16.9.2016

Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit –haku, vaihe II

Biotalous ja kiertotalous ovat suomalaisille yrityksille uuden kansainvälisesti kasvavan liiketoiminnan mahdollisuus. Uuden liiketoiminnan kehittämistä tukevat Suomen biotalousstrategia sekä hallituksen kärkihankkeet.
Hakuaika: ma 18.04.2016 - pe 16.09.2016

Miksi biotalous?

Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta ratkaisuille, jotka vähentävät uusiutumattomien ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä tai tarjoavat muuten kestävämpiä tuotevaihtoehtoja. Esimerkiksi uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä vähentävät biomassapohjaiset uudet tuotteet ja palvelut synnyttävät markkinoilla luovat kilpailumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kiertotalouden toimintatavat ja digitalisaatio liittävät biotalouteen eri toimialoja ja yhdistävät liiketoiminnan alueita .

Biotalous on Suomen vahvuuksia. Kilpailukykyiset ratkaisut rakentuvat olemassa olevan osaamisen ja monialaisen yhteistyön pohjalle. Yhteistyön luomiseen, kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen tarvitaan sekä verkostoja yhteen kokoavaa tahoa että resursseja. Tekes kannustaa panostamaan uuden liiketoiminta-alueen yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseen sekä yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ja pilotointimahdollisuuksien luomiseen.

Haun tavoite

Avautuvassa haussa haetaan biotalouden ja kiertotalouden alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä, jotka muodostavat kriittisen poikkialaisen joukon tavoitteisiin pääsemiseksi. Haussa rahoitetaan yritystä, yhdistystä tai säätiötä, joka verkottaa toimijoita valitun liiketoimintakärjen ympärille ja vie ekosysteemin kehitystä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Julkiset organisaatiot eivät voi hakea ekosysteemin kehittäjän rahoitusta, mutta voivat olla merkittäviä toimijoita itse ekosysteemissä. Tavoitteen saavuttamiseksi ekosysteemiin osallistuvat yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat toteuttavat omia ja yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen. Ekosysteemiä eteenpäin vieviin tutkimus-, kehitys-, kasvu-, vienti- ja pilotointihankkeisiin voi tarvittaessa hakea rahoitusta esim. Team Finland -toimijoiden rahoitushakujen kautta. Myös muut Team Finland -palvelut liiketoimintaratkaisujen markkinoille saamiseksi ovat toimijoiden käytössä.

Vuoden 2016 alussa järjestettiin haku valmisteluvaiheeseen (vaihe I), jossa tavoitteena on liiketoimintakärkien eteenpäin viemiseen tarvittavan ekosysteemin rakentaminen ja liiketoimintakärkeen tähtäävän tiekartan suunnittelu. Nyt avautuva haku kohdistuu vaiheeseen II eli ekosysteemin kehittämiseen ja tiekartan toteuttamiseen.

Mihin rahoitusta ja missä määrin?

Vaihe II: Liiketoimintakärjen edistäminen ja ekosysteemin kehittäminen

Vaiheen II tavoitteena on kehittää ekosysteemin toimintaa ja viedä tunnistettuja liiketoimintakärkiä tiekartan mukaisesti kohti tavoitteita. Vaiheen II rahoituksella ekosysteemiä kehittävä toimija voi esim. vahvistaa ekosysteemin verkostoja ja tiedonvaihtoa, lisätä ekosysteemin kansainvälistä yhteistyötä, parantaa toiminnan näkyvyyttä sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja jatkuvuutta tavoitteenaan vauhdittaa kehitystä kohti kansainvälistä vientiä. Ekosysteemin kehittäjätaho aktivoi verkostoa rakentamaan laajempia yhteisiä tutkimus-, innovaatio-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeita ja sekä toimintaa myös kansainvälisesti. Näihin tarpeisiin on mahdollista hyödyntää laajasti Team Finland -rahoitusta ja palveluja.

