9.5.2016

Haku tutkimusorganisaatioille ja yrityksille – Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa

Hakuaika: pe 15.01.2016 - ma 09.05.2016

Kenelle haku on tarkoitettu?

Tekesin tutkimushaku " Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa" on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden monitieteisille, elinkeinoelämän kanssa verkottuneille projekteille. Tekesin ohjelmissa ei ole erillisiä hakuja, vaan ohjelmien tutkimustarpeet on koottu kolmeen vuotuiseen tutkimushakuun.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään elo‒syyskuussa 2016.

 1. Haemme nyt laaja-alaisia tutkimusprojekteja, jotka lähtevät yritysten tutkimus- ja osaamistarpeista. Tutkimusprojekteissa edellytetään 10 % hyödyntäjärahoitusta yrityksiltä. Hakemusten ja tulosten hyödyntäjien osallistumisilmoitusten tulee olla Tekesissä viimeistään 9.5.2016. Tekesin rahoitus haussa on enimmillään 8 M€ tutkimusorganisaatioille.
  Lisätietoa tutkimushankkeista  

 2. Kannustamme hakijoita myös yritysten ja tutkimuksen yhteisprojekteihin. Yritysten projekteja rahoitetaan avustus- tai lainarahoituksella projektien luonteen mukaan tutkimusorganisaatioiden rinnalla. Haulla toimeenpannaan myös hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen tavoitteita korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamisessa ja tutkimuksen kaupallistamisen edistämisessä.
  Lisätietoa yritysten ja tutkimuksen rinnakkaishankkeista

1. Millaista tutkimusta rahoitamme?

Tutkimushaun tavoitteena on vauhdittaa uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittymistä perinteiset toimialarajat ylittäen. Rahoitamme tässä haussa monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavissa teemoissa:

 • Miten luodaan datasta arvoa: massadatan (Big Data) hyödyntäminen sekä uusien älykkäiden ja tehokkaiden analyysimenetelmien kehittäminen digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ja palvelujen pohjaksi. Yhtenä painopisteenä on MyData, mukaan lukien datan omistajuuteen, jakamiseen, hyödyntämiseen ja yksityisyyteen liittyvät kysymykset.

 • IoT- ja langattomien teknologioiden hyödyntäminen digitaalisuuden eri sovellusalueilla kuten terveysteknologiassa, teollisuuden tuotantojärjestelmissä, älyliikenteessä. Tutkimuksen toivotaan ottavan huomioon mm. ICT-ratkaisujen energiatehokkuuden ja turvallisuuden, järjestelmien yhteentoimivuuden sekä uudet liiketoiminta-alueet ja -mallit.

 • Robotiikan, ohjelmistorobotiikan, älykkäiden koneiden ja tuotantojärjestelmien hyödyntäminen eri sovellusalueilla aina terveydenhuollosta teollisuuteen sekä erikoisrobotiikan (esim. satelliitit, miehittämättömät ilma-alukset ja vedenalainen robotiikka) kehittäminen ja liiketoiminnallisten sovellusten tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on ratkaista uusien sovellusten haasteita niin käytettävyyden (robotin ja ihmisen yhteistoiminta, turvallisuus), teknologioiden (ohjelmistot, anturitekniikka, mekaniikka) kuin liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta.

 • Lohkoketju (blockchain) teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa, pois lukien digitaalisten valuuttojen (Bitcoin, kryptovaluutat jne.) sovellukset. Tässä haussa on varauduttu rahoittamaan pieni määrä strategisia projekteja, joissa tutkitaan lohkoketjuteknologioiden soveltuvuutta muissa kuin digitaalisiin valuuttoihin liittyvissä sovelluksissa, esimerkiksi älykkäiden tuotteiden ja palveluiden alustoissa.

 • EU-rahoitettujen projektikokonaisuuksien osaamisten tiedon siirto suomalaisille yrityksille. Digitaalisuutta tutkivien tai digitaalisuutta hyödyntävien jo päättyneiden tai vuoden 2016 aikana päättyvien, pääasiassa EU 7 puiteohjelman, ARTEMIS-JU, ENIAC-JU ja muissa EU-rahoitetuissa projekteissa on konsortion laajuisesti kehitetty paljon uutta osaamista ja tietämystä. Suuri osa tästä tiedosta on ulkomaisten ja suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja osin myös yritysten osalta yleisesti julkaistua tai muuten vapaata (tai neuvoteltavissa) suomalaisissa yrityksissä hyödynnettäväksi. Tämän haun rahoitusta voivat hakea tällaisissa projekteissa partnereina mukana olleet toimijat kun hakemus käsittää EU-rahoitetun projektin osaamisen jatkohyödyntämistä suomalaisessa elinkeinoelämässä.

Edellä mainittuihin teemoihin liittyviin hankkeisiin toivomme vahvaa monitieteistä otetta tuomalla hankkeisiin mukaan esim. digitaalisen liiketoiminnan aineettomien oikeuksien ja osaamisen hallintaa, asiakas- ja organisaationäkökulmaa sekä uusia digitaalisia liiketoiminta-avauksia ja radikaaleja toimintatapamuutoksia.

Hankkeiden arvioinnista ja hyvän hakemuksen tunnusmerkit:

 1. Rahoitamme tutkimuksellisesti haastavia, uudistavia ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita haun aihepiirissä. Rahoitettavien projektin tavoiteltavilla tuloksilla on kansainvälistä uutuusarvoa.

 2. Projektit on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa ja tutkimussuunnitelma rakentuu yritysryhmien yhteisten tutkimustarpeiden ympärille. Vältä yksittäisten yritysten lähellä tuotekehitystä olevien case-tapausten ratkomista. Kompaktista tutkimussuunnitelmasta tulevat tutkimushaaste ja yritysten tutkimustarpeet selkeästi esille.

 3. Tutkimushankkeisiin pitää olla omarahoituksen lisäksi yritysrahoitusta vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista ja rahoitus tulee useammalta kuin kahdelta yritykseltä. Lisäksi myös muut hyödyntävät tahot (kuten julkiset toimijat) voivat rahoittaa projektia.

  Yritysten osallistumisilmoituksilla on merkittävä rooli hankearvioinnissa. Projekteihin osallistuvat yritykset vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
   • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
   • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
   • Miten yritys hyödyntää tämän tutkimushankkeen tuloksia?
   • Ilmoitus yritysten osallistumisesta projektiin on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä Tekesiin 9.5.2016 mennessä.

 4. Projektisuunnitelmassa on esitetty selkeä ja monipuolinen tulosten hyödyntämissuunnitelma. Kannustamme suunnittelemaan projekteja, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista.

 5. Projektissa on mukana monipuolinen tutkimusryhmien osaaminen ja uskottava resursointi.

 6. Emme rahoita Strategisen tutkimuksen neuvoston tai Suomen Akatemian kanssa päällekkäistä tutkimusta.

 7. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset ja täydennykset yritysosallistumisiin eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä myöhästyneille hakemuksille näin ollen myönnetä rahoitusta.

 

2. Rahoitusta yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiin hankkeisiin

Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat toteuttaa tutkimusprojektin yhdessä ja hakea rahoitusta kohdassa 1. nimettyjen tutkimusaiheiden lisäksi muihin hankkeisiin. Kun yhteistyökumppanina on yliopisto tai tutkimuslaitos, Tekes edellyttää, että projektisuunnitelman lähtökohtana ovat yritysten tunnistamat tutkimustarpeet. Tutkimusorganisaation hanke tukee yritysten innovaatioaihetta ja sen tulokset ovat julkisia ja laajasti hyödynnettävissä. Jos tutkimusrahoituksen kilpailutilanne on tiukka, rahoituksessa asetetaan yhteishankkeet etusijalle, koska elinkeinoelämän sitoutuminen on niissä vahvempi syntyvien tulosten hyödyntämisen näkökulmasta.
Lisätietoa yhteisprojekteista

Hankekeskustelut ja rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista heti haun auettua. Erityisesti yritysvetoisia yhteishankkeita suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tekes järjestää keskustelumahdollisuuksia hankkeista joko yksittäisille hankeryhmille tai koordinoidusti tutkimusorganisaatioille. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä.

Lähetä vapaamuotoinen 1‒2 sivun pituinen tutkimusprojektin tiivistelmä osoitteeseen digi(at)tekes.fi 11.3.2015 mennessä. Tiivistelmän lähettäneiden kanssa Tekes sopii hankekeskustelut, jotka ajoittuvat pääasiassa maaliskuulle 2016.

Lähetä varsinainen hakemus ja yritysten osallistumisilmoitukset Tekesiin ma 9.5.2016 klo 23.59 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitse hakemuslomakkeen perustiedoissa valikosta "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan": Digihaku 2016.

Hakemuksessa pitää olla arvioinnin kannalta riittävät tiedot. Tekes pyytää lisätietoja arvioinnin yhteydessä, jos se on tarpeen. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä niille näin ollen myönnetä rahoitusta.

EU-rahoitusta ICT-hauista

Suosittelemme selvittämään tutkimusaiheesi sopivuutta myös Horisontti 2020:n teemoihin. ICT on kattavasti Horisontissa esimerkiksi seuraavilla alueilla:

 • Huipputason tiede -pilarissa Future Emerging Technologies -teema, erityisesti FET Open ja FET Proactive
 • Teollisuuden johtoasema -pilarissa ICT-teknologian kehittämiseen keskittyvä ICT-teema
 • Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin teemoissa ICT-teknologioiden käyttö mahdollistajana esim. terveydessä, biotaloudessa, energiatehokkuudessa tai liikenteessä.

Lisätietoa ICT:stä Horisontti 2020:ssa löydät täältä. Osoitteesta www.tekes.eu löytyy tietoa osallistumisesta ja hankevalmistelusta (ml. valmistelun rahoitus) sekä kansallisten yhteyshenkilöiden (NCP) yhteystiedot.

Tekes suosittelee avointa tieteellistä julkaisemista

Tekes on sitoutunut avoimen tieteen- ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Suosittelemme Tekesin julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon. Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.

Keneltä saa lisätietoja?

Johtava asiantuntija Marko Heikkinen (haku yleisesti)
Puh. 050 5577 773
marko.heikkinen (at) tekes.fi

Johtava asiantuntija Kimmo Ahola (haku yleisesti)
Puh. 050 5577 756
kimmo.ahola (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Mika Klemettinen (5thGear-ohjelma)
Puh. 050 5577 647
mika.klemettinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Tiina Nurmi (Teollinen internet -ohjelma)
Puh. 050 5577 868
tiina.nurmi (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen (Liideri-ohjelma, johtaminen ja liiketoimintamallit)
Puh. 050 5577 949
nuppu.rouhiainen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Sanna Piiroinen (Fiiliksestä fyrkkaa- ohjelma)
Puh. 050 5577 935
sanna.piiroinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Karin Wikman (Fiksu kaupunki -ohjelma, H2020 SME Committee member)
Puh. 050 5577 723
karin.wikman (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Piia Moilanen (Arktiset meret -ohjelma)
Puh. 050 5577 748
piia.moilanen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Kari Kataja (Terveyttä biteistä -ohjelma)
Puh. 050 5577 626
kari.kataja (at) tekes.fi

Palvelujohtaja Virpi Mikkonen (haku yleisesti)
Puh. 050 5577 930
virpi.mikkonen (at) tekes.fi

EU-rahoitus

Jouko Hautamäki National Contact Point
Puh. 029 50 22038
jouko.hautamaki (at) tekes.fi

Jouko Salo National Contact Point
Puh. 029 50 36098
jouko.salo (at) tekes.fi

Katja Ahola ICT Committee Member
Puh. 050 5577 815
katja.ahola (at) tekes.fi