15.10.2015

KINO - Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa

Tekesin päämääränä on moninkertaistaa tutkimus- ja osaamispohjaisten kasvuyritysten määrä ja luoda yrityksille vahvaa kilpailuetua tutkimus- ja kehitystyön avulla. Haun tavoitteena on rakentaa tai vahvistaa tutkimuksesta syntyneen osaamisen, tiedon ja tulosten levittämisen keinoja ja välineitä.
Hakuaika: to 17.09.2015 - to 15.10.2015

Tekes avaa haun, jonka avulla vahvistetaan korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden mahdollisuuksia kehittää innovaatioympäristöään niin, että toimijat kykenevät entistä vahvemmin edesauttamaan tutkimuksesta syntyneiden ideoiden ja osaamisen leviämistä innovaatioiksi.

Haun sisältö

Hausta rahoitetaan korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hankkeita, joissa edistetään seuraavia tavoitteita:

1) Kasvattaa kansainvälisen tason innovaatio- ja kasvuyrittäjyysosaamista korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Tavoitetta edistäviä toimenpiteitä voivat olla:

 • Tutkimustulosten levittämisen toimenpiteet: prosessin rakentaminen ja itse prosessissa tarvittavan osaamisen luominen, kehittäminen sekä uudistaminen hakijaorganisaatiossa
 • Tarvittavien organisaation osien sitouttaminen yhteisen päämäärän eteen; esimerkiksi jotta varmistetaan IPR:n tehokas ja joustava siirto tutkimusorganisaatiolta perustettaviin yrityksiin
 • Uusien toimintamallien ja  työtapojen suunnittelu ja pilotointi hakijaorganisaatiossa esim. yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa
 • Kannustimien ja prosessiin liittyvien sopimusmallien kehittäminen (ipr-ehdot, työsopimusehdot, ipr-politiikka, kannustimallit, pelisäännöt jne.)
 • Työkalujen rakentaminen uusien ideoiden löytämiseen, ideoiden sekä hankkeiden arviointimalleihin, ideoiden valuaatioon, yhdistelyyn sekä tiimin kyvykkyyksiin. Kansainvälisen huippuosaamisen siirto edellisiin tavoitteisiin liittyen
 • Tulostenlevittämiskulttuuria vahvistavat toimet; suunnittelu ja pilotointi; ideoiden mentorointi. Esim. työpajat, tutkijat, koulutus, ekosysteemit
 • Toiminnan seurantamittareiden luominen

2) Kansainvälisten ja kansallisten yhteistyömallien luominen toimijoiden välillä toiminnan tehostamiseksi, osaamisen kasvattamiseksi ja roolijakojen selkeyttämiseksi

Tavoitetta edistäviä toimenpiteitä voivat olla:

 • Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhteistyön edistäminen, uusien yhteistyömallien suunnittelu ja luominen. Kansallisen työnjaon suunnittelu hallituksen kärkihankkeiden toteuttamista silmälläpitäen
 • Uusien kansallisten toimijoiden tai toiminnan suunnittelu sekä rakentaminen
 • Verkostomallit toimijoiden välillä, kansainvälisen yhteistyön rakentaminen
 • Muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden välinen uudentyyppinen yhteistyö sekä integrointi hakijan tai verkoston toimintaan (esim. riskisijoitus- sekä pääomasijoitustoiminta, hautomotoiminta tms).

Hankkeet luovat valmiuksia ja valmistelevat osaltaan hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanoa.

Rahoituksen hakeminen

Hakijat voivat esittää toimintansa edistämiseksi tarkoitetun suunnitelman Tekesin asiointipalvelussa.

Rinnakkaishankekokonaisuudet ovat mahdollisia. Hakija voi osallistua myös  useampaan hankekokonaisuuteen.

Hakuaika: Hakuaika päättyy 15.10.2015 klo 23.59.

Tekes on varautunut hankkeiden rahoittamiseen 4,5 miljonalla eurolla vuonna 2015.

Rahoitus on tyypillisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Sivukustannuskerroin on 50 %. Yleiskustannuskerroin on 20 % edellisten summasta. Rahoitus maksetaan jälkikäteen projektin raportoinnin ja kustannustilitysten perusteella.

Projektit tulee toteuttaa pääsääntöisesti 31.12.2016 mennessä. Tällöin tuloksena on oltava esimerkiksi:

 • hakijan tiekartta tarvittavista muutoksista; tai
 • suunnitelmat muutosten toteuttamiseksi; tai
 • kehitetyt uudet toimintamallit ja/tai niiden pilotoinnit ja niistä saadut opit

Tuloksen riippuvat siitä, mille valmiusasteelle toimintoja on hakemuksessa esitetty valmisteltaviksi.

Tekes arvioi hankkeita sen perusteella, miten hyvin ne edesauttavat hakijan kyvykkyyksiä edistää tutkimustulosten ja osaamisen levittämistä.

Tässä haussa Tekes ei voi rahoittaa tutkimustulosten kaupallistamista eikä kaupallistamisen konkreettista suunnittelua.  

Lisätietoa

Palvelujohtaja Janne Viemerö
Puh. +358 2950 55848
janne.viemero(at)tekes.fi

Asiantuntija Inkeri Huttu
Puh. +358 2950 55883
inkeri.huttu(at)tekes.fi

Asiantuntija Markku Lämsä
Puh. +358 2950 55793
markku.lamsa(at)tekes.fi