Vaiheen I rahoitus ei ole edellytys vaiheelle II, mutta liiketoimintakärki, sen toteutumisen vaatima toimenpidesuunnitelma ja tiekartta sekä tarvittava ekosysteemi on esitettävä vaiheen II hakemuksessa. Vaiheen II hankkeen todennäköinen laajuus on 1-3 htv / vuosi. Hankkeen viimeinen päättymispäivä on 30.6.2018. Julkisen rahoituksen yhteenlaskettu osuus vaiheen II kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Haku päättyy pe 16.9.2016

Kenelle?

Rahoitusta ekosysteemin kehittämistyöhön voidaan myöntää Suomessa toimiville yksityisoikeudellisille yhteisöille kuten osakeyhtiöille, yhdistyksille ja säätiöille.

Hyvän liiketoimintakärjen, ekosysteemin ja tiekartan tunnusmerkit?

1. Liiketoimintakärjen globaali markkinapotentiaali ja tarvittava ekosysteemi

 • Mikä on ekosysteemin valitun liiketoimintakärjen tai -kärkien globaali markkinapotentiaali ja tarve?
 • Mikä on liiketoimintakärjen osuvuus suomalaisiin osaamisiin ja yritysten strategisiin tarpeisiin?
 • Minkälainen ekosysteemi liiketoimintakärjen toteutumiseksi tarvitaan?
 • Ovatko ekosysteemin ydintoimijat sitoutuneet liiketoimintakärjen kehitykseen ja kuinka muut tarvittavat toimijat saadaan mukaan?

2. Ekosysteemin kehittäjätaho ja resurssit

 • Mitkä ovat ekosysteemiä kehittävän toimijan kannustimet ja asema viedä verkostoa eteenpäin kansainvälisesti ja edistää ratkaisujen saamista markkinoille?
 • Mitkä ovat toiminnan resurssit ja organisointi mukaan lukien kokonaisrahoitus?

3. Ekosysteemin pitkäjänteinen kehittyminen

 • Mitkä ovat toiminnan resurssit (ml. kokonaisrahoitus) ja miten toiminta on organisoitu?
 • Mikä on ekosysteemin toimintamalli ja suunnitelma toiminnan pitkäjänteiseksi kehittymiseksi myös julkisen rahoituksen päättymisen jälkeen?

4. Tiekartta liiketoimintakärjen toteutumiseksi ja ekosysteemin kehittämiseksi

 • Mitkä ovat liiketoimintakärkien kehittämisen eri osa-alueet sekä tarvittavat toimet ja niiden toteuttajat näillä alueilla?
 • Ovatko liiketoimintakärjen toteutumiselle ja ekosysteemin kehittymiselle olennaiset yritykset sitoutuneet tavoitteisiin?
 • Miten ekosysteemin toimijajoukkoa tulee kehittää kansainvälisesti tavoitteisiin pääsemiseksi ja mitkä ovat tarvittavat toimet?
 • Miten liiketoimintaratkaisuja päästään käytännössä pilotoimaan ja kokeilemaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa?
 • Mitkä ovat ensimmäiset toteutettavat konkreettiset toimenpiteet (esim. yhteishankkeet)? Tiekartassa tulee esittää suunnitelma ensimmäisistä tarvittavista tutkimus-, kehitys-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeista, muista toimenpiteistä sekä näiden hankkeiden toteuttajista ja resurssoinnista.

Tarvittaessa suunnitelmat voivat sisältää useampia vaihtoehtoisia etenemistapoja liiketoimintakärjen markkinapotentiaalin saavuttamiseksi.

Ekosysteemin liiketoimintakärjen etenemistä kohti markkinoita seurataan väliraportointien yhteydessä, joita tulee olla kaksi hankkeen aikana. Tässä haussa rahoitettavien hankkeiden viimeinen päättymispäivä on 30.6.2018. Tekes voi kuitenkin jatkaa rahoitusta uusien hakemusten pohjalta tämän jälkeen. Edellä mainittu päättymispäivä ei koske ekosysteemin toimijoiden kehityshankkeita vaan ainoastaan puheena olevia ekosysteemin koordinaatio- ja aktivointihankkeita. Ekosysteemiä kehittävän toimijan on esitettävä tiekartassa väliraportointien kohdalla etenemiselle selkeät mittarit, jotka perustuvat lähtö- ja tavoitetason määritykseen ja sisältävät ainakin seuraavat asiat:

 • uuden liiketoiminnan syntyminen
 • pilottien ja demonstraatioiden toteutuminen
 • ekosysteemin toimijoiden välisten yhteishankkeiden syntyminen
 • mobilisoidut muut t&k-panostukset ja investoinnit
 • verkoston kehittyminen, kuten kansainväliset kumppanuudet, pk-yritysten osallistuminen yhteishankkeisiin ja pilotointeihin sekä pitkäjänteisen toimintamallin kehittyminen

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toimenpidesuunnitelma tiekartan toteuttamisesta, suunnitelma etenemisen mittareista ja seurannasta, tiekartta kuvana sekä kiinnostuksen osoitukset liiketoimintakärjen toteutumiselle ja ekosysteemin kehittymiselle keskeisiltä yrityksiltä (mukana myös pk-yrityksiä).

Eteneminen kohti markkinoita – Mihin vaiheen II rahoitusta voi käyttää?

Rahoitusta voidaan myöntää seuraaviin ekosysteemin kehittäjän toteuttamiin toimintoihin:

 1. ekosysteemin toiminnan edistäminen yhteistoiminnan helpottamiseksi, tietojenvaihto ja erikoistuneiden tai räätälöityjen yritystukipalvelujen (esim. Team Finland -palvelut) hyödyntäminen;
 2. ekosysteemin markkinointi uusien yritysten tai organisaatioiden osallistumisen lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi erityisesti kansainvälisesti;
 3. ekosysteemin infrastruktuurin hallinnointi; koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestäminen, jotta voidaan tukea tietämyksen jakamista ja verkottumista ja monikansallista yhteistyötä.

Rahoitusta voidaan myöntää vain siihen osaan toiminnasta, joka liittyy innovaatiotoiminnan lisäämiseen ekosysteemissä.

Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla näistä toiminnoista aiheutuvat:

 1. henkilöstökustannukset (yllä kuvattuun ekosysteemin kehittämisen toimintaan suoraan osallistuvat ja siinä avustavat henkilöt)
 2. hallintokustannukset, ml. konsultoinnin ja vastaavien palvelujen kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan yllä kuvattua ekosysteemin kehittämistä varten
 3. yllä kuvatusta ekosysteemin kehittämisen toiminnasta suoraan aiheutuvat yleiskustannukset

Miten eteenpäin? Rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme hakuun suunnitelluista hankkeista hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Lähetä varsinainen hakemus Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta pe 16.9.2016 mennessä.

Liitä hakemukseen

 1. Tiekartta ja sen toteuttamisen suunnitelma, jossa on huomioitu yllä esitetyt hakemusten arviointikriteerit
 2. Tiekartan toteutumisen seurantamittarit ja niiden seurannan aikataulutus
 3. Tiekartta kuvana esitettynä
 4. Ilmoitus projektiin osallistumisesta liiketoimintakärjen toteutumiselle ja ekosysteemin kehittymiselle keskeisiltä yrityksiltä (mukana myös pk-yrityksiä) (rtf)

Valitse hakemuslomakkeen perustiedoissa valikosta "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan" vaihtoehto "BioNets''.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti Team Finland organisaatioiden kesken, johon kuuluvat edustajat Tekesin lisäksi Finprosta, Finnverasta, Suomen Akatemiasta ja Sitrasta sekä tarvittaessa myös ministeriöiden edustus. Lähettäessään hakemuksensa hakuun toimija hyväksyy sen käsittelyn Team Finland -kokoonpanolla.

Lisätietoja

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Tuula Savola
uudet biotuotteet, energiateollisuus
puh: 029 50 55667

Asiantuntija Erja Ämmälahti
metsä- ja kemianteollisuus, biomassat
puh: 029 50 55422

Asiantuntija Heikki Aro
agroteknologia ja elintarvikkeet, biomassat
puh: 029 50 36150

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
ekosysteemien kehittäminen
puh: 029 50 55873

Palvelujohtaja Kimmo Kanto
ekosysteemien kehittäminen
puh: 029 50 55852

comments powered by Disqus