Tutkimushaku: Kestävää liiketoimintaa – osaamisesta ratkaisuiksi

Tekesin tutkimushaku Kestävää liiketoimintaa on suunnattu yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille sekä tutkimusorganisaatioiden monitieteisille, elinkeinoelämän kanssa verkottuneille projekteille biotalouden ja cleantechin aihealueella. Haun tavoitteena on vauhdittaa uuden osaamisen tehokasta hyödyntämistä suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvattamiseksi.
Hakuaika: ti 27.10.2015 - ma 29.02.2016

Kenelle?

1.  yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille

Yhteiseen tavoitteeseen tähtäävät yritysvetoiset projektikokonaisuudet, joissa mukana voi olla usean yrityksen rinnakkaisia projekteja. Yrityshankkeiden rinnalla voi olla tutkimusorganisaation hanke silloin, kun se tukee yritysten tutkimusaihetta ja sen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Yrityshakijoiden osalta noudatetaan yritysrahoituksen kriteerejä ja yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleisiä ehtoja

2. tutkimusorganisaatioille

Tutkimusorganisaatioiden toteuttamat monitieteiset tutkimusprojektit, joissa luodaan uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tavoitteena ovat laajasti ja tehokkaasti yritysten hyödynnettävissä olevat julkiset tutkimusprojektit.

Millaista tutkimusta rahoitamme

Projektien tulee olla aihealueen uudistumista edistäviä, uusia innovaatioita ja merkittävää liiketoiminnallista kilpailuetua luovaa tutkimusta. Projektien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja siinä huomioidaan yritysten tunnistamat tutkimustarpeet aiheessa. 

Rahoitamme projekteja, joiden tavoitteena ovat kestävät ratkaisut biotalouden, kiertotalouden ja cleantechin aihealueella. Projektit voivat sisältää tutkimustulosten hyödyntämismahdollisuuksien todentamiseen liittyvää tutkimusta.

Ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi: uusiutuviin raaka-aineisiin liittyvän osaamisen hyödyntäminen uusissa ratkaisuissa ja konseptien toimivuuden todentamisessa, uudet energiaratkaisut, kiertotalouden uudet ratkaisut, digitaalisuuden mahdollisuudet, uusi arvonluonti ja kuluttajien uusi rooli aihepiirissä. Keskustelemme mielellämme ajankohtaisista tutkimustarpeista ja näkemyksistä mm. hakuinfossa ja muissa Tekesin tilaisuuksissa aiheesta ja hakemuksia suunniteltaessa.

Tavoitteena tulosten tehokas hyödyntäminen

Projekteissa tulee erityisesti huomioida tulosten ja niissä syntyvän uuden osaamisen tehokas hyödyntäminen suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tuottavat ratkaisuja yritysten tunnistamiin tutkimustarpeisiin ja joissa hyödyntämissuunnitelma on kilpailukykyinen ja kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävä.

Projektien toteutus yhteistyössä

Projektit tulee suunnitella tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, yritysten näkemykset ja tarpeet huomioiden.  Projektien hyödyntäjäjoukkoa suunnitellessa tulee huomioida koko tarvittava arvoverkko. Yritysten projektiin osallistumisilmoituksella tulee olemaan merkittävä rooli projektiarvioinnissa. Tekes arvioi tutkimusprojektin vaikutuksia osaamisen hyödyntämiseksi uusissa ratkaisuissa ja yritysten mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen.

Projekteihin osallistuvien yritysten tulee vastata osallistumisilmoituksessa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
  • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
  • Miten yritys hyödyntää käytännössä tämän tutkimushankkeen tuloksia?
  • Yritysten osallistumisilmoitukset tulee olla Tekesissä viimeistään 29.2.2016

Monitieteisissä julkisissa tutkimushankkeissa yritysten rahallisen panostuksen pitää olla vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista.

Kansainvälinen yhteistyö projekteissa on tärkeää. Vahva kansainvälinen yhteistyö projekteissa edistää valmiuksia osaamisen ja näkemysten laajentamiseen tutkimuksessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Tekes suosittelee avointa tieteellistä julkaisemista

Tekes on sitoutunut avoimen tieteen- ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Suosittelemme Tekesin julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon.  Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta. 

Hankekeskustelut ja rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista heti haun auettua. Erityisesti yritysvetoisia yhteishankkeita suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tekes järjestää keskustelumahdollisuuksia hankkeista joko yksittäisille hankeryhmille tai koordinoidusti tutkimusorganisaatioille. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä.

Lähteä vapaamuotoinen 1-2 sivun pituinen tutkimusprojektin tiivistelmä osoitteeseen kestavaa(a)tekes.fi 17.12.2015 mennessä. Tiivistelmän lähettäneiden kanssa Tekes sopii hankekeskustelut, jotka ajoittuvat pääasiassa tammikuulle 2016.

Lähetä varsinainen hakemus Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta ma 29.2.2016 mennessä. Valitse hakemuslomakkeen perustiedoissa valikosta "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan” vaihtoehto "Kestävää2016’’. Hakemuksessa pitää olla arvioinnin kannalta riittävät tiedot. Tekes pyytää lisätietoja arvioinnin yhteydessä, jos se on tarpeen. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä niille näin ollen myönnetä rahoitusta. Rahoituspäätökset tehdään huhti/toukokuussa 2016.  

Lisätietoa ja tapahtumia

Kestävää liiketoimintaa -hakuinfo järjestetään 16.11.2015 Helsingissä. Aiheeseen liittyviä Tekesin tapahtumia järjestetään syksyn ja talven aikana useita. Tietoa tilaisuuksista löydät Tekesin tapahtumista.  

Ohjelinkit:

 

palvelujohtaja Kimmo Kanto                                           asiantuntija Hanna Rantala
+358 50 5577 852                                                              +358 50 5577 797
kimmo.kanto(a)tekes.fi                                                      hanna.rantala(a)tekes.fi