on maininta ”Julkaisu tehdään englannin kielellä”. Mikä on tilaajan toive projektin tulosten työversioiden ja projektihallinnon kielestä, englanti vai suomi?  

Käytettävä kieli valitaan tarpeen mukaan.