16.2.2017

Tutkimushaku: Puhtaasti biotalouteen – kestävää liiketoimintaa

Hakuaika: ma 03.10.2016 - to 16.02.2017

Tekesin tutkimushaku "Puhtaasti biotalouteen - kestävää liiketoimintaa" on suunnattu yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille sekä tutkimusorganisaatioiden monitieteisille, elinkeinoelämän kanssa verkottuneille projekteille bio- ja kiertotalouden, cleantechin ja energiatutkimuksen aihealueella. Haun tavoitteena on vauhdittaa uuden osaamisen tehokasta hyödyntämistä suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Kenelle?

 1. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille

  Yhteiseen tavoitteeseen tähtäävät yritysvetoiset projektikokonaisuudet, joissa mukana voi olla usean yrityksen rinnakkaisia projekteja. Yrityshankkeiden rinnalla voi olla tutkimusorganisaation hanke silloin, kun se tukee yritysten tutkimusaihetta ja sen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Yritysrahoituksen kriteereihin ja ehtoihin voit tutustua täällä.

 2. tutkimusorganisaatioille

  Tutkimusorganisaatioiden toteuttamat monitieteiset tutkimusprojektit, joissa luodaan uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tavoitteena ovat laajasti ja tehokkaasti yritysten tulokset hyödynnettävissä olevat julkiset tutkimusprojektit.

Millaista tutkimusta rahoitamme

Rahoitamme tutkimusprojekteja, jotka luovat merkittävää uutta globaalia liiketoiminnallista kilpailuetua bio- ja kiertotalouden, energian ja cleantechin aihealueilla. Projektien tulee olla tunnistettuun liiketoimintapotentiaaliin perustuvia, aihealuetta uudistavia sekä kasvua ja uusia innovaatioita luovaa tutkimusta.

Projektien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa huomioiden niiden tunnistamat tutkimustarpeet. Tutkimuskysymyksen asettelussa on erityisesti huomioitava

 • mihin hakijan tunnistamiin tieteellisiin, innovaatiopohjaisiin, markkinavetoisiin tai menettelytapasidonnaisiin haasteisiin tutkimus tuottaa radikaalia uudistumista.
 • miten yhteiskunnalliset muutokset huomioidaan tutkimuksessa (esimerkiksi ilmastosopimus, materiaali- ja resurssitehokkuusvaatimus, demografiset muutokset, Big Data'n mahdollisuudet)

Haun pääteemoja on kolme:

Energiamurros

Energiamurros

Energiamurros-teemassa kohdistamme Tekesin tutkimusrahoitusta seuraaviin kansainvälisiin yhteishakuihin:

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden uusissa, kilpailukykyisiin ratkaisuihin ja kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä yhteisprojekteissa haemme projekteja teemalla:

 • Uudet liiketoimintamallit tulevaisuuden joustavan energiajärjestelmän, kysyntäjouston ja kuluttajan tarpeisiin

Tutkimuksen ja yritysten yhteishankkeissa sekä elinkeinoelämän kanssa verkottuneissa tutkimushankkeissa (EVET) haemme projekteja teemalla:

 • Integroidut ratkaisut uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi (tuotanto, varastot [sähkö, lämpö, kylmä], älykkäät verkot, älykäs ohjaus)

Elinkeinoelämän kanssa verkottuneissa hankkeissa (EVET) hakijan tulee perustella aiheen tutkimuksellisuus. Lisäksi projektia rahoittavien yritysten tulee osallistumisilmoituksessaan kuvata miten yritys tulee hyödyntämään tuloksia omassa liiketoiminnassaan.

Digitaalinen vallankumous cleantech’issä

Digitaalinen vallankumous cleantech’issä

Cleantech-teeman tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, joka eri toimialoja yhdistäen avaa cleantech-yritysten kilpailu- ja uudistumiskykyyn sekä kasvumahdollisuuksiin uusia, ennakkoluulottomia etenemistapoja. Tutkimuksen tulee samalla huomioida nopean skaalautumisen vaatimus.

Cleantech-teemassa tutkimusaiheiden tulee erityisesti kohdistua radikaaleja muutoksia luoviin digitaalisiin ratkaisuihin. Tutkimuksen tulee tuottaa uutta tietoa kuluttajakeskeisistä cleantech-ratkaisuista, erityisesti jakamistalouden, alustatalouden ja blockchainin luomista liiketoimintamahdollisuuksista cleantech'in alueella.

Teeman alueella voidaan tehdä monitorointiin ja mittaukseen liittyvää tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja esimerkiksi erilaisiin yhteisöllisiin cleantech-pohjaisiin tarpeisiin tai ylläpitopalveluihin.

