Strategisten tutkimusavausten haku avattu: Mielihyvätasapaino ja Öljytön kemia

Strategisten tutkimusavausten uusi teemahakukierros on avattu 13.5.2013. Haun kahdessa teemassa haastetaan tutkijoita tekemään uusia tutkimusavauksia, jotka tähtäävät todelliseen muutokseen elinkeinoelämässä. Haettavat teemat ovat Mielihyvätasapaino ja Öljytön kemia.

Mitä strategisilla tutkimusavauksilla haetaan

Strategisilla avauksilla haetaan elinkeinoelämälle merkittäviä uudistumismahdollisuuksia. Uusi tarkoittaa todella uutta näkökulmaa, uudenlaista asioiden yhdistelyä tai uutuutta sellaisenaan. Strategisuus tarkoittaa, että avauksella on selvää potentiaalia saada aikaan muutos elinkeinoelämässä. Asioilla on todennäköisesti pitkä aikajänne – yritysten mielenkiinto hankkeeseen voi syntyä vielä projektin aikana tai sen jälkeen.

Testaa ajatuksesi:

  • jos olet ajatellut jatkaa aiempaa tutkimustasi – joku toinen Tekesin rahoitusmuoto (tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa, elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus tai yritysten kanssa toteutettava tutkimus) on todennäköisesti osuvampi valinta
  • jos et pysty kuvaamaan, mikä hankeaihiossasi on uutta (mittakaavana maailma) – ei se todennäköisesti ole uusi avaus
  • jos joudut kovin miettimään mikä hankkeessasi on strategista – sillä ei todennäköisesti ole riittävän uudistavaa merkitystä elinkeinoelämälle
  • jos sinulla on teeman aihealueelle istuva idea, joka toteutuessaan ja onnistuessaan avaisi uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tai muuttaisi liiketoimintaa muuten merkittävästi, on käsissäsi aihe, jota kannattaa jalostaa eteenpäin!

Kannustamme:

  • Osallistumaan hakuteemojen järjestämiin tilaisuuksiin Tekesissä, missä haun ja rahoitusmuodon henki ja tavoitteet käydään läpi.
  • Käymään keskustelua Tekesin asiantuntijoiden kanssa (teemoilla omat yhteyshenkilöt).


Mielihyvätasapaino

Tekes avaa strategisen tutkimusavauksen haun pienille kertarahoitteisille avauksille, joissa Tekes voi myöntää hakijaa kohti enintään 350 000 euroa kaksivuotiseen tutkimusprojektiin. Syksyn 2013 haussa toisena teemana on mielihyvätasapaino. Mielihyvätasapaino-hakuun voi osallistua uutuusarvoltaan suurella, innovatiivisella ihmisen käyttäytymiseen, motiiveihin tai mieleen liittyvällä tutkimusavauksella.

Mielihyvätasapaino-teeman kuvaus

Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvointikokemuksen ja myönteisen kehittymisen ymmärtäminen luo tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseen ja merkittävien terveyshaittojen ehkäisyyn. Haussa käynnistettävät tutkimusprojektit luovat tietoa ihmisen tunteiden, muistin, oppimisen, käyttäytymisen, luovuuden ja riippuvuuksien ymmärtämiselle sekä tuottavat Suomelle pitkän tähtäimen kilpailuetua erityisesti kuluttaja- ja hyvinvointituotteiden kehittämisessä.

Ihmismieli, käyttäytyminen ja aivot ovat aikamme suurimpia tutkimushaasteita. Mielen ymmärtäminen on avain siihen tietoon, jolla luodaan tulevaisuuden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Tietoa ja vaihtoehtoja terveydelle hyvistä ratkaisuista on enenevissä määrin tarjolla, mutta miten päätöksemme syntyvät ja mitkä asiat valintoihimme vaikuttavat? Mikä saa meitä pitämään kiinni epäterveellisistä tavoistamme? Mistä koetussa hyvinvoinnissa on kyse ja miten aivomme tunnistavat hyvinvoinnille keskeisen mielihyvän? Mielihyvä syntyy aivojen odotusten ja palkitsemisten suhteesta. Mihin mielihyvä meissä vaikuttaa ja miten sen avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia?

