18.11.2013

Tarkastukset

Rahoituksen saajiin kohdistuvat tarkastukset ja EAKR-varmennukset, 19/25/2013

Hilma-hankintailmoitus julkaistu 9.10.2013.

Tekes suorittaa ns. Tekes-tarkastuksia ja konkurssitarkastuksia rahoittamiinsa projekteihin. Tarkastuksilla pyritään selvittämään, onko projekti toteutettu rahoituspäätöksen ja siihen sisältyneiden ehtojen mukaisesti.

Hankintaan sisältyvät seuraavat tarkastustyypit: Tekes-tarkastukset, konkurssitarkastukset ja EAKR-varmennukset.

Tarkastustoiminta kohdistuu seuraaviin Tekesin rahoitustuotteisiin:
- rahoitukseen tutkimus- ja kehitystoimintaan (TUKE);
- rahoitukseen julkisille tutkimuslaitoksille (JUTU);
- rahoitukseen nuorille innovatiivisille yrityksille (NIY)
- EAKR-rahoitukseen. Tekes toimii rahoitusta välittävänä viranomaisena Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista julkisen tutkimuksen hankkeille.  

Tekes valitsee kaksi palveluntarjoajaa; ensisijaisen ja toissijaisen.

Palveluntarjoaja nimeää tarjouksessaan 7 henkilön palvelutiimin. Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään tarjotussa tiimissä esitettyjä henkilöitä palvelun suorittamiseen.

Hankinta ja työtehtävät on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 1 (excel)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 2 (rtf)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä, tarjouspyynnön liite 3 (rtf)

Selvitys liikesalaisuuksista, tarjouspyynnön liite 4 (rtf)

Sopimusluonnos, tarjouspyynnön liite 5 (pdf)

Salassapitositoumus, tarjouspyynnön liite 6 (rtf)

Tarjouspyynnön luottamukselliset liitteet 7-12 toimitetaan salassapitositoumuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarkemmat ohjeet tarjouspyynnön kohdassa 18.

Sopimuskausi

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuskauden aikana sekä Tekesillä että toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjousten takaraja ja toimittaminen

Tarjouksen tulee olla täydellisenä liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 18.11.2013 klo 16.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään/kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”19/25/2013, Tekes-tarkastukset”

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 21.10.2013 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 19/25/2013, Tekes-tarkastukset”
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 25.10.2013 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Lisäkysymykset

Kysymyksiä saapui 21.10.2013 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 1 kpl.

Kysymys: Tarjouspyynnössä esitetään tarjottavan tiimin kooksi yhteensä seitsemän henkilöä. Onko mahdollista käyttää kelpoisuuden omaavia tilintarkastajiamme kattavasti eri puolilta Suomea enemmän kuin seitsemän riittävän resursoinnin varmistamiseksi?  Onko siis seitsemän henkeä ehdoton yläraja palvelutiimin muodostamisessa?

Vastaus: Tarjouksessa tulee esittää seitsemää henkilöä tarjottavaan tiimiin.