Terveyden ja hyvinvoinnin huippututkimuksesta kansainvälistä bisnestä -tutkimushaku

Suomen terveys- ja hyvinvointialan vahvaa tutkimusosaamista tulee hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin kasvun, liiketoiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä kuluttajalähtöisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Hakuaika: ma 29.06.2015 - ke 18.11.2015

Nyt rahoitettavilla tutkimuksilla Tekes tukee muun muassa Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian sekä Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelman tavoitteita. Tavoitteena on luoda Suomesta terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen, uuden liiketoiminnan ja investointien edelläkävijämaa, joka luo edellytyksiä ihmisten omaehtoisen toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Minkälaista tutkimusta rahoitamme?

Tässä tutkimushaussa rahoitamme kansainvälisesti korkeatasoisia ja tutkimuksellisesti haasteellisia projekteja terveyden ja hyvinvoinnin alueella. Projektien tulee olla osaamisia uudistavia ja perinteisiä raja-aitoja rikkovia. Erilaisten osaamisten ennakkoluuloton yhdistäminen sekä kuluttajien ja ammattihenkilöiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja huomioiminen ovat tärkeitä osatekijöitä. Kannustamme huomioimaan suunnitelmissa digitalisaation luomat mahdollisuudet. Tutkimusprojektien tulee etsiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kokonaisvaltaisia kestäviä ratkaisuja. Tutkimusprojektit mieluusti myös ennakoivat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointipalvelujen muuttuvassa kentässä.

Tutkimuksen näkökulma terveyden ja hyvinvoinnin alueeseen on vapaa. Tutkimuksen tulee perustua kansallisesti keskeisiin osaamisiin ja sen tuloksilla tulee olla hyvä hyödyntämispotentiaali Suomessa. Mahdollisia tutkimuksen teemoja ovat esimerkiksi:

 • Terveellisten elintapojen edistäminen, preventiivinen lääketiede, liikunta ja ravitsemus
 • Potilaasta kuluttajaksi
 • Käyttäjälähtöisyys hyvinvointipalvelujen digitalisoimisessa
 • Terveyden huippututkimuksen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan pohjana: sydän- ja verenkiertoelimistö; aivot, neurotutkimus ja mieli; syöpä
 • Merkityksellisten tietorekisterien ja -varantojen tutkimuksellinen hyödyntäminen, ml. biopankkien hyödyntäminen kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistajana

Kenelle?

1.     Tutkimusorganisaatioille

Tutkimusorganisaatioiden toteuttamat tutkimusprojektit, joissa luodaan uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tarpeisiin, ja joissa kehitettävä osaaminen voidaan nopeasti hyödyntää yritysten uudistumiseen ja kansainväliseen kasvuun.

 2.     Yhteisprojektin muodostaville yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Yritysten tarpeista syntyvät projektikokonaisuudet, joissa yhteiseen tavoitteeseen tähtääviä yritysten laaja-alaisia kehitysprojekteja ja tutkimusorganisaatioiden tutkimusprojekteja toteutetaan rinnakkain.

Miten voit hakea?

Hakuprosessi käynnistyy lähettäessäsi vapaamuotoisen 1-2 sivun pituisen tutkimusprojektin tiivistelmän osoitteeseen TekesTerveys2016(at)tekes.fi. Tiivistelmät tulee lähettää viimeistään 4.9.2015. Tiivistelmän lähettäneiden kanssa Tekes sopii sparrauskeskustelut, jotka ajoittuvat välille 11.9.–16.10.2015.

Lähetä hakemus Tekesiin sähköisen asiointipalvelun kautta ke 18.11.2015 mennessä. Valitse hakemuslomakkeen perustiedoissa valikosta "Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen" ja valitse kysymykseen: Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan vaihtoehto "Terveys2016". Rahoituspäätökset tehdään helmikuussa 2016.  Tekes voi tarpeelliseksi katsoessaan pyytää lausuntoja hakemuksista sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Akatemian asiantuntijoilta.

Pääkriteerit

Rahoitamme tutkimuksellisesti haastavia, uudistavia ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita haun aihepiirissä. Rahoitettavien tutkimusprojektien tulee täyttää seuraavat vähimmäiskriteerit:

 • Projektin tuloksilta edellytetään potentiaalia uuteen kansainväliseen liiketoimintaan
 • Suunnitelmien tulee olla monialaisia, erilaisia osaamisia yhdistäviä, ja tutkimukset tulee toteuttaa yhteistyössä aiheen keskeisimpien suomalaisten toimijoiden kanssa
 • Projektin tulee sisältää kansainvälistä yhteistyötä
 • Hyödyntäjärahoituksen osuuden on oltava vähintään 10 prosenttia tutkimusprojektin kokonaiskustannuksista. Projektiin tulee sitoutua vähintään 3 hyödyntäjäyritystä. Tutkimusprojekti voi myös olla aito yhteishanke yritysten rinnakkaisten projektien kanssa

Lisäksi noudatetaan Tekesin yleisiä tutkimusrahoituksen kriteerejä. Rinnakkaisten yrityshakijoiden osalta noudatetaan yritysrahoituksen kriteerejä ja yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleisiä ehtoja. Haussa ei rahoiteta julkisten toimijoiden oman toiminnan kehittämistä.

Lisätiedot ja tarkemmat määritelmät löytyvät ”Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset” -osiosta alla. Näitä päivitetään tarpeen mukaan haun aikana.

Lisätietoa ja uusia yhteistyökumppaneita

Hakuun liittyviä työpajoja ja verkottumistapahtumia järjestetään syksyn aikana. Tapahtumissa työstetään keskeisiä tutkimusideoita sekä annetaan eväitä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisten tutkimuskokonaisuuksien rakentamiseen. Tilaisuuksista tiedotetaan sähköpostitse kaikille tiivistelmän lähettäneille. Tilaisuuksista tiedotetaan myös Tekesin ja Terveyttä Biteistä -ohjelman www-sivujen, uutiskirjeiden sekä Twitterin (#TekesTerveys2016) kautta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

 

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@tekes.fi

Mirja Kaarlela (tavoitettavissa 7.-21.7. sekä 27.7. alkaen)
p. 050 5577 643

Ella Kylmäaho, palveluliiketoiminta (tavoitettavissa 29.6.-7.7. sekä 13.8. alkaen)
p. 050 5577 685

Kirsi Armanto, lääketeollisuus (tavoitettavissa 29.6.-10.7. sekä 10.8. alkaen)
p. 050 396 2846

Helena Viita, lääketeollisuus (tavoitettavissa 30.6.-3.7. sekä 3.8. alkaen)
p. 040 149 0520

Harri Ojansuu, tutkimus ja liiketoiminta, bio, terveys, hyvinvointi (tavoitettavissa 29.6.-3.7. sekä 3.8. alkaen)
p. 040 837 4322

Mervi Pulkkanen, kuluttajakäyttäytyminen ja liiketoimintamahdollisuudet (tavoitettavissa 29.6.-8.7. sekä 19.8. alkaen)
p. 050 5577 880

Maarit Lahtonen, palvelut (tavoitettavissa 29.6.-3.7. sekä 10.8. alkaen)
p. 050 5577 944

Auli Pere, Terveyttä biteistä -ohjelma (tavoitettavissa 17.8. alkaen)
p. 050 5577 799

Hanna Vuorinen, EU:n Horisontti 2020 -ohjelma (tavoitettavissa 29.6.-7.7. sekä 10.8. alkaen)
p. 050 5577 649

Eija-Riitta Hämäläinen, yritysyhteistyö (tavoitettavissa 27.7. alkaen)
p. 040 672 4294

Raimo Pakkanen, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma (tavoitettavissa 20.-22.7. sekä 29.7. alkaen)
p. 050 5577 829

Katriina Kippo, EU, Innovative Medicines Initiative (IMI) (tavoitettavissa 3.8. alkaen)
p. 050 5577 683

Outi Tuovila, biopankit, bioteknologia (tavoitettavissa 10.8. alkaen)
p. 050 339 2542

Jussi Toivonen, bioteknologia, tutkimusrahoitus (tavoitettavissa 3.8. alkaen)
p. 050 5577 826

Teppo Tuomikoski, bioIT, bioteknologia, EU-rahoitus (tavoitettavissa 17.7.-5.8. sekä 17.8. alkaen)
p. 050 5577 749

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Mitä tarkoitetaan monitieteisyydellä?

Kaupallisesti merkittävät innovaatiot syntyvät enenevästi eri osaamisaloja, teknologioita ja palveluja yhdistelemällä. Tutkimuksen tulee toteutua sen tavoite huomioiden tarvittavia tieteenaloja, monialaista hyödyntäjäjoukkoa sekä erilaisia osaamisia ennakkoluulottomasti yhdistämällä.

Mitä sparrauskeskustelu tarkoittaa ja onko se pakollinen?

Tekes haluaa keskustella kaikkien hakijoiden kanssa tutkimusideasta ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä. Sparrauskeskustelussa asiakas saa Tekesin asiantuntijoilta palautteen tutkimuksen soveltuvuudesta hakuun. Sparrausmenettely todettiin toimivaksi aiemmassa Terveys- ja hyvinvointihaussa ja menettelyä kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella. Sparrauskeskusteluun valmistaudutaan toimittamalla Tekesiin lyhyt (maks. 2*A4) tiivistelmä tutkimuksesta. Sparraukset pyritään järjestämään noin 30 min. tapaamisessa, mutta myös puhelin-/videoneuvottelu on mahdollinen. Sparrauksen yhteydessä annamme myös kohdennettua neuvontaa kunkin tutkimusalueen tulevista EU:n Horisontti 2020 -hauista.

Mitä tarkoitetaan, että tuloksilta edellytetään potentiaalia kansainväliseen liiketoimintaan?

Tutkimuksen tavoitteena tulee olla kansainvälisesti huipputasoinen osaaminen, joka mahdollistaa uuden vientitoiminnan syntymisen terveyden ja hyvinvoinnin alueelle. Kansainvälistymismahdollisuuksia edistää oleellisesti, mikäli tulosten hyödyntämistavoitteena oleva tuote tai palvelu on skaalautuva eikä kohdistu maantieteellisesti liian rajattuun markkinaan tai asiakassegmenttiin.

Ovatko 10 prosentin hyödyntäjärahoitus ja kolmen hyödyntäjäyrityksen mukanaolo pakollisia?

Tutkimushaku kohdennetaan elinkeinoelämää lähellä olevaan julkiseen tutkimukseen, jolla luodaan uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Rahoituksen edellytyksenä on yritysten sitoutuminen projektin sisältöön ja tulosten hyödyntämiseen. Haun kriteeriksi on asetettu vähintään 10 prosentin hyödyntäjärahoitus vähintään kolmelta yritykseltä, minkä tulee minimivaatimuksena toteutua kaikissa rahoitettavissa projekteissa. 10 prosentin hyödyntäjärahoitus ei ole välttämätön, jos kyseessä on aito rinnakkaishanke yritysten ja tutkimusyksiköiden välillä.

Hyödyntäjärahoitusta ei tule sekoittaa vastikkeelliseen tilaustutkimukseen. Julkisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka tähtää yleiseen tiedon tason nostamiseen edistäen uuden osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä ja jonka tulokset levitetään laajasti. Rahoitustaan vastaan hyödyntäjäyritykset pääsevät seuraamaan tutkimusta ja saavat mahdollisuuden neuvotella ensiksi mahdollisten immateriaalioikeuksien lisensioimisesta tai ostamisesta.

Milloin yrityssitoumukset tulee olla allekirjoitettuna?

Hakemukset tulee jättää Tekesiin kaikkine liitteineen 18.11. kello 24.00 mennessä. Myöhässä tulleita lisätietoja tai hakemuksia ei lähtökohtaisesti pystytä haussa huomioimaan. Ilmoitus yritysten osallistumisesta projektiin (rtf) on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä.

Mikä on rinnakkaishanke?

Rinnakkaishankkeet liittyvät samaan tutkimusalueeseen vahvistaen tutkimuksen vaikuttavuutta. Rinnakkaishankkeilla on sama otsikko ja yhteinen ylätason projektisuunnitelma, mutta niiden rahoituspäätökset ja seuranta toteutetaan itsenäisesti. Rinnakkaisprojekteista löydät lisätietoa täältä.

Kenelle tutkimusrahoitusta voidaan haussa myöntää? Mikä on tutkimusorganisaatio?

Tutkimusorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiota (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.  Lisäksi edellytyksenä on, että päätavoitteen mukaisesta toiminnasta saatavat voitot investoidaan uudelleen näihin toimintoihin.

Muiden kuin tutkimusorganisaatioiden rinnakkaisprojektit käsitellään Tekesin yritysrahoituksen periaattein.

Mitä tarkoittaa kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusprojekti?

Hakijoiden tulee hakemuksessaan kuvata tutkimusalueensa kansainvälinen kilpailutilanne ja oma asemoitumisensa kansainvälisessä kilpailussa. Tutkimuksessa luoduilla kv-verkostoilla voidaan oleellisesti edistää myös tutkimuksessa mahdollistuvan uuden liiketoiminnan kansainvälistymistä.

Mitä tarkoitetaan kansainvälisellä yhteistyöllä ja miten se vaikuttaa rahoitukseen?

Kaikilta haussa rahoitettavilta projekteilta edellytetään kansainvälistä yhteistyötä. Haun arvioinnissa suositaan projekteja, joissa luodaan uusia yhteistyöverkostoja kansainvälisten huippuyksiköiden kanssa. Tutkimusprojektien normaali Tekesin rahoitusosuus on 60 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Laaja-alaisissa ja aitoa kansainvälistä yhteistyötä sisältävissä projekteissa Tekesin rahoitustaso on 70 prosenttia. Edellytyksenä 70 prosentin rahoitustasolle on yhteinen projektisuunnitelma kansainvälisen tutkimuskumppanin kanssa ja/tai vähintään 2,0 henkilötyövuotta tutkijaliikkuvuutta projektin tutkimukseen liittyen sekä vähintään 5,0 henkilötyövuotta monialaista kotimaassa toteutettavaa tutkimustyötä

Hakijoita kannustetaan hyödyntämään EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaa. Maailman suurimmassa t&i-ohjelmassa etsitään ratkaisuja Euroopan haasteisiin ja avustusta voi saada myös paljon markkinaläheisempään toimintaan kuin mitä kansalliset rahoittajat voivat tarjota. Tekes voi rahoittaa Horisontti-hankkeen valmistelua myös osana muuta Tekesin rahoittamaa projektia, kun tavoitteena on esimerkiksi laajentaa tai jatkaa kansallista projektia kansainvälisen yhteistyön hankkeeksi.

Vuosien 2016–2017 läpileikkaaviin teemoihin lukeutuvat yksilöllistetty lääketiede ja terveydenhuolto, kliininen tutkimus, ikääntyminen ja ICT-ratkaisut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksittäisten hakujen aiheluonnoksia ovat mm:

 • Terveyden, hyvinvoinnin ja sairauksien taustatekijöiden ymmärtäminen
 • Sairauksien ennaltaehkäisy
 • Uudet ja tehokkaammat hoitomuodot sekä terveysteknologia
 • Terve ikääntyminen ja sitä tukevat ICT-ratkaisut
 • Terveystiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen
 • Terveydenhuollon kehittäminen

Ole yhteydessä horisontti2020(at)tekes.fi, mikäli haluat tietää vuosien 2016–2017 hakujen sisällöistä enemmän!

Milloin työpajat ja verkottumistapahtumat ovat ja ketkä voivat osallistua?

Hakuun liittyviä työpajoja ja verkottumistapahtumia järjestetään elo-lokakuussa ja niistä tiedotetaan myös Tekesin ja Terveyttä Biteistä -ohjelman www-sivujen, uutiskirjeiden sekä Twitterin (#TekesTerveys2016) kautta. Tilaisuudet ovat avoinna kaikille teemoista kiinnostuneille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten ja milloin hankintamenettely tulee huomioida hakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa?

Julkisena rahoituksena hakijoiden edellytetään noudattavan hankintalakia. Käytännössä tämä tulee suunnitteluvaiheessa huomioida mikäli projektille hankittavan yksittäisen tavara- tai palveluhankinnan arvo ylittää 30 000 eur.

Miten rahoitetut tutkimushankkeet organisoidaan ja miten niitä seurataan?

Tutkimusprojektien toteutuksessa noudatetaan Tekesin tutkimusrahoituksen ehtoja. Hakija nimeää projektille ohjausryhmän, johon rahoituksen saajan ohella kuuluu yritysten edustajia sekä mahdollisia asiantuntijajäseniä. Yrityksellä, joka on rahoittanut projektia tai luovuttanut sen käyttöön muuta projektin toteuttamisen kannalta välttämätöntä panostusta, on oikeus saada edustaja ohjausryhmään.

Ohjausryhmä sopii kokouskäytäntönsä ja päätöksentekomenettelynsä ensimmäisessä kokouksessaan. Ensimmäisen kokouksen päätöksille ja merkittäville projektimuutoksille on saatava kaikkien rahoittajien hyväksyntä. Ohjausryhmällä on projektissa neuvoa-antava rooli. Ohjausryhmällä ei ole eikä sille voi delegoida rahoituksen saajaa sitovaa päätösvaltaa projektissa. Projektin aikana ohjausryhmä vahvistaa vastuullisen johtajan tekemät projektimuutosesitykset Tekesille. Ohje ohjausryhmätyöskentelyyn löytyy täältä.

Mitkä ovat tutkimushaun tärkeimmät päivämäärät?

4.9.2015 tutkimusprojektin tiivistelmän jättäminen
11.9.–16.10.2015 tiivistelmien pohjalta käytävät sparrauskeskustelut
18.11.2015 hakemusten deadline
19.11.–17.2.2016 hakemusten käsittely ja arviointi Tekesissä
helmikuu 2016 rahoituspäätökset

Milloin avautuu seuraava tutkimushaku tämän jälkeen?

Seuraava terveyden ja hyvinvoinnin tutkimushaku avautuu kesään 2016 mennessä. Silloin julkistetaan haettavaksi vuoden 2017 tutkimusrahoitus.