Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille

Tekes rahoittaa Innovation Scout -haussa projekteja kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO, Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen).
Hakuaika: ke 10.08.2016 - pe 30.09.2016

Ensisijaisena tavoitteena on rakentaa valmiuksia luoda tutkimuslähtöistä sekä osin myös tutkijalähtöistä yritystoimintaa. Tekes arvioi projekteja sen perusteella, miten hyvin ne edesauttavat hakijan kyvykkyyksiä edistää tutkimustulosten ja osaamisen levittämistä elinkeinoelämään.

Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus

Julkisten tutkimusorganisaatioiden taloudellisen toiminnan kehittäminen tutkimuksessa luodun uuden tiedon ja osaamisen levittämiseksi yhteiskuntaan sekä elinkeinoelämään, erityisesti hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden mukaisesti.

Rahoituksen käyttöaika

Rahoitushaku koskee kehittämistoimenpiteitä aikavälillä 1.1. – 31.12.2017.

Rahoituksen muoto

Kyseessä on hakijaorganisaatiokohtainen rahoitus. Yksittäiset tutkimusryhmät tai tutkijat eivät voi hakea tätä rahoitusta. Rahoitus kohdistuu organisaation taloudellisen toiminnan kehittämiseen.

Rahoituksen saaja raportoi projektin edistymistä Tekesin asiointipalvelussa. Raportointi tapahtuu tammi-, touko- ja syyskuussa. Tekes maksaa rahoituksen hyväksyttyjen raporttien ja kustannustilitysten perusteella.

Tekesin kriteerit projekteille

Hausta rahoitetaan projekteja, joissa:

A. Rakennetaan valmiuksia ja työkaluja kansainvälisen tason innovaatio- ja kasvuyrittäjyysosaamisen kasvattamiseksi korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa

Tutkimusosaamisen siirtoon keskittyviä tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Valmiiden sopimusmallien luonti sekä käyttöönotto, joilla toteutetaan IPR:n tehokas ja joustava siirto tutkimusorganisaatiolta perustettaviin ja/tai olemassa oleviin yrityksiin.
 • Uusien toimintamallien ja työtapojen kehittäminen hakijaorganisaatiossa esim. yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa.
 • Työkalujen rakentaminen sekä käyttöönotto uusien ideoiden löytämiseen, ideoiden sekä hankkeiden arviointimalleihin, ideoiden valuaatioon, yhdistelyyn sekä tiimin kyvykkyyksiin. Kansainvälisen huippuosaamisen siirto edellisiin tavoitteisiin liittyen.
 • Tulosten levittämiskulttuuria vahvistavien toimien rakentaminen, jotta aineeton pääoma sekä osaajat toimivat tehokkaasti ja monentasoisesti vuorovaikutuksessa yhteiskunnan sekä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa innovaatiotoiminnan tehostamiseksi. Toimijoita kannustetaan toimimaan asiantuntijoina myös yritystenvälisessä osaamisen ja teknologian siirrossa. Esim. tietojärjestelmät, yhteiset alustat, työpajat, tutkijat, koulutus, ekosysteemit.
 • Tutkimustiedon ja osaamisen levittämisen seurantamittareiden kehittäminen.

B. Rakennetaan kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyömalleja toimijoiden välille taloudellisen toiminnan tehostamiseksi, osaamisen kasvattamiseksi ja roolijakojen selkeyttämiseksi

Tavoitetta edistäviä toimenpiteitä tulee olla tutkimustulosten taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet: prosessin rakentaminen ja itse prosessissa tarvittavan osaamisen luominen, kehittäminen sekä uudistaminen hakijaorganisaatiossa seuraavasti:

 • Kehittää menetelmä tai järjestelmä hakijan tutkimustiedosta sekä julkaisuista sekä kuvaukset tutkimusryhmien ja/tai tutkijoiden osaamisista julkisesti nähtäväksi taloudellista yhteistyötä varten.
 • Luoda avoin digitaalinen rajapinta tähän tietoon. Hakija voi hyödyntää olemassa olevia tietovarantoja siten, että rakentaa rajapinnat näihin niin, että tieto on yhdistettävissä eri tietolähteistä. Tutkijoiden osaamiseen liittyvä tieto sekä data on kuvailtava ja tallennettava siten, että datan avaaminen ja jatkokäyttö on mahdollista.  

Tavoitetta edistäviä toimenpiteitä voivat olla:

 • Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhteistyön edistäminen ja uusien yhteistyömallien luominen taloudellisen toiminnan vahvistamiseksi sekä kansallisen työnjaon parantamiseksi.
 • Verkostomallit toimijoiden välillä ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen tarpeellisilla aihealueilla.
 • Muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden välinen uudentyyppinen yhteistyö sekä integrointi hakijan tai verkoston toimintaan (esim. riskisijoitus- sekä pääomasijoitustoiminta, hautomotoiminta tms.).

Projektin päättyessä on otettu käyttöön kannustimet ja sopimusmallit (työsopimusehdot, kannustinmallit, IPR -ehdot ja muut pelisäännöt) sille, että tutkimushenkilökunta voi tiivistää taloudellista yhteistyötä yritysten kanssa ja tuoda esiin osaamisensa siten, että yritykset kykenevät löytämään tarpeitaan vastaavien tutkijoiden sekä tutkimusryhmien yhteystiedot ja osaamisen. Lisäksi tuloksena on oltava esimerkiksi:

 • hakijan toteuttamat toimenpiteet tarvittavista muutoksista; tai
 • kehitetyt uudet toimintamallit ja/tai niiden kokeiluhankkeet ja niistä saadut opit;
 • avoin digitaalinen tietotekninen järjestelmä, joka tekee näkyväksi hakijan julkaisut, osaamisen sekä osaajat, ja joka kytkeytyy vastaaviin järjestelmiin Suomessa.

Tekesin kriteerit hankkeen omarahoitukselle

Hakijan tulee osoittaa hakemuksessaan, että hankkeeseen osoitettu omarahoitus on uskottava. Hakijan on tarvittaessa kyettävä osoittamaan omarahoituksen olevan peräisin hakijan taloudellisen toiminnan tuotoista tai tähän tarkoitukseen osoitetuista muista yksityisistä lähteistä.

Hyväksyttävät kustannukset

Henkilösivukustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 50 % maksetuista, tehollisen työajan rahapalkoista. Yleiskustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 20 % projektin palkka- ja henkilösivukustannusten yhteissummasta. Rahoitus maksetaan jälkikäteen projektin raportoinnin ja kustannustilitysten perusteella. Rahoitus on tyypillisesti 40 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Hakijat voivat esittää toimintansa edistämiseksi tarkoitetun projektisuunnitelman Tekesin asiointipalvelussa.

Rahoitushakemuksessa tarvittavat tiedot

Hakemuksen keskeinen sisältö tulee kuvata hakemukseen. Hakemusta on syytä täydentää erillisellä projektisuunnitelmalla, mistä selviävät hankkeen sisältö, resurssit sekä budjetti ja sen jakautuminen kustannuslajeittain.

Projektin nimeksi annetaan ’Innovation Scout -haku – [organisaation nimilyhenne]’. Hakemus lähetään Tekesiin 30.9.2016 klo 23.59 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta. Huomioi seuraavat valinnat Innovation Scout -hakemuksen täyttämisessä asiointipalvelussa: 1) valitse organisaatioksi suuri yritys, 2) valitse tutkimus, kehitys, pilotointi, ja 3) jatka hakemuksen täyttämistä.

Muuta

Kyseessä on kilpailtu rahoitus, jota voidaan myöntää niille tutkimusorganisaatioille, joilla katsotaan olevan parhaat edellytykset onnistua laajojen ja verkottuneiden kokonaisuuksien valmistelussa uuden osaamisen levittämiseksi.

Rahoituksen kohteena on hakijan taloudelliseen toimintaan kuuluvien toimintojen kehittäminen. Rahoitusta ei voi käyttää tutkimusprojektien valmisteluun.

Hankkeet rahoitetaan Tekesille osoitetusta kärkihankerahoituksesta. Mikäli Tekesin rahoitusmahdollisuuksissa tapahtuu oleellisia muutoksia haun aikana tai välittömästi sen jälkeen, Tekes pidättää oikeuden olla käynnistämättä hakua osittain tai kokonaisuudessaan.

Rahoitusehdot

Rahoitusehdot pääset lukemaan täältä.

 

Lisätiedot

Janne Viemerö
Puh. 029 50 55848
janne.viemero(at)tekes.fi

Markku Lämsä
Puh. 029 50 55793
markku.lamsa(at)tekes.fi

Esa Panula-Ontto
Puh. 029 50 55853
esa.panula-ontto(at)tekes.fi