Haku tutkimusorganisaatioille ja yrityksille – Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa

Hakuaika: ti 17.01.2017 - to 30.03.2017

Tekesin tutkimushaku "Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa" on suunnattu yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille sekä tutkimusorganisaatioiden monitieteisille elinkeinoelämän kanssa verkottuneille projekteille digitaalisuuden aihealueella. Haun tavoitteena on vauhdittaa uuden osaamisen tehokasta hyödyntämistä suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Päätökset rahoitettavista projekteista tehdään tavoitteen mukaan kesäkuussa 2017. Tekesin rahoitus haussa on enimmillään 8 M€ tutkimusorganisaatioille.

16.1.2017 lisätty BEAM-ohjelma.

Kenelle?

 1. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille

  Yhteiseen tavoitteeseen tähtäävät yritysvetoiset projektikokonaisuudet, joissa mukana voi olla usean yrityksen rinnakkaisia projekteja. Yrityshankkeiden rinnalla voi olla tutkimusorganisaation hanke silloin, kun se tukee yritysten tutkimusaihetta ja sen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Yritysrahoituksen kriteereihin ja ehtoihin voit tutustua täällä.

  2. tutkimusorganisaatioille

  Tutkimusorganisaatioiden toteuttamat monitieteiset tutkimusprojektit, joissa luodaan uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tavoitteena ovat julkiset tutkimusprojektit, joiden tulokset ovat laajasti ja tehokkaasti yritysten hyödynnettävissä. Tutkimusprojekteissa edellytetään 10 % hyödyntäjärahoitusta yrityksiltä. Hakemusten ja tulosten hyödyntäjien osallistumisilmoitusten tulee olla Tekesissä viimeistään torstaina 30.3.2017.
Millaista tutkimusta rahoitamme?

Tutkimushaun tavoitteena on vauhdittaa uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittymistä perinteiset toimialarajat ylittäen.

Kaikkiin alla mainittuihin teemoihin liittyviin hankkeisiin edellytämme monitieteellisyyttä mm. käyttäytymis- ja kauppatieteiden muodossa, kuten ratkaisun asiakasarvon merkityksen sekä käytettävyyden tutkimista, digitalisaation aiheuttamia muutoksia verkoston muihin toimijoihin, toimintatapoihin, työntekijöiden tehtäviin, organisoitumiseen ja johtamiseen. Tärkeitä näkökulmia on liiketoiminnan kysyntälähtöisyys ja asiakkaiden osallistaminen sekä uusien ekosysteemien muodostuminen esim. kysyntä- tai alustatalouden seurauksena.

Rahoitamme tässä haussa monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavissa teemoissa:

 • Robotiikan, ohjelmistorobotiikan, älykkäiden koneiden ja tuotantojärjestelmien hyödyntäminen eri sovellusalueilla. Tutkimuksen tavoitteena on ratkaista uusien sovellusten haasteita niin ominaisuuksien (koneen ja ihmisen yhteistoiminta, turvallisuus, oppivuus), teknologioiden (älykkäät ohjelmistot, anturitekniikka, mekaniikka) kuin liiketoimintamahdollisuuksien ja työn organisoinnin näkökulmista.

 • Datasta arvoa: massadatan (Big Data) hyödyntäminen sekä uusien älykkäiden ja tehokkaiden analyysimenetelmien kehittäminen digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ja palvelujen pohjaksi.

 • IoT- ja langattomien teknologioiden hyödyntäminen digitaalisuuden eri sovellusalueilla. Tutkimuksen toivotaan ottavan huomioon mm. ICT-ratkaisujen energiatehokkuuden ja turvallisuuden, järjestelmien yhteentoimivuuden sekä uudet liiketoiminta-alueet ja ansaintamallit.

 • Virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja sekoitetun todellisuuden (VR/AR/MR) soveltaminen uuden liiketoiminnan, ansaintamallien ja uusien palveluratkaisujen mahdollistajana.

 • EU-rahoitettujen projektikokonaisuuksien osaamisten tiedon siirto suomalaisille yrityksille. Digitaalisuutta tutkivien tai digitaalisuutta hyödyntävien jo päättyneiden tai vuoden 2017 aikana päättyvien, pääasiassa EU 7 puiteohjelman, Horizon 2020, ECSEL-JU, ARTEMIS-JU, ENIAC-JU ja muissa EU-rahoitetuissa projekteissa on konsortion laajuisesti kehitetty paljon uutta osaamista ja tietämystä. Suuri osa tästä tiedosta on ulkomaisten ja suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja osin myös yritysten osalta yleisesti julkaistua tai muuten vapaata (tai neuvoteltavissa) suomalaisissa yrityksissä hyödynnettäväksi. Tämän haun rahoitusta voivat hakea tällaisissa projekteissa partnereina mukana olleet toimijat, kun hakemus käsittää EU-rahoitetun projektin osaamisen jatkohyödyntämistä suomalaisessa elinkeinoelämässä.

 • Kansainvälisen yhteistyön projektit EUREKA ITEA3 ja CELTIC+ tai muista ohjelmista.

 • Uusia digitaalisia ratkaisuja kehittyville markkinoille. Tekesin ja ulkoasiainministeriön (UM) yhteinen BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita sekä tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa uusilla kehittyvillä markkinoilla. Kehittyviksi maiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n (OECD Development Assistance Committee) kehitysyhteistyökelpoisiksi määrittelemät kehittyvät maat, pois lukien Kiina.

 • Tekoälyn tutkimus mm. seuraavilla alueilla: Tekoälyn ja ihmisen välinen yhteistyö, kotimaisten kielten prosessointi, uusimpien tekoälyteknologioiden soveltaminen sekä avointen ja viranomaisaineistojen hyödyntäminen.
Projektien arvioinnista ja hyvän hakemuksen tunnusmerkkejä

Projektien arvioinnissa käytettäviä ja hyvän hakemuksen tunnusmerkkejä ovat:

 1. Projektisuunnitelmassa on esitetty selkeä ja monipuolinen tulosten hyödyntämissuunnitelma. Etsimme rahoitettaviksi projekteja, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista.

 2. Projektit ovat tutkimuksellisesti haastavia, elinkeinoelämää uudistavia ja tavoittelevat markkinoille kokonaan uusia kansainvälisen uutuusarvon innovaatioita.

 3. Projektit on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa ja tutkimussuunnitelma rakentuu yritysryhmien yhteisten tutkimustarpeiden ympärille. Vältä yksittäisten yritysten lähellä tuotekehitystä olevien case-tapausten ratkomista. Kompaktista tutkimussuunnitelmasta tulevat tutkimushaaste ja yritysten tutkimustarpeet selkeästi esille.

 4. Tutkimusprojekteihin pitää olla omarahoituksen lisäksi yritysrahoitusta vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista ja rahoitus tulee vähintään kolmelta tuloksia hyödyntävältä yritykseltä. Lisäksi myös muut hyödyntävät tahot (kuten julkiset toimijat) voivat rahoittaa projektia.

  Yritysten osallistumisilmoituksilla on merkittävä rooli hankearvioinnissa. Projekteihin osallistuvien yritysten tulee vastata osallistumisilmoituksella tai erillisellä liitteellä seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
  • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
  • Miten yritys hyödyntää tämän tutkimushankkeen tuloksia?
  Ilmoitus yritysten osallistumisesta projektiin on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä Tekesiin 30.3.2017 mennessä.

 5. Projektissa on mukana monipuolinen tutkimusryhmien osaaminen ja uskottava resursointi.

 6. Käsittelyn nopeuttamiseksi rinnakkaiset projektihakemukset on nimettävä selkeästi samaa hankkeeseen kuuluviksi.

 7. Emme rahoita Strategisen tutkimuksen neuvoston tai Suomen Akatemian kanssa päällekkäistä tutkimusta.
 8. BEAM-ohjelman kehittyville markkinoille suunnatuissa projekteissa Tekesin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kohdemaassa. Sähköiseen hakemukseen pitää siis liittää myös liite vaikuttavuudesta kehitysmaissa.

   

Tekes edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista

Tekes on sitoutunut avoimen tieteen- ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tekesin rahoittamissa tutkimusprojekteissa tuotetut julkaisut on mahdollisuuksien mukaan saatettava avoimesti kaikkien saataville. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon. Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.

Keskustelut projektin suunnitteluvaiheessa ja rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista. Erityisesti yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteja suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tekes järjestää keskustelumahdollisuuksia projekteista joko yksittäisille projektiryhmille tai koordinoidusti tutkimusorganisaatioille. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä.

Lähetä vapaamuotoinen 1‒2 sivun pituinen tutkimusprojektin tiivistelmä osoitteeseen digi(at)tekes.fi 20.12.2016 mennessä. Tiivistelmän lähettäneiden kanssa Tekes sopii keskustelut, jotka ajoittuvat pääasiassa tammikuulle 2017.

Lähetä varsinainen hakemus ja yritysten osallistumisilmoitukset Tekesiin torstaihin 30.3.2017 klo 23.59 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta

Huom! Hakemuksen perustiedot -sivulta kohdasta "Jos hakuilmoituksessa on pyydetty kampanja tai muu viitetieto, valitse tästä" valitaan Digihaku 2017.

Hakemuksessa pitää olla arvioinnin kannalta riittävät tiedot. Tekes pyytää lisätietoja arvioinnin yhteydessä, jos se on tarpeen. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset ja täydennykset yritysosallistumisiin eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä niille näin ollen myönnetä rahoitusta.

EU-rahoitusta ICT-hauista

Suosittelemme selvittämään tutkimusaiheesi EU:n Horisontti 2020:n tarjoamat rahoitusmahdollisuudet.

Seuraava hakukierros aukeaa 8.12.2016 ja päättyy 25.4.2017.

ICT-alueen lisäksi keskeisiä ovat myös Horisontti 2020:n yhteiskunnalliset haasteet -kokonaisuuden teemat, joista useimmissa ICT on mukana mahdollistavana teknologiana.

Osoitteesta www.tekes.eu löytyy tietoa osallistumisesta ja hankevalmistelusta (ml. valmistelun rahoitus) sekä kansallisten yhteyshenkilöiden (NCP) yhteystiedot.

Keneltä saa lisätietoja?

Johtava asiantuntija Kimmo Ahola (haku yleisesti), poissa 28.-31.3.
Puh. 050 5577 756
kimmo.ahola (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Mika Klemettinen (5thGear-ohjelma)
Puh. 050 5577 647
mika.klemettinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Tiina Nurmi (Teollinen internet -ohjelma), poissa 27.-30.3.
Puh. 050 5577 868
tiina.nurmi (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen (Liideri-ohjelma, johtaminen ja liiketoimintamallit)
Puh. 050 5577 949
nuppu.rouhiainen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Sanna Piiroinen (Fiiliksestä fyrkkaa- ohjelma)
Puh. 050 5577 935
sanna.piiroinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Karin Wikman (Fiksu kaupunki -ohjelma, H2020 SME Committee member)
Puh. 050 5577 723
karin.wikman (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Piia Moilanen (Arktiset meret -ohjelma)
Puh. 050 5577 748
piia.moilanen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Kari Kataja (Terveyttä biteistä -ohjelma)
Puh. 050 5577 626
kari.kataja (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Minh Lam (BEAM-ohjelma)
Puh. 050 5577 743
minh.lam (at) tekes.fi

Asiantuntija Hannu Nurmi (EUREKA ITEA3 ja CELTIC+)
Puh. 050 5577 771
hannu.nurmi (at) tekes.fi

Palvelujohtaja Virpi Mikkonen (haku yleisesti)
Puh. 050 5577 930
virpi.mikkonen (at) tekes.fi

EU-rahoitus

Pekka Rantala (National Contact Point)
puh. +358 2950 20952
pekka.rantala (at) tekes.

Jouko Salo (National Contact Point)
Puh. 029 50 36098
jouko.salo (at) tekes.fi

Katja Ahola (ICT Committee Member)
Puh. 050 5577 815
katja.ahola (at) tekes.fi

Jouko Hautamäki (ICT Committee Member)
Puh. 029 50 22038
jouko.hautamaki (at) tekes.fi