Haussa rahoitetaan haasteellisia, monitieteisiä, eri osaamisaloja hyvin verkottavia ja uusia osaamisia kehittäviä rohkeita avauksia, joiden tavoitteena on vastata hyvinvointiin, terveyteen ja elämän laatuun liittyviin pitkän tähtäimen haasteisiin. Hakemuksessa tavoitetila voidaan kuvata mm. kehittämisen tiekartalla ja kuvauksella tutkimuksen luomista liiketoimintamahdollisuuksista. Strateginen tutkimusavaus voidaan muodostaa esimerkiksi käyttäytymis- ja aivotutkimuksen uudenlaisella yhdistämisellä. Tutkimus voi hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi neurobiologiaa, psykologiaa, sosiologiaa, sosiaalipsykologiaa, ravitsemustiedettä, käyttäjäkokemusta, kasvatustieteitä, aivotutkimusta tai pelillisyyttä. Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet perustuvat ihmisten tarpeisiin. Projektisuunnitelmassa tulee kuvata millaista liiketoimintaa luodulla osaamisella on mahdollista tulevaisuudessa synnyttää.

Projektityypin kuvaus

Strategiset tutkimusavaukset synnyttävät uutta huippuosaamista elinkeinoelämässä tärkeiksi ennakoiduille osaamisalueille. Strategisella tutkimusavauksella on selkeä strateginen läpimurtotavoite ja projektisuunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Projektin ohjausryhmään kannustetaan nimeämään tutkimuksen hyödyntämisen kannalta keskeisimmät yritykset, projektiin ei kuitenkaan vaadita yritysrahoitusta. Projektiin voi sisältyä kaupallistamista valmistelevia osia. Tekesin rahoitusosuus tutkimuksen kustannuksista on lähtökohtaisesti 60 %. Pieni strateginen tutkimusavaus voi myöhemmin johtaa laajaan strategiseen tutkimusavaukseen.

Hakemuksessa tulee kuvata projektin yhteys hakijan tutkimustoiminnan kokonaisuuteen ja siihen liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Hakemuksessa tulee esittää visio tulosten pitkän tähtäimen kaupallisesta hyödyntämiseksi sekä alustava suunnitelma toimenpiteistä ja kumppanuuksista, jotka tarvitaan vision toteutukseen.

Hakemuksesta arvioidaan seuraavia asioita

Suunnitelman sopivuus haun teemaan. Tutkijoiden visio tulevaisuuden osaamistarpeesta ja kehitettävän osaamisen merkityksestä elinkeinoelämän uusiutumiselle. Tutkimuskonsortion kyky kehittää uuden osaamisen vaikuttavuutta. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti erilaisten osaamisten uudenlainen yhdistäminen ja asioita uudella tavalla yhdistävä näkökulma. Lisäksi huomioidaan ohjausryhmän laaja-alaisuus sekä projektin uutuusarvo kansainvälisesti.

Haun eteneminen

Tekesissä järjestetään iltapäivällä 10.6.2013 teemaan liittyvä keskustelutilaisuus; tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen.

Hakuteemasta järjestetään konsultaatiotilaisuus 19.8.2013, jossa hakijoilla on mahdollisuus keskustella Tekesin asiantuntijoiden kanssa omasta ehdotuksestaan. Tekes antaa konsultaatioon osallistuneille kirjallisesti palautteen ehdotuksen soveltuvuudesta haun teemaan.

Hakuun osallistutaan jättämällä projektisuunnitelma, ehdotus ohjausryhmäksi sekä hakemus Tekesin hakemuspalveluun 13.9.2013 klo 16.15 mennessä.

Yhteyshenkilöt

Pekka Kahri, palvelujohtaja, puh. 050 5577 684
Jussi Toivonen, rahoituspäällikkö, puh. 050 5577 826
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tekes.fi

 


Öljytön kemia

Tekes avaa strategisen tutkimusavauksen haun pienille kertarahoitteisille avauksille, joissa Tekes voi myöntää hakijaa kohti enintään 350 000 euroa kaksivuotiseen tutkimusprojektiin. Hakuun voi osallistua uutuusarvoltaan merkittävällä, läpimurtoteknologioita tavoittelevalla innovatiivisella tutkimusavauksella.

Öljytön kemia -teeman kuvaus

Pitkällä tähtäimellä laaja-alainen öljyriippuvuuden vähentäminen edellyttää kokonaan uusien läpimurtoteknologioiden kehittämistä ja muun muassa riittävän kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämistä. Fossiilisille raaka-aineille tarvitaan vaihtoehtoja ja niitä on tarjolla uusiutuvista raaka-aineista. Biotalouden määritelmän mukaan uusiutuvalla raaka-aineella tarkoitetaan paitsi primaarisia raaka-aineita myös erilaisia uusiutuvia sivuvirtoja. Näiden hyödyntämiseksi nykyisissä öljyyn nojaavissa sovelluksissa tarvitaan aivan uusia, koko elinkaarella kestävyyskriteerit täyttäviä kustannustehokkaita prosesseja.

