31.3.2016

BEAM – Business with Impact -ohjelman tutkimusrahoitushaku

Tekesin ja ulkoasiainministeriön yhteinen BEAM-ohjelma avaa toisen tutkimushaun uusien innovaatioiden löytämiseksi kehitysmaiden tarpeisiin ja tuomaan uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille kehitysmaiden kasvaville markkinoille. Innovaatiot voivat olla teknologia-, palvelu-, liiketoiminta-, sosiaalisia tmv. innovaatioita.
Hakuaika: to 10.12.2015 - to 31.03.2016

Haemme elinkeinoelämän kanssa verkottuneita, monitieteisiä tutkimusprojekteja, jotka toteutetaan tutkimusorganisaatioissa (yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut). Hakemuksessa pitää tunnistaa ja kuvata kehitysmaihin liittyvä haaste tai ongelma, johon innovaatioiden avulla etsitään uusia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja suomalaiset yritykset voivat kehittää eteenpäin ja kaupallistaa. Rahoituksen edellytyksenä on, että projektissa on mukana vähintään kaksi tutkimusyksikköä, tunnistettava polku tutkimustulosten hyödynnettävyydestä ja yritysosallistumista. Tekes ja UM ovat varanneet BEAM-ohjelman puitteissa tutkimushankkeita varten 1,5 miljoona euroa vuodelle 2016.

Kohteena ovat kaikki OECD/DAC:n kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina.

Kansainvälinen yhteistyö

Tutkimuslaitosten elinkeinoelämän kanssa verkottuneissa projekteissa pitää olla kehitysmaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa konkreettista, hakemuksessa hyvin kuvattua yhteistyötä. Myös muu kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi. Hakemuksessa pitää myös tarkentaa, miten kehitysmaayhteistyö hyödynnetään tutkimustulosten ja innovaatioiden kaupallistamiseksi yhteistyössä suomalaisyritysten kanssa. Kansainvälisissä hankkeissa Tekes voi rahoittaa vain suomalaisia projektiosapuolia.

Yritysten osallistuminen tutkimushankkeeseen

Edellytämme, että tutkimustulosten hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset osallistuvat projektien rahoitukseen ja että projektin ohjausryhmään kuuluu yritysten edustajia. Katsomme positiivisena tekijänä, jos yritykset ovat mukana jo tutkimusprojektin valmistelu- ja hakuvaiheessa.

Tutkimusprojektia pitää olla rahoittamassa vähintään kolme yritystä, joista vähintään yksi on pk-yritys. Tulosten potentiaalisten hyödyntäjäyritysten rahoitusosuus pitää kattaa vähintään 10 % projektin kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiltaan yli 300 000 euron hankkeissa yritysten rahoitusosuuden pitää olla vähintään 5%.
Lisäksi edellytetään yritysten tekevän projektin aiheeseen liittyvää omaa työtä. Työn määrä on oltava vähintään 5% tutkimusprojektin kustannuksista. Työtä ei voida laskea projektin omarahoitusosuudeksi.  Lisätietoa elinkeinoelämän kanssa verkottuneista projekteista.

Projektin tulosten on oltava julkisia. Tutkimusprojektissa syntyneet tulokset toimivat pohjana yritysten omalle tutkimus- ja kehitystyölle. Tutkimusprojektissa ei voida tehdä yritysten suoraa tuotekehitystä. Projektia rahoittavilla yrityksillä on kuitenkin ensisijainen neuvotteluoikeus tulosten hyödyntämiseen.

Tekes suosittelee avointa tieteellistä julkaisemista

Tekes on sitoutunut avoimen tieteen- ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Suosittelemme Tekesin julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon.  Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.

Hakemusten arviointi

Tekes ja UM arvioivat hakemukset yhdessä, ja rahoituspäätökset tehdään Tekesissä. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

  • kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
  • projektin tulosten vaikutukset yritysten liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan sekä Suomessa että kohdemaassa
  • yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä
  • projektin resurssit ja osaamisen taso
  • kansainvälinen yhteistyö

Tekesin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kehitysmaissa. Sähköiseen hakemukseen pitää siis liittää myös raportti vaikuttavuudesta kehitysmaissa. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Hakeminen

Hakemukset tulee tehdä Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakijoilta pyydetään hakemukseen myös suomen- ja englanninkielinen julkinen kuvaus projektista.

Yritykset voivat hakea rahoitusta koko ohjelman ajan.

Hakuaikataulu

  • Haku avautuu 9.12.2015
  • Infotilaisuus 2.2.2016,
  • Haku sulkeutuu 31.3..2016
  • Rahoituspäätökset 15.5..2016

Infotilaisuus ohjelmasta ja hakumenettelystä 2.2.2016

BEAM-haun infotilaisuus järjestetään 2.2.2016 Tekesissä. Infotilaisuuden jälkeen on mahdollista keskustella BEAMin asiantuntijoiden kanssa omasta tutkimusideasta.

Ohjelinkit

 

Lisätietoja

Juha Miettinen (BEAM-ohjelman koordinaattori)
juha.miettinen(at)spinverse.com
Puh. 0400 512 562

Christopher Palmberg
christopher.palmberg(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 966

Markku Lämsä
markku.lamsa(at)tekes.fi
Puh. 050 55 77 793

www.tekes.fi/BEAM