Rahoitusta Suomi-Japani-yhteishankkeisiin lääketieteellisen genomiikan, erityisesti bioinformatiikan alalla

Tekes, Suomen Akatemia ja Japan Science and Technology Agency (JST) edistävät korkeatasoista suomalais-japanilaista t&k&i-yhteistyötä yhteisten rahoitushakujen avulla ja pyrkivät näin edistämään myös yhteistyöverkostojen syntymistä Suomen ja Japanin välillä. Tavoitteena on järjestää vuodesta 2012 alkaen yhteensä kolme Suomi-Japani-yhteishakua, joiden teemat liittyvät ICT:n hyödyntämiseen terveys- ja lääketieteissä. Hakujen teemat vaihtelevat.

Nyt avattavan toisen haun teemana on Lääketieteellinen genomiikka, erityisesti bioinformatiikka.

Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

  • kehittyneet tietoanalyysimenetelmät
  • laitