21.10.2016

Terveyshyödyistä uutta kansainvälistä liiketoimintaa -tutkimushaku

Terveys ja hyvinvointi on Tekesin strategian painopistealue, jolla on merkittävä kansantaloudellinen merkitys ja sen kehittämisellä saavutetaan suuri kansainvälinen liiketoimintapotentiaali. Suomen tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä hyödyttäen ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.
Hakuaika: ke 25.05.2016 - pe 21.10.2016

Minkälaista tutkimusta rahoitamme?

Haussa rahoitetaan terveyden ja hyvinvoinnin alueelle kohdistuvia, elinkeinoelämän kanssa verkottuneita monialaisia tutkimusprojekteja, jotka toteutetaan parhaita osaamisia ja toimijoita yhdistäen. Hakukriteerit täyttävä verkottuminen elinkeinoelämän kanssa osoitetaan liittämällä hakemukseen vähintään kolmen toisistaan riippumattoman yrityksen sitoumus projektin osarahoitukseen osallistumisesta. Hyödyntäjäyritysten rahoituksen täytyy kattaa vähintään 10% projektille budjetoiduista kustannuksista. Osarahoitus oikeuttaa yritykset ohjaamaan projektia sen ohjausryhmässä sekä tarjoaa oikeuden neuvotella etukäteen projektin tulosten hyödyntämisestä tutkimuksen toteuttajan kanssa. Yritysten lisäksi kunnat ja muut julkiset toimijat voivat osallistua ohjausryhmätyöskentelyyn sekä projektin rahoitukseen, mutta julkisten toimijoiden rahoitusta ei lasketa mukaan 10% yritysrahoitusosuuteen.

Tutkimusryhmiä kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön projektien valmistelussa tunnistamiensa potentiaalisten hyödyntäjäyritysten kanssa. Hakuun toivotaan erityisesti tutkimusprojekteille rinnakkaisia yritysprojekteja. Rinnakkaisten yrityshankkeiden osalta hakijoiden kannattaa olla ajoissa yhteydessä Tekesiin tätä tukevan sparrauksen varmistamiseksi.

Rahoitettavien projektien valintaan vaikuttavat erityisesti:

  • uuden kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämispotentiaali Suomeen
  • tutkimusalueen keskeisimpien yritysten sitoutuminen projektin ohjaukseen
  • tutkimuksen uutuusarvo ja monialaisuus
  • kansainvälisen tutkimusyhteistyön hyödyntäminen tutkimuksessa

Miten voit hakea?

Hakijoita kannustetaan suunnitteluvaiheen alusta lähtien hyödyntämään Tekesin asiantuntijoiden tarjoama hakusparrausta. Sparrauksessa Tekesin asiantuntijat auttavat hakijoita mahdollisimman vaikuttavien projektikokonaisuuksien valmistelemiseen sekä antavat alustavan arvion tutkimusaiheiden soveltuvuudesta hakuun. Tekes tarjoaa sparrausta kesän ja alkusyksyn aikana kaikille hausta kiinnostuneille. Sparraukseen pääsee lähettämällä maksimissaan 5000 merkkiä sisältävä kuvaus tutkimusideasta ja sen hyödyntämispolusta sähköpostilla osoitteeseen: TekesTerveys2017 (at) tekes.fi. Kuvaukseen tulee liittää sparrattavan yhteystiedot. Sparrausmahdollisuus on hakijoille hyödynnettävissä välittömästi haun avauduttua. Tekesin asiantuntijat ottavat yhteyttä sparrattaviin ilmoittautumisjärjestyksessä. Sparraukseen otetaan ilmoittautumisia 26.8.2016 saakka.

Tekesin tutkimusrahoitus on lähtökohtaisesti 60% tutkimuksen kustannuksista. Mikäli kyseessä on yli 5 htv työllistävä kansainvälinen yhteishanke ja/tai projektissa toteutuu vähintään 2 vuoden tutkijanvaihto, on Tekesin rahoitusosuus 70%.  Hakemuksessa pitää olla arvioinnin kannalta riittävät tiedot. Tekes pyytää lisätietoja arvioinnin yhteydessä, jos se on tarpeen. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä niille näin ollen myönnetä rahoitusta.

Haussa otetaan käyttöön julkisen tutkimuksen tiedon avoimuutta edistävä aineistonhallintasuunnitelma. Suunnitelma liitetään hakemuksen liitteeksi ja sen laatimisessa voi hyödyntää joko tutkimuslaitoksen omaa tai kansallisesti luotua, vapaasti käytettävissä olevaa TUULI-tiedonhallinnan työkalua: www.dmptuuli.fi

Hakemukset kaikkine liitteineen tulee jättää Tekesin asiointipalveluun 21.10.2016 klo 24:00 mennessä. Hakemustietojen kohtaan: liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan valitaan Terveys2017. Hyödyntäjäyrityksiltä edellytetty 10% rahoitusosuus tulee olla varmistettu yrityksen osallistumisilmoituksella hakemusten jättöpäivään mennessä. Lomakkeessa yrityksen tulee ilmoittaa projektilta odottamansa päätulokset ja niiden vaikutus yrityksen kehittymiseen. Hakijoiden tulee sitouttaa hyödyntäjäyritykset mukaan projektiin jo sen suunnitteluvaiheessa. Rahoituspäätökset hakemuksista tehdään tammikuussa 2017.

Haun etenemisestä julkaistaan tarvittaessa lisätietoja sekä vastataan mahdollisiin usein kysyttyihin kysymyksiin haun verkkosivulla sekä Twitterissä #TekesTerveys.

Haussa noudatetaan seuraavia Tekesin yleisiä rahoitusohjeita:

Rahoitusinfon 25.5.2016 materiaalit ja webcast-tallenne

 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Raimo Pakkanen
Puh. 029 50 55829
raimo.pakkanen(at)tekes.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi hakijan tulee laatia aineistonhallintasuunnitelma?

Tekes pyrkii edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä suosittelemalla tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten.
Suosittelemme Tekesin julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon. Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.
Julkaisusuunnitelman lisäksi tutkimussuunnitelmaan liitetään aineistonhallintasuunnitelma, jossa kuvataan tiiviisti:

  • Miten ja millaista tutkimusaineistoa/dataa kerätään ja/tai uudelleen hyödynnetään?
  • Missä muodossa tutkimusaineisto/data on?
  • Miten aineisto säilytetään ja suojataan (myös pitkäaikaissaatavuuden näkökulmasta)?
  • Millaiset ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet? Kuinka IP-asioita hallitaan ja huolehditaan luottamukselliseen tutkimusaineistoon liittyvistä kysymyksistä?
  • Muun kuin luottamuksellisen ja suojattavan tutkimusaineiston osalta: miten aineiston myöhempi käyttö mahdollistetaan ja miten se mahdollisuuksien mukaan voidaan avata muiden käyttöön? Miten, milloin ja kenen on mahdollista saada tutkimusaineisto käyttöön?

Aineistonhallintasuunnitelman voi halutessaan tehdä DMP Tuulilla. Työkaluun saa tunnukset jokainen tutkimusorganisaatiosta tai affiliaatiosta riippumatta. Valitse lomakkeen alasvetovalikosta rahoittajaksi (funder) "Tekes" ja saat ohjeistuksen aineistonhallintaan liittyviin kysymyksiin. DMP Tuuli -työkalusta voit tulostaa liitteen osaksi tutkimussuunnitelmaa ja aineistonhallintasuunnitelmasi jää DMP Tuuli -työkaluun hallintaasi myös myöhempää käyttöä varten. DMP Tuuli on toistaiseksi käytettävissä ainoastaan englannin kielellä.

comments powered by Disqus