Tekesin ohjelmien kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut, 30/25/2013

HILMA-hankintailmoitus julkaistu 27.6.2013, hankintailmoituksen numero: 2013-017203

Tässä hankinnassa haetaan palveluntarjoajaa Tekesin ohjelmien kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluille. Valitun toimittajan palveluita voidaan käyttää ensisijaisesti Huippuostajat, Oppimisratkaisut, Fiiliksestä Fyrkkaa ja Fiksu kaupunki -ohjelmien sekä lisäksi myös muiden Tekesin ohjelmien tarpeisiin. Kaikkiin Tekesin palveluntuottajalta hankkimiin ja solmittavan sopimuksen piiriin kuuluviin palveluihin sovelletaan tämän hankinnan hintoja ja ehtoja.

Tekesin ohjelmat ja aktivointihankkeet ovat ajankohtaisia, kohdennetuille aihealueille suunnattuja rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen kokonaisuuksia. Niissä yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt voivat kehittää uutta osaamista, verkottua ja vaikuttaa alan kehitykseen. Tekesin ohjelmien kautta erityisesti pk-yrityksille tarjotaan kansainvälistymistä tukevia valmennus- ja verkottamispalveluita. Tavoitteena on parantaa yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja löytää yrityksille polkuja erilaisiin kansainvälisiin tutkimus- ja yritysverkostoihin, jotka tukevat yritysten kasvua.

Palveluntuottajan tehtävänä on sparrata ja valmentaa suomalaisia yrityksiä ja yritysverkostoja kansainväliseen liiketoimintaan. Palvelua tarjotaan yrityskohtaisesti ja yritysryhmille sekä uusille että Tekesin ohjelmissa jo mukana oleville yrityksille.

Tavoitteena on lisäksi tunnistaa tutkimusryhmiä, yrityksiä ja julkisia toimijoita, joilla on valmiudet menestyä Horizon 2020 –tutkimushaussa. Palveluntarjoaja verkottaa näitä toimijoita keskenään ja edistää osallistumista kansainvälisiin konsortioihin. Osallistuvista organisaatioista voidaan koota esim. esittelyaineistoja, joiden avulla voidaan levittää tietoa osaamisesta konsortiopartnereille ja kansainvälisille kontakteille.

Palvelulla tavoitellaan noin 40–70 yritystä tai muuta toimijaa vuosittain.

Pääaktivaattorin tehtäviä ovat mm.:
- Aktivaattori tarjoaa valituille julkisille ja yksityisille toimijoille ohjausta ja sparrausta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja relevanttien verkostojen tunnistamiseen ja rakentamiseen. Sparrauksen kohteeksi valittavat toimijat valitaan erikseen Tekesin kanssa sovittavan menettelyn mukaisesti.
- Tapauskohtaisesti aktivaattori tuo asiakkaille Tekesin rahoitusmahdollisuuksien lisäksi tietoa muiden toimijoiden rahoituspalveluista, jotka tukevat kansainvälistymisen tavoitteita.
- Aktivaattorin tehtävä on verkottaa yrityksiä yhteishankkeisiin, joissa kehitetään uudenlaisia ansaintamalleja ja palvelukokonaisuuksia kansainvälisille markkinoille.
- Aktivaattorin tehtävä on koota suomalaisia yritys- ja toimijaryhmiä osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin ja messuille yhteisen Suomi-brändin alla.
- Aktivaattorin tehtävänä on välittää kansainvälistä bencmarking-tietoa suomalaisille organisaatioille.
- Muut Tekesin määrittelemät vähäiset erityistehtävät ja selvitykset

Hankinnan laajuus on noin 0,4 htv/vuosi ja sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana. Tekesin ohjelmat ovat kestoltaan tyypillisesti noin 3-6 vuotta. Arvio työmäärästä on Tekesiä sitomaton arvio.

Palveluntarjoaja voi tarjota työ suorittamiseen pääaktivaattorin tueksi tiimiä, joka voi koostua oman organisaation osaajista tai ulkopuolisista verkostoista. Pääaktivaattorin työpanoksen tulee olla vähintään 50 % tehtävän työn määrästä.

Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 1 (excel)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 2 (rtf)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä, tarjouspyynnön liite 3 (rtf)

Selvitys liikesalaisuuksista, tarjouspyynnön liite 4 (rtf)

Sopimusluonnos, tarjouspyynnön liite 5 (pdf)

Sopimuskausi
Sopimus on voimassa toistaiseksi neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjousten takaraja
Tarjouksen tulee olla täydellisenä liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 30.8.2013 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään/kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "30/25/2013, KV"

Lisätietoja
Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 13.8.2013 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida "Kysymykset 30/25/2013 KV"
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 15.8.2013 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset

1. Kysymys: Onko tarjouspyynnössä esitettävien henkilönimien (toteuttavan tiimin jäsenet) oltava julkisia ennen kuin päätös palveluntarjoajan valinnasta on tehty?

Vastaus: Tarjousasiakirjat ovat salassa pidettäviä hankintapäätökseen asti, minkä jälkeen ne tulevat tarjouskilpailun osapuolille julkiseksi (ns. asianosaisjulkisuus). Eli tarjouksessa esitettävät henkilöt eivät tule ilmi ennen päätöstä palveluntarjoajan valinnasta. Tarjouskilpailun asiakirjat tulevat, muilta paitsi salassa pidettäviltä osin, julkisiksi kaikille hankintasopimuksen tekemisen jälkeen (ns. yleisöjulkisuus).

2. Mikä on pääaktivaattorin ja tiimin rooli valittaessa sparrauksen kohteiksi tulevia yrityksiä/tahoja?

Vastaus: Sparrattavat yritykset voivat olla jo ohjelmiin hakeutuneita yrityksiä tai aktivaattori ja tiimi tunnistavat yhdessä uusia potentiaalisia yrityksiä. Valinta tehdään Tekesin ja aktivaattorin yhteistyönä, mutta lopullisen päätöksen tekee Tekes.

3. Kysymys: Voidaanko *Menetelmät ja verkostot' –kuvaukseen sisällyttää liitteitä, jotka eivät sisälly kuvauksen maksimipituuteen 2 A4-sivua (liitteinä esim. tiimiin ja mahdollisiin alihankkijoihin liittyvät cv-tiedot sekä tarjoajan referenssit)?

Vastaus: Ei.

4. Kysymys: Tuleeko tarjouspyynnössä, kohdassa 6.1.2 esitetty 'Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus' -osuus sisällyttää 'Menetelmät ja verkostot' –kuvauksen maksimipituuteen (2 A4-sivua)?

Vastaus: Kyllä.

5. Kysymys: Mihin ohjelman suunnittelussa esitettyihin tavoitteisiin viitataan tarjouspyynnön kohdassa 6.1.2 (Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus) ts. mistä nämä tavoitteet löytyvät?

Vastaus: Ohjelmille asetetut tavoitteet löytyvät osoitteesta www.tekes.fi/ohjelmat/ kunkin tarjouspyynnössä mainitun ohjelman alta.

6. Kysymys: Mikä on hankinnan oletettu aikataulu ts. mihin mennessä hankintapäätös tehtäneen ja milloin palveluntarjoajan tulisi aloittaa tehtävässään?

Vastaus: Sopimuksen arvioidaan tulevan voimaan marraskuussa (tavoite, hankintamenettelyn vaatiman ajan puitteissa).