Pieninä strategisina avauksina toteutettavissa projekteissa halutaan kehitettävän aivan uudenlaista monitieteistä, lähinnä fysikaalis-kemiallista osaamista, joka on edellytys kokonaan uudenlaisten prosessikonseptien ja teknologioiden kehittämiseksi. Kyseessä voi olla myös nykyiset öljypohjaiset tuotteet syrjäyttävästä, harppaukselliseen tuoteinnovaatioon tähtäävän osaamisen kehittämisestä.

Hakemuksessa on selkeästi kuvattava miten projektissa kehitettävä osaaminen liittyy ja mahdollistaa radikaalien läpimurtokonseptien kehittämisen. Konseptien olisi tarjottava nykyisiin ratkaisuihin nähden selvää kilpailuetua ja kertaluokkaa parempaa kustannustehokkuutta. Hakijan on kuvattava mihin tekijöihin tavoiteltu kilpailuetu voisi perustua ja millaiseen tulevaisuuden markkinatarpeeseen ratkaisua haetaan ja millaista liiketoimintaa luodulla osaamisella on mahdollisuus tulevaisuudessa synnyttää. Ehdotuksissa tulee huomioida prosessiin tai menetelmään liittyvät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Projektityypin kuvaus

Strategisten tutkimusavausten tavoitteena on synnyttää uutta huippuosaamista elinkeinoelämässä tärkeiksi ennakoiduille osaamisalueille. Strategisella tutkimusavauksella on selkeä strateginen läpimurtotavoite ja projektisuunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Projektin ohjausryhmään kannustetaan nimeämään tutkimuksen hyödyntämisen pitkän aikavälin vision kannalta keskeisiä yrityksiä. Projektiin ei edellytetä yritysrahoitusta.

Tekesin rahoitusosuus tutkimuksen kustannuksista on lähtökohtaisesti 60 %. Pieni strateginen tutkimusavaus voi myöhemmin johtaa laajaan strategiseen tutkimusavaukseen.

Hakemuksessa tulee esittää visio tulosten pitkän tähtäimen hyödyntämiseksi elinkeinoelämässä.

Hakemuksesta arvioidaan seuraavia asioita

Suunnitelman sopivuus haun teemaan. Visio tulevaisuuden osaamistarpeesta ja kehitettävän osaamisen merkityksestä elinkeinoelämän uudistumiselle. Tutkimuskonsortion kyky kehittää uutta osaamista ja yhdistää asioita uudella tavalla. Tavoitellun läpimurtoteknologian uutuusarvo kansainvälisesti.

Ehdotuksissa on huomioitava kansainvälinen toiminta ja osaaminen sekä kansainväliset aloitteet (ml. EU), joilla tähdätään samanlaisiin kehityskulkuihin. Päällekkäistä tekemistä ei rahoiteta. Projekteja ei myöskään käynnistetä Tekesin omien ohjelmien tai SHOK-ohjelmien aihealueille.

Haun eteneminen

Haku avautuu 13.5.2013. Tekesissä järjestetään 5.6.2013 teemaan liittyvä keskustelutilaisuus (ks. alla). Hakuun osallistutaan jättämällä projektisuunnitelma, ehdotus ohjausryhmäksi sekä hakemus Tekesin hakemuspalveluun 13.9.2013 klo 16.15 mennessä.

Öljytön kemia -infotilaisuus

keskiviikkona 5.6. klo 9.30-11.30 Tekesin auditorio, Kyllikinportti 2

Ilmoittautumiset 3.6. klo 12 mennessä, ilmoittautuneille kahvitarjoilu.

9.30 Tilaisuuden avaus
palvelujohtaja Kimmo Kanto, Tekes

9.45 Öljytön kemia – osa biotalouden kilpailuetua
kehityspäällikkö, Mika Aalto, Metsäalan strateginen ohjelma, TEM

10.00 Öljytön kemia -strategisen avauksen esittely
asiantuntija Erja Ämmälahti, Tekes

10.15-11.30 Aikaa keskustelulle

Yhteyshenkilöt

Erja Ämmälahti, asiantuntija, puh. 050 5577 422
Kimmo Kanto, palvelujohtaja, puh. 050 5577 852
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tekes.fi