7.10.2014

Suomi-Japani -yhteishankehaku: ikääntyneiden toimintaa tukevat ICT-ratkaisut

Tekes, Suomen Akatemia ja Japan Science and Technology Agency (JST) edistävät korkeatasoista suomalais-japanilaista T&K&I -yhteistyötä yhteisten rahoitushakujen avulla ja pyrkivät näin edistämään myös yhteistyöverkostojen syntymistä Suomen ja Japanin välillä.
Hakuaika: ke 09.07.2014 - ti 07.10.2014

Yhteistyön tuloksena järjestetään vuodesta 2012 alkaen yhteensä kolme Suomi-Japani -yhteishakua, joiden teemat liittyvät ICT:n hyödyntämiseen terveys- ja lääketieteissä. Hakujen teemat vaihtelevat.

Nyt avattavan kolmannen haun teemana on ikääntyneiden toimintaa tukevat tietojärjestelmät ja niiden saavutettavuus. Näkökulma aiheeseen on vapaa. Alla on joitain ehdotuksia aiheen avaamiseksi. 

Ikääntyneiden yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistaminen, esim.

 • Ikääntyneiden sosiaalista vuorovaikutusta tukeva teknologia: virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla tapahtuva tiedonvälitys; yhteysherkkä (context sensitive) vuorovaikutus; pelillinen vuorovaikutus
 • Ikääntyneet digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina: työkalut ja käytännöt, joilla voidaan lisätä ikääntyneiden osallistumista palveluntuotantoon; osallistava suunnittelu

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ehkäisy, esim.

 • Tieto- ja viestintäteknologiset ja muut teknologiset sovellukset saavutettavuuden parantamiseksi (esim. tuotteet ja palvelut)

Teknologia ja käyttäjäkokemus, esim.

 • Ikääntyneiden osallistuminen sovellussuunnitteluun loppu- ja yhteiskäyttäjinä
 • Ikääntyneiden vuorovaikutustavat: seurantateknologian hyödyntäminen (mm. katseenseuranta ja liikkeenseuranta)
 • Käyttäjäystävällisen teknologian kehittäminen ikääntyvissä yhteiskunnissa esimerkiksi luomalla visualisointimalleja, joilla voidaan auttaa dementiapotilaita ja helpottaa viestintää heidän kanssaan

Terveet elämäntavat, esim. 

 • Ikääntyneiden elämäntavat, ravitsemus ja ruokahuolto
 • Seuranta-, omavalvonta-, palaute- ja opastusjärjestelmien käyttö terveiden elämäntapojen ja itsehoidon edistämiseksi (esim. liikunta, liikkumattomuuden vähentäminen, ravitsemus, terveiden elämäntapojen noudattaminen ja kuntoutusinterventiot)

Ikääntyneiden hyvinvointi, hoito ja ympäristöt, esim.

 • Saavutettavien ympäristöjen ja kotien suunnittelua ja testaamista edistävä tilojen ja ympäristöjen seuranta ja arviointi
 • Kotona tapahtuvaa kuntoutusta tehostavat työkalut: puettavat, antureihin perustuvat ja sulautetut teknologiset sovellukset, joilla voidaan seurata ikääntyneiden toimintoja ja tuottaa tietoa henkilöiden hyvinvoinnista ja kuntoutuksesta
 • Ikääntyneiden ihmisten, palveluntuottajien ja omaishoitajien välistä tiedonvaihtoa parantavien teknologisten sovellusten kehittäminen

 

Suomalaisten osapuolten hakemukset tulee jättää joko Tekesiin tai Suomen Akatemiaan. Tekesille osoitettujen julkisten tutkimusorganisaatioiden hakemusten tulee täyttää "Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus" -projektityypin ehdot.

Näissä tutkimusprojekteissa kehitetään osaamista ja ratkaisuja elinkeinoelämän tunnistettuihin tarpeisiin yhdessä sen kanssa. Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille tulee olla > 10%, josta osana huomioidaan työ-, laite- ja materiaalipanostukset. Julkisten tutkimusorganisaatioiden lisäksi myös yritykset voivat hakea Tekesin rahoitusta sellaisille hankkeille, jotka tukevat korkeatasoista suomalais-japanilaista T&K&I -yhteistyötä. Hankkeissa noudatetaan normaaleja rahoitusehtoja yrityksille ja julkisen tutkimuksen toimijoille.

Hakemukset arvioidaan Akatemian, Tekesin ja JST:n omien käytäntöjen mukaisesti ja rahoituspäätökset tehdään koordinoidusti JST:n kanssa. Tekesin hakukohtainen budjetti on n. 1 miljoona euroa.

Hakemukseen tulee sisältyä osapuolten yhteinen projektisuunnitelma, jossa tulee olla selkeä kuvaus suunnitellusta yhteistyöstä (työnjako ja toteutustavat) sekä siitä syntyvästä lisäarvosta. Suunnitelman tulee sisältää sekä yhteinen budjetti että molempien osapuolten erilliset budjetit. Projektien kesto on tyypillisesti kolme vuotta, alkaen aikaisintaan 1.4.2015.

Suomen Akatemian osalta hakemukset tulee jättää Suomen Akatemiaan ja tarkempia ohjeita julkaistaan Suomen Akatemian rahoitushakujen www-sivuilla tai niitä voi kysyä haun yhteishenkilöiltä.

Hakuaika Suomen Akatemiaan ja Tekesiin jätettäville hakemuksille päättyy 7. lokakuuta 2014 klo 16.15. Hakuaika on ehdoton ja koskee myös Tekesiin jätettäviä yrityshakemuksia, joiden osalta hakija voi olla yhteydessä Tekesiin ennen hakemuksen jättämistä. Suomalainen osapuoli jättää hakemuksen Akatemian tai Tekesin verkkoasiointiin. Tekesiin jätettävät hakemukset tehdään Tekesin asiointipalvelussa. Hakemusten tulee täyttää normaalit Tekes -hakemusten vaatimukset. Hakemuslomakkeessa tulee olla maininta kuulumisesta JST -yhteishakuun. Japanilainen osapuoli jättää hakemuksen JST:n ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Suomen Akatemia

 • tiedeasiantuntija Samuli Hemming (luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksikkö), samuli.hemming(at)aka.fi, p. +358 29 533 5024
 • tiedeasiantuntija Tiina Forsman (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö), tiina.forsman(at)aka.fi, p. +358 29 533 5013

Tekes

 • ohjelmapäällikkö Teppo Tuomikoski, teppo.tuomikoski(at)tekes.fi, p. +358 2950 55749

JST

 • Mr Daiji Naka, d2naka(at)jst.go.jp p. +81 3 5214 7375