Tutkimusprojektit voivat olla sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeita tai elinkeinoelämän kanssa verkottuneita tutkimushankkeita (EVET)

Bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa uudistavat ratkaisut

Bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa uudistavat ratkaisut

Bio- ja kiertotalous -teemassa haemme nouseviin globaaleihin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja, jotka luovat mahdollisuuksia uuteen kansainväliseen liiketoimintaan. Näihin tarpeisiin vastaaminen vaatii eri toimialojen yhteistyötä ja uusien verkostojen luomista tutkimus- että yrityskentässä myös kansainvälisesti. Haasteita, joihin tutkimuksen tulisi erityisesti vastata ovat:

 • Bio- ja kiertotaloudessa hyödynnettävien sekundääristen raaka-ainevirtojen jäljitettävyys
 • Tulevaisuuden kuluttaja ruuantuotannon ja liiketoiminnan uudistajana
 • Liiketoimintaan vaikuttavan säädösympäristön muutosten ennakointi ja muutosten mahdollistamat uudet ratkaisut
 • Sinisen kasvun vauhdittaminen uutta toimialojen välistä yhteistyötä hyödyntäen
 • BioNets-ohjelman haun "Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit" -ekosysteemien tiekarttoihin liittyvät tutkimukselliset tarpeet

Perustellusti myös muihin aiheisiin liittyen on mahdollista hakea tutkimusrahoitusta, mutta tarve tutkimukselle on perusteltava huolellisesti sekä ratkaisun globaalin tarpeen että osallistuvien yritysten liiketoiminnan uudistumisen näkökulmasta.

Projektien suunnittelu

Projektit tulee suunnitella tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, yritysten näkemykset ja tarpeet huomioiden. Projektien hyödyntäjäjoukkoa suunnitellessa tulee huomioida koko tarvittava arvoverkko. Yritysten projektiin osallistumisilmoituksella tulee olemaan merkittävä rooli projektiarvioinnissa. Tekes arvioi tutkimusprojektin vaikutuksia osaamisen hyödyntämiseksi uusissa ratkaisuissa ja yritysten mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen.

Projekteihin osallistuvien yritysten tulee vastata osallistumisilmoituksessa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
 • Miten tutkimusprojektin tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
 • Miten yritys hyödyntää käytännössä tämän tutkimusprojektin tuloksia?

Tarvittaessa Tekes käy yrityksen toimittaman osallistumisilmoituksen pohjalta keskustelun projektiin osallistumisesta. Yritysten osallistumisilmoitusten tulee olla Tekesissä viimeistään 16.2.2017 klo 23.59.

Monitieteisissä julkisissa tutkimusprojekteissa yritysten rahallisen panostuksen pitää olla vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista.

Kansainvälinen yhteistyö projekteissa on tärkeää. Vahva kansainvälinen yhteistyö projekteissa edistää valmiuksia osaamisen ja näkemysten laajentamiseen tutkimuksessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Tekes edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista

Tekes on sitoutunut avoimen tieteen- ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tekesin rahoittamissa tutkimusprojekteissa tuotetut julkaisut on mahdollisuuksien mukaan saatettava avoimesti kaikkien saataville. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon. Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.

Keskustelut projektin suunnitteluvaiheessa ja rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista heti haun auettua. Erityisesti yritysvetoisia yhteisprojekteja suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tekes järjestää keskustelumahdollisuuksia hankkeista koordinoidusti tutkimusorganisaatioille. Lisäksi keskustelemme mielellämme ajankohtaisista tutkimustarpeista ja näkemyksistä mm. 2.11.2016 Helsingissä (Team Finland -talo, Porkkalankatu 1) järjestettävässä hakuinfossa (myös etäyhteysmahdollisuus) ja muissa Tekesin tilaisuuksissa.

Lähetä vapaamuotoinen 1-2 sivun pituinen kuvaus tutkimusprojektin tavoitteista ja toteuttamistavasta osoitteeseen kestavaa(at)tekes.fi 30.11.2016 mennessä. Kuvauksen lähettäneiden kanssa Tekes sopii keskusteluajankohdat, jotka ajoittuvat joulukuuhun 2016 ja tammikuuhun 2017.

Lähetä varsinainen hakemus Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään torstaina 16.2.2017 klo 23.59. Syötä Hakemuksen perustiedot -sivulla olevaan hakuilmoituksessa pyydetty viitetieto (esimerkiksi kampanjatieto) kenttään "Kestävää 2017''.

Hakemuksessa pitää olla arvioinnin kannalta riittävät tiedot. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä niille näin ollen myönnetä tästä hausta rahoitusta.

Rahoituspäätökset tehdään huhtikuussa 2017.

Lisätietoa ja tapahtumia

2.11.2016 järjestettiin hakuinfotilaisuus. Tutustu infon esityksiin.

Lisätietoja

Palvelujohtaja Kimmo Kanto
Puh. 029 50 55852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

Asiantuntija Heikki Aro
Puh. 029 50 36150
heikki.aro (at) tekes.fi

comments powered by Disqus