28.4.2015

Tutkimusorganisaatioiden haku -yritysten innovaatiotoimintaa tukevaan julkiseen tutkimukseen teemassa Kestävää kasvua

Team Finlandin Kestävää kasvua -kampanjassa Tekes ja sen yhteistyökumppanit hakevat uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita cleantechin ja biotalouden alueilla.
Hakuaika: ti 10.02.2015 - ti 28.04.2015

Tekesin haku tutkimusorganisaatioille Kestävää kasvua -kampanjassa tapahtuu ensisijaisesti yritysten kanssa rinnakkaisina hankkeina tai monitieteisinä julkisina tutkimushankkeina. Projektien suunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Projektien tutkimuksen tavoitteet ja sisältö tulee lähteä yritysten tutkimustarpeista aiheessa.

Tutkimushaun tavoitteena on projektien kautta edistää yritysten ja innovaatioympäristön osaamisen kasvua biotalouden ja cleantechin aiheissa. Tavoitteena on tukea yritysten uudistumista ja kansainvälisen kilpailukyvyn kasvua. Erityisesti painotetaan pk-yritysten kansainvälistä kasvua tukevan osaamisen kehittämistä. Samalla pyritään kasvattamaan yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kesken uusien innovaatioiden luomiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi.

Tekes kannustaa hakijoita jatkossa hyödyntämään myös tehokkaasti eri rahoituslähteitä ja suunnittelemaan polun kohti kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi EU:n tutkimus- ja innovaatio -ohjelma, Horisontti 2020, tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia cleantechin ja biotalouden osalta. Tekesissä toimivan kansallisen Horisontti 2020 yhteystoimisto EUTIn verkkosivuilta  ja asiantuntijoilta saa tarkempaa tietoa osallistumisesta ja hankevalmisteluista. Tietoa vuoden 2016-2017 hauista on jo nyt saatavilla EUTIn asiantuntijoilta.

Tutkimushaun projektityypit:

 1. Yritysvetoiset rinnakkaishankkeet:
  Yritysten vetämät verkottuneet hankkeet, joissa voi olla mukana sekä pk- että suurten yritysten rinnakkaisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Yritysten hankkeiden rinnalla voi olla tutkimusorganisaation hanke, silloin kun se tukee yritysten tutkimusaihetta ja sen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä.

 2. Monitieteiset julkiset tutkimushankkeet:
  Tutkimusorganisaatioiden toteuttamat, yritysten tutkimus- ja innovaatiotarpeet huomioivat julkiset hankkeet, joiden rahoitustyyppi on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus. Tavoitteena on yritysten osaamistarpeista lähtevät laaja-alaiset ja laajasti yritysten hyödynnettävissä olevat julkiset tutkimusprojektit.

Hankkeissa tulee erityisesti huomioida miten projektin tulokset ja projektissa syntyvä uusi osaaminen hyödynnetään suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön tarpeisiin. Hakuun odotetaan erityisesti uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita sekä toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden pilotointi- ja demonstrointihankkeita.

Monitieteisien tutkimushankkeiden ohjeet ja arviointi:

 1. Haku on suunnattu biotalous- ja cleantech- alueille ja näiden aiheiden kansallisten strategioiden tukemiseen. Katso esimerkiksi Suomen biotalousstrategia.

 2. Projektien tulee olla tutkimuksellisesti haastavia, uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita aiheessa.

 3. Hakijan tulee huomioida Tekesille esitettävän tutkimuskokonaisuuden tavoitteet suhteessa aihepiirin muihin tutkimus- ja kehitystavoitteisiin. Erityisesti tulee huomioida Strategisen tutkimuksen neuvoston, Suomen Akatemian ja Strategisten huippuosaamisen keskittymien tutkimukseen liittyvä toiminta.

 4. Projektit tulee suunnitella yhteistyössä yritysten kanssa ja lähtökohtana tulee olla yritysten tutkimustarpeet ja näkemykset aiheessa. Yritysten projektiin jättämällä osallistumisilmoituksella tulee olemaan merkittävä rooli hankearvioinnissa. Tekes arvioi tutkimusprojektin vaikutuksia hyödyntäjäyritysten osaamisen kasvuun, innovaatiotoiminnan uudistumiseen ja projektin tulosten hyödyntämiseen.

  Projekteihin osallistuvien yritysten tulee vastata osallistumisilmoituksessa seuraaviin kysymyksiin:
  • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
  • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
  • Miten yritys hyödyntää käytännössä tämän tutkimushankkeen tuloksia?
  • Yritysten osallistumisilmoitukset tulee olla Tekesissä viimeistään 28.4.2015

 5. Tutkimusprojektin tulosten hyödyntämissuunnitelma tulee olla selkeästi osana projektin tutkimussuunnitelmaa.

 6. Monitieteisissä julkisissa tutkimushankkeissa yritysten rahallisen panostuksen pitää olla vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista.
 7. Hakemuslomakkeen perustiedoissa kaikki hakijat valitsevat osallistuminen Green Growth -ohjelmaan hakuun tulleiden hankkeiden tunnistamista varten.

Haun infotilaisuus pidetään 13.2.2015 Helsingissä ja siihen on mahdollista osallistua alueilta etäyhteyksin. Tilaisuutta voi seurata myös webcasting-lähetyksenä, ja tallenne on katsottavissa tilaisuuden sivulta myöhemmin.

Tekes järjestää mahdollisuuden keskustella hakuun suunnitteilla olevista projekteista erillisillä sparrauspäivillä maaliskuussa Tampereella, Oulussa ja Helsingissä.

Päätökset rahoitettavista projekteista tehdään kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Ohjelinkit:

 

Lisätietoja

palvelujohtaja Kimmo Kanto
puh. +358 50 5577 852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

asiantuntija Hanna Rantala
puh. +358 50 5577 797
hanna.rantala (at) tekes.fi

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikön EUTI asiantuntijat

horisontti2020 (at) tekes.fi