31.10.2014

Tutkimushaku: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Tekes avaa tutkimusorganisaatioille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella toteutettavan tutkimushaun. Haku koskee sekä valtakunnallista että alueellista osiota.
Hakuaika: ma 01.09.2014 - pe 31.10.2014

Kaikkien rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman tavoitetta.

Alueellinen EAKR-rahoitus

Rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen projektin on lisäksi tuettava alueellisia painopisteitä Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi.

Valtakunnallinen EAKR-rahoitus

Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksesta 10% käytetään Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaa (INKA) tukeviin toimenpiteisiin sekä yritysverkostojen rakentamiseen.

Myönnettävä rahoituksen määrä ja Tekesin rahoitusosuus

Valtakunnallisesta osiosta rahoitusta on käytettävissä 9,7 milj euroa ja alueellisesta osiosta 8,1 milj euroa.

Alueellisen osion rahoitus kohdistuu kuuden maakunnan alueella toteutettaviin projekteihin; Etelä-Pohjanmaa 0,41 M€, Etelä-Savo 1,05 M€, Kainuu 0,7 M€, Lappi 1,9 M€, Pohjois-Karjala 3 M€ ja Pohjois-Savo 1,05 M€.

Tekesin rahoitusosuus projektissa voi olla enintään 90 % kokonaiskustannuksista. Vähintään 5 % rahoituksesta tulee olla projektille osoitettua tutkimustulosten potentiaalisten hyödyntäjien rahoitusta.

Millainen tutkimusprojekti voi saada rahoitusta alueellista tai valtakunnallisesta osiosta

Tuen saajina voivat olla tutkimusta tekevät tutkimusorganisaatiot. Tutkimusprojektin projektityyppi on Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.

EAKR-haku ei koske Strategisia tutkimusavauksia eikä Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -projektityyppejä.

EAKR-osarahoituksella voidaan rahoittaa Toimintalinja 2 mukaisia projekteja (TL 2, Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen).

Projektien valintaperusteet

Projektien on täytettävä Tekesin tutkimusrahoituksen yleiset edellytykset .

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittavan viranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen projektin hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, projekti ei voi saada rahoitusta.

Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa projektien tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita projekteja. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien projektien tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Projektien yleiset ja erityiset valintaperusteet

Valtakunnallisen teemaan liittyvien projektien tulee;

  • soveltua INKA-ohjelman valittuihin painopisteisiin ja tavoitteisiin
  • toteuttavaan projektiin tulee osallistua tai sen tulosten hyödynsaajina tulee olla yrityksiä, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia tai muita julkisia toimijoita vähintään yhdestä INKA-ohjelmaan hyväksytystä kaupunkiseudusta ja vähintään kahden eri maakunnan alueelta.

EAKR-tutkimusprojektin hyväksyttävät kustannukset

Tekesin tutkimusrahoituksessa on käytössä kokonaiskustannusten raportointiin perustuva rahoitus, ns. kokonaiskustannusmalli (tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukainen malli). Tämä koskee myös Tekesin rahoittamia EAKR-tutkimusprojekteja rakennerahastokaudella 2014-2020.

Kokonaiskustannusmallissa tutkimusprojektien kustannukset hyväksytään pääasiallisesti samansisältöisten tukikelpoisuussääntöjen perusteella kuin edelliselläkin rakennerahastokaudella. Asiaa koskevissa säännöksissä on kuitenkin joitakin muutoksia edelliseen rahastokauteen verrattuna. Muutokset saattavat vaikuttaa muun muassa välillisten kustannuskertoimien (yleiskustannuskerroin) laskentaan. Syksyn 2014 aikana Tekes informoi tutkimusorganisaatioiden hallintoa tukikelpoisuussäännöksiin tulleista muutoksista, jotta nämä osataan ottaa huomioon kustannuskertoimien laskennassa, hankkeiden budjetoinnissa ja kustannusraportoinnissa. Jos rahoitushakemus halutaan laittaa vireille ennen kuin ao. organisaatiossa on ehditty ottaa tukikelpoisuussäännösten muutokset huomioon, hakuvaiheessa voidaan laatia alustava kustannusarvio käyttämällä Tekesin ao. organisaatiolle hyväksymiä ajantasaisia kustannuskertoimia. Tarkistetut kustannuskertoimet tulee kuitenkin hyväksyttää Tekesissä viimeistään ensimmäisen maksatuksen yhteydessä. Jos hakijana on tutkimusorganisaatio, joka aikaisemmin ei ole esittänyt Tekesille tutkimusprojektien kustannusraportoinnissa käytettäviä kustannuskertoimia, hakijan hallintoa pyydetään ottamaan yhteyttä Tekesiin Sari Kakkolaan ( sari.kakkola@tekes.fi ).

Miten rahoitusta haetaan

Rahoitusta haetaan Tekesin verkkoasiointipalvelun kautta Tekes asiointi .
Hakijan tulee rekisteröityä asioinnin käyttäjäksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
Tutkimusprojektin hakemustyyppi tulee olla Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.
Hakemuksessa Projektin tiedot -välilehdellä kohtaan 'Liittykö hakemus muuhun kokonaisuuteen' tulee kirjoittaa 'EAKR'.

Useamman osapuolen projektit tulee esittää omina rinnakkaisina hakemuksinaan. Hakemuspalvelussa esivalintakohdasta ”Rinnakkaisprojektin osapuolihakemus” vastataan kyllä ja merkitään avautuvaan kohtaan rinnaisprojektikokonaisuuden nimi tms yksilöintitieto.

Hakemuksen jättämisen jälkeen Tekes tulee pyytämään lisätietona verkkoasioinnin kautta mm. projektikohtaisia seurantatietoja ja tukikelpoisuussäännösten mahdollisista tarkennuksista aiheutuvia tarkennuksia kustannusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan.

Hakuaika päättyy perjantaina 31.10.2014 klo 16:15.

Lisätietoja

Lisätietoja hausta antaa Reijo Munther (reijo.munther (at) tekes.fi)

Tekesin alueellisen EAKR-rahoituksen hakemisesta lisätietoja antavat ELY-keskukset.

Kysymyksiä ja vastauksia tästä hausta (pdf)

Lisätietoja EAKR valtakunnallisen osion hausta antavat:
Tekes/ Tampere, Jouko Salo (jouko.salo (at) tekes.fi)
Tekes/ Oulu, Ritva Heikkinen (ritva.heikkinen (at) tekes.fi)
Tekes/ Joensuu, Veli-Pekka Ihanus (veli-pekka.ihanus (at) tekes.fi )
Tekes/ Vaasa, Esko Ala-Myllymäki (esko.ala-myllymaki (at) tekes.fi)
Tekes/ Jyväskylä, Risto Kiljala (risto.kiljala (at) tekes.fi )
Verkkoasioinnin tekninen neuvonta, palautelomake, puh 029 50 55051.

     

comments powered by Disqus