29.2.2016

Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -haku

Biotalous ja kiertotalous on suomalaisille yrityksille uuden kansainvälisesti kasvavan liiketoiminnan mahdollisuus. Uuden liiketoiminnan toteuttamista tukevat Suomen biotalousstrategia sekä hallituksen kärkihankkeet.
Hakuaika: ti 24.11.2015 - ma 29.02.2016

Miksi biotalous?

Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta ratkaisuille, jotka vähentävät uusiutumattomien ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä tai tarjoavat muuten kestävämpiä tuotevaihtoehtoja. Ratkaisuja haetaan esimerkiksi biomassapohjaisiin uusiin tuotteisiin tai uusiin toimintatapoihin ja palveluihin, jotka vähentävät merkittävästi uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä. Kiertotalouden toimintatavat ja digitalisaatio tuovat biotalouteen eri toimialoja ja liiketoiminnan alueita yhdistäviä mahdollisuuksia.

Suomessa on vahvaa osaamista biotalouden alueella. Kilpailukykyiset ratkaisut rakentuvat olemassa olevan osaamisen ja monialaisen yhteistyön pohjalle. Yhteistyön luomiseen, kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen tarvitaan sekä verkostoja yhteen kokoavaa tahoa että resursseja.  Biotalouden uusien liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haun kautta kannustetaan toimijoita, jotka lähtevät panostamaan uuden liiketoiminta-alueen yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseen sekä yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ja pilotointimahdollisuuksien luomiseen.

Biotalouden uusien liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haussa haetaan biotalouden ja kiertotalouden alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä.  Haussa rahoitetaan yritystä, yhdistystä tai säätiötä, joka verkottaa toimijoita valitun liiketoimintakärjen ympärille ja vie ekosysteemin kehitystä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Julkiset organisaatiot eivät voi hakea ekosysteemin kehittäjän rahoitusta, mutta voivat olla merkittäviä toimijoita itse ekosysteemissä. Tavoitteen saavuttamiseksi ekosysteemiin osallistuvat yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat toteuttavat omia ja yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen. Ekosysteemiä eteenpäin vieviin tutkimus-, kehitys-, kasvu-, vienti- ja pilotointihankkeisiin voi tarvittaessa hakea rahoitusta esim. Team Finland -toimijoiden rahoitushakujen kautta. Myös muut Team Finland -palvelut liiketoimintaratkaisujen markkinoille saamiseksi ovat toimijoiden käytössä.

Mitä haemme?

Vaihe I: Liiketoimintakärkien tunnistaminen, näiden eteenpäin viemiseen tarvittavan ekosysteemin rakentaminen ja toimeenpidesuunnitelman teko

Tavoitteena on tunnistaa biotalouden alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävää kansainvälistä markkinapotentiaalia ja tarve, sekä luoda näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä.  Liiketoimintakärjen tulisi pohjautua suomalaiseen osaamiseen sekä yritysten strategisiin tarpeisiin. Erityisesti tavoitellaan liiketoiminta-alueita, joilla osaamisen taso mahdollistaa ensimmäiset pilotoinnit ja kokeilut markkinoilla seuraavien kolmen vuoden aikana.

Tämän valmistelevan vaiheen tavoitteena on myös luoda yhteistyötä, verkostoja ja toimintamalli valitun liiketoimintakärjen toteutumiseksi ja siihen liittyvän ekosysteemin kehityksen pohjaksi. Vaiheen I työn tuloksena tulisi olla kuvaus, joka vastaa arviointikriteerien kohtiin 1-4, ja voi toimia pohjana vaiheen II hakemukselle. Vaiheen I todennäköinen kesto on n. 3-5 kk. Tekes voi rahoittaa vaiheen I kokonaiskustannuksista enintään 50 %. Rahoitus on de minimis -ehtoista.

Haku päättyy 29.2.2016 

Vaihe II: Liiketoimintakärjen edistäminen ja ekosysteemin kehittäminen

Vaiheen II tavoitteena on kehittää ekosysteemin toimintaa ja viedä tunnistettuja liiketoimintakärkiä toimenpidesuunnitelman mukaisesti kohti tavoitteita.  Vaiheen II rahoituksella ei rahoiteta liiketoimintakärjen toteutumiseksi tarvittavien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyötä, vaan rahoitus liittyy yhteistyön ja tiedonsiirron parantamiseen. 

Vaiheen II -rahoituksella ekosysteemiä kehittävä toimija voi esim. vahvistaa ekosysteemin verkostoja ja tiedonvaihtoa, lisätä ekosysteemin kansainvälistä yhteistyötä, parantaa toiminnan näkyvyyttä sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja jatkuvuutta tavoitteenaan vauhdittaa kehitystä kohti kansainvälistä vientiä. Ekosysteemin kehittäjätaho aktivoi verkostoa rakentamaan laajempia yhteisiä tutkimus-, innovaatio-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeita ja sekä toimintaa myös kansainvälisesti. Näihin tarpeisiin on mahdollista hyödyntää laajasti Team Finland -rahoitusta ja palveluja. 

Vaiheen I rahoitus ei ole edellytys vaiheelle II, mutta liiketoimintakärki, sen toteutumisen vaatima toimenpidesuunnitelma ja tarvittava ekosysteemi (arviointikriteerit 1-4) on esitettävä vaiheen II hakemuksessa. Vaiheen II hankkeen todennäköinen laajuus on 1-3 htv / vuosi. Ensimmäinen suunnitelma tulisi tehdä kahdelle vuodelle, jonka jälkeen arvioidaan tarve seuraaville vuosille. Rahoitus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan etenemisen mittarit huomioiden.  Julkisen rahoituksen yhteenlaskettu osuus vaiheen II kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 50 %. 

Haku päättyy 29.2.2016 

Seuraava vaiheen II haku (jatkohaku vaiheelle I) järjestetään syksyllä 2016. 

Kenelle?

Rahoitusta ekosysteemin kehittämistyöhön voidaan myöntää Suomessa toimiville yksityisoikeudellisille yhteisöille kuten osakeyhtiöille, yhdistyksille ja säätiöille.

Hyvän liiketoimintakärjen ja ekosysteemin tunnusmerkit ?

Vaiheen I hakemuksissa arvioidaan kohtia 1 ja 2.

Vaiheen II hakemuksissa arvioidaan kaikkia kohtia 1-4.

1. Liiketoimintakärjen globaali markkinapotentiaali ja tarvittava ekosysteemi

 • Mikä on ekosysteemin liiketoimintakärjen globaali markkinapotentiaali ja tarve?
 • Mikä on liiketoimintakärjen osuvuus suomalaisiin osaamisiin ja yritysten strategisiin tarpeisiin?
 • Minkälainen ekosysteemi liiketoimintakärjen toteutumiseksi tarvitaan?
 • Ovatko ekosysteemin ydintoimijat sitoutuneet liiketoimintakärjen kehitykseen ja kuinka muut tarvittavat toimijat saadaan mukaan?

2. Ekosysteemin kehittäjätaho ja resurssit

 • Mitkä ovat ekosysteemiä kehittävän toimijan kannustimet ja asema viedä verkostoa eteenpäin (myös kansainvälisesti) ja edistää ratkaisujen saamista markkinoille?
 • Mitkä ovat toiminnan resurssit ja organisointi mukaan lukien kokonaisrahoitus? 

3. Ekosysteemin pitkäjänteinen kehittyminen

 • Mitkä ovat toiminnan resurssit (ml. kokonaisrahoitus) ja miten toiminta on organisoitu? Esitä resurssit ja kokonaisrahoitus kohdistetusti ensimmäiselle ja toiselle vuodelle sekä suunnitelma seuraaville vuosille.
 • Mikä on ekosysteemin toimintamalli ja suunnitelma toiminnan pitkäjänteiseksi kehittymiseksi (myös julkisen rahoituksen päättymisen jälkeen)? 

4. Toimenpidesuunnitelma liiketoimintakärjen toteutumiseksi ja ekosysteemin kehittämiseksi

 • Mitkä ovat liiketoimintakärkien kehittämisen eri osa-alueet sekä tarvittavat toimet näillä alueilla?
 • Miten ekosysteemin toimijajoukkoa tulee kehittää (myös kansainvälisesti) tavoitteisiin pääsemiseksi ja mitkä ovat tarvittavat toimet?
 • Miten liiketoimintaratkaisuja päästään käytännössä pilotoimaan ja kokeilemaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa?
 • Mitkä ovat ensimmäiset toteutettavat konkreettiset toimenpiteet (esim. yhteishankkeet)? Suunnitelma ensimmäisistä tarvittavista tutkimus-, kehitys-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeista, muista toimenpiteistä sekä näiden hankkeiden toteuttajista ja resurssoinnista. 

Suunnitelmassa tulisi erityisesti huomioida tavat, joilla toimintatapoja ja liiketoimintaratkaisuja päästään käytännössä pilotoimaan ja kokeilemaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa. Suunnitelmat voivat sisältää useampia vaihtoehtoisia etenemistapoja liiketoimintakärjen markkinapotentiaalin saavuttamiseksi. 

Ekosysteemin liiketoimintakärjen etenemistä  kohti markkinoita seurataan jokaisen vuoden lopussa (esim. 2016, 2017 ja 2018). Ekosysteemiä kehittävän toimijan on esitettävä etenemiselle selkeät mittarit, jotka perustuvat lähtö- ja tavoitetason määritykseen ja sisältävät ainakin seuraavat asiat:

 • uuden liiketoiminnan syntyminen
 • pilottien ja demonstraatioiden toteutuminen
 • ekosysteemin toimijoiden välisten yhteishankkeiden syntyminen
 • mobilisoidut muut T&K-panostukset ja investoinnit
 • verkoston kehittyminen, kuten kansainväliset kumppanuudet, pk-yritysten osallistuminen yhteishankkeisiin ja pilotointeihin sekä pitkäjänteisen toimintamallin kehittyminen 

Eteneminen kohti markkinoita - Mihin vaiheen II rahoitusta voi käyttää?

Rahoitusta voidaan myöntää seuraaviin ekosysteemin kehittäjän toteuttamiin toimintoihin: 

 1. ekosysteemin toiminnan edistäminen yhteistoiminnan helpottamiseksi, tietojenvaihto ja erikoistuneiden tai räätälöityjen yritystukipalvelujen (esim. Team Finland -palvelut) hyödyntäminen; 

 2. ekosysteemin markkinointi uusien yritysten tai organisaatioiden osallistumisen lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi erityisesti kansainvälisesti; 

 3. ekosysteemin infrastruktuurin hallinnointi; koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestäminen, jotta voidaan tukea tietämyksen jakamista ja verkottumista ja monikansallista yhteistyötä.

Rahoitusta voidaan myöntää vain siihen osaan toiminnasta, joka liittyy innovaatiotoiminnan lisäämiseen ekosysteemissä.

Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla näistä toiminnoista aiheutuvat: 

 1. henkilöstökustannukset (yllä kuvattuun ekosysteemin kehittämisen toimintaan suoraan osallistuvat ja siinä avustavat henkilöt) 

 2. hallintokustannukset, ml. konsultoinnin ja vastaavien palvelujen kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan yllä kuvattua ekosysteemin kehittämistä varten 

 3. yllä kuvatusta ekosysteemin kehittämisen toiminnasta suoraan aiheutuvat yleiskustannukset 

Miten eteenpäin ? Hakukeskustelut ja rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista ehdotuksista. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä ja siksi pyydämme kiinnostuneita toimijoita lähettämään vapaamuotoisen 1-2 sivun pituisen kuvauksen ehdotuksesta 8.1.2016 mennessä osoitteeseen Biotalous2016@tekes.fi. Tiivistelmän lähettäneiden kanssa Tekes sopii keskustelut, jotka ajoittuvat pääasiassa tammikuulle 2016.

Lähetä varsinainen hakemus Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta ma 29.2.2016 mennessä. Liitä hakemukseen toteutussuunnitelma, jossa on huomioitu yllä esitetyt hakemusten arviointikriteerit (Vaihe I -haku kohdat 1 ja 2 ja Vaihe II -haku kaikki kohdat 1-4). Valitse hakemuslomakkeen perustiedoissa valikosta "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan” vaihtoehto "Biotalous2016’’.  Jos olet hakemassa vaiheen I -hakuun, valitse ”kyllä” kohdassa ”Haetko Tekesin rahoitusta enintään 100 000 euroa”. Kirjoita myös hakemukseen liittyykö hakemus vaiheen I vai vaiheen II -hakuun. Lataa hakuohjeet vaiheen II hakuun (pdf)

Tiivistelmät ja hakemukset käsitellään luottamuksellisesti Team Finland organisaatioiden kesken, johon kuuluvat edustajat Tekesin lisäksi Finprosta, Finnverasta, Suomen Akatemiasta ja Sitrasta sekä tarvittaessa myös ministeriöiden edustus. Lähettäessään hakemuksensa hakuun toimija hyväksyy sen käsittelyn Team Finland -kokoonpanolla. 

Lisätietoja:

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tekes.fi

ohjelmapäällikkö Tuula Savola 
uudet biotuotteet, energiateollisuus
puh: 02950 55667

asiantuntija Erja Ämmälahti 
metsä- ja kemianteollisuus, biomassat
puh: 02950 55422

asiantuntija Heikki Aro
agroteknologia ja elintarvikkeet, biomassat
puh: 02950 36150

johtaja Teija Lahti-Nuuttila 
ekosysteemien kehittäminen
puh: 02950 55873

johdon neuvonantaja Martti Äijälä
ekosysteemien kehittäminen
puh: 02950 55870

palvelujohtaja Kimmo Kanto 
ekosysteemien kehittäminen
puh: 02950 55852