27.9.2013

Liideri-ohjelman kokeilu yhteisöllisen sosiaalisen median paremmasta hyödyntämisestä

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman kokeilu yhteisöllisen sosiaalisen median paremmasta hyödyntämisestä teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Tekesin Liideri-ohjelmalla tuotetaan johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä, jotka uudistavat liiketoimintaa ja työelämää. Ohjelman visiona on, että Suomessa on vuonna 2020 Euroopan parhaat työpaikat, jotka ovat huipputuottavia ja saavat aikaan työn iloa.

Ohjelman kaksi pääaihealuetta yritysten ja muiden työpaikkojen liiketoiminnan tai muun toiminnan uudistamiseksi ovat henkilöstöä osallistava innovointi sekä uudenlaiset työn organisoinnin ja työnteon tavat. Molempien taustalla on tarve arvostavaan johtamiseen. Se tukee ihmisten aloitteellisuutta ja luovuutta sekä heidän osaamisensa hyödyntämistä organisaation sekä sen toiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi.

Tämä tarjouspyyntö koskee yhteisöllisen sosiaalisen median parempaa hyödyntämistä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä kokeilun avulla. Odotamme uusia ehdotuksia, ideoita ja ajatuksia, joilla voidaan edistää suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn kehittämistä edistämällä yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönottoa sekä yksittäisissä yrityksissä että yritysten välisissä verkostoissa. Kokeilun avulla halutaan lisätä ymmärrystä yhteisöllisten toimintatapojen mahdollisuuksista sekä kokeiluun osallistuvassa yritysryhmässä että laajemmin suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi erilaisten kokeilujen ja kokemusten keräämisen avulla luotavalla toimintamallilla yhteisöllisen sosiaalisen median edistämiseksi suomalaisessa teollisuudessa.

Haastamme yrityksiä uudistamaan työnteon tapoja tuotteiden ja palvelujen kehittämisen rinnalla. Yhtenä osa-alueena uudistamistyössä on ICT:n parempi hyödyntäminen.

Tarjouspyyntö (pdf)

Henkilön taulukko (xlsx)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä (docx)

Selvitys liikesalaisuuksista (docx)

Sopimusmalli (pdf)

Minne tarjoukset

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 27.9.2013 klo 16.00.
Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi. Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

HUOM! TARJOUSTEN JÄTTÖMÄÄRÄAIKAA ON JATKETTU 1.10.2013 KLO 16.00 SAAKKA!

Lisätiedot

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 16.9.2013 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida "Kysymykset 72/25/2012".

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 18.9.2013 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan silloin tässä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset

1. Tarvitaanko hintataulukkoa? Tarjouspyynnössä mainitaan tarvittavina liitetiedostoina myös hintataulukko (kohta 3). Tarvitaanko tätä kiinteähintaisessa tarjouksessa ja onko hintataulukolle olemassa valmista pohjaa?

 • Erillistä hintataulukkoa ei tarvita.

2. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa vakuutus velvoitteiden täyttämisestä. Riittääkö selvityksen toimittaminen tarjouksen päävastuullisen yrityksen osalta vai pitääkö vakuutus toimittaa myös alihankkijoiden osalta?

 • Päävastuullisen yrityksen vakuutus riittää, koska päävastuullinen vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

3. Annettu henkilötietolomake tulee täyttää jokaisen tarjotun asiantuntijan osalta. Tuleeko jokaiseen lomakkeeseen täyttää myös päävastuullisen ja toisen vähittäisvaatimukset täyttävän henkilön tiedot vai voiko ne jättää tyhjäksi?

 • Jokaisen henkilön osalta täytetään vain yksi lomake. Lomakkeeseen merkitään henkilön rooli palvelussa, joten joillakin henkilöillä osa kohdista jää tyhjiksi.

4. Mitä pidetään yritystoiminnan kehittämisenä henkilön kokemusta arvioidessa? Päävastuullisella henkilöllä täytyy olla vähintään 5 vuoden kokemus yritystoiminnan kehittämisestä. Voiko kokemuksena pitää konsulttina toimimista, yrityskehittäjän toimessa toimimista ja yrityksen sisäisissä kehittämisrooleissa toimimista?

 • Kokemus voi olla sekä konsulttina toimimista, yrityskehittäjän toimessa toimimista ja myös yrityksen sisäisessä kehittämisroolissa toimimista. Sisäisissä kehittämisroolissa toimimisen tulee olla pitkäjänteistä ja pääosa omaa työnkuvaa.

5. Mitä tietoja alihankkijoista tulee antaa? Tarjouspyynnön mukaan suorat alihankkijat on nimettävä ja niiden osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista. Mitä tietoja alihankkijan perustietojen tulisi sisältää?

 • Alihankkijan nimi ja y-tunnus riittävät perustiedoiksi.

6. Alustavan toteutussuunnitelman osana pyydetään kuvausta osallistuvasta yritysryhmästä. Tulisiko yritysryhmän yrityksiä pystyä nimeämään jo tarjousvaiheessa ja jos yrityksiltä on saatu vahvistus alustavasta kiinnostuksesta osallistua projektiin, onko siitä hyötyä tarjouksen arvioinnissa?

 • Yritysryhmän yritykset hyvä pystyä nimeämään ainakin suurimmalta osalta, saatu vahvistus tuo lisäarvoa.

7. Tarjouksen jättäjällä täytyy olla valmiina teollisuus- ym. yrityksiä joissa uusia toimintatapoja testataan ja kehitetään? Toisin sanoen Tekes ei hanki näitä kohdeyrityksiä?

 • Juuri näin, Tekes ei hanki kohdeyrityksiä.

8. Millaista roolia ja sitoutumista yrityskumppaniverkostolta odotetaan?

 • Yrityskumppaneilla tulee olla selvityksen aihealueeseen liittyviä selkeitä omia intressejä. Yrityskumppaniverkoston tulee sitoutua ajankäytöllään selvitykseen sekä yrityskohtaisesti että verkostotyöskentelyyn. Yritysverkostolta edellytetään yhteistyöhalua ja –kykyä sekä avoimuutta kokemusten jakamiseen sekä yrityskumppaniverkostossa että laajemmin. Avoimuus ei koske yrityssalaisuuksia.

9. Alustavan toteutussuunnitelman tulee sisältää "kuvaus osallistuvasta yritysryhmästä ja sen tarpeista". Tuleeko yritysryhmän olla nimetty ja sitoutunut kokeiluun jo tarjousvaiheessa vai voiko yritysryhmä vielä muuttua työn aikana? Jos yritysryhmän osallistujat on nimettävä ja heidän on oltava sitoutuneita kokeiluun, niin miten tämä tulee osoittaa tarjouksessa?

 • Yritysryhmän tulee olla nimetty ainakin valtaosin, vaihdokset voivat olla mahdollisia, mutta perusjoukko pitäisi jo hakuvaiheessa olla kasassa.

10. Kuinka yksityiskohtainen ja laaja tulisi toteutussuunnitelman olla?

 • Toteutussuunnitelman tulee olla niin laaja että siitä saa käsityksen mitä ja miten aiotaan edetä, mikä kunkin osapuolen ajateltu rooli, sekä miten levitys ja viestintä ulospäin hoidetaan.

11. Kokeilujen kohteena on "yritysten liiketoiminnan kehittäminen". Voiko kokeilu kohdentua jollekin liiketoiminnan kehittämisen osa-alueelle? Mikäli vastaus on kyllä, niin miten kohdentuminen huomioidaan toteutussuunnitelmia arvioitaessa?

 • Liiketoiminnan kehittämisen kohdentuminen lähtee mukana olevan yritysryhmän tarpeista. Jos joukko yrityksiä haluaa kohdentaa liiketoiminnan kehittämisen tietylle osa-alueelle se mahdollista. Liiketoiminnan kehittämisen aluetta ei ole määritelty haussa.

Kysymykset ja vastaukset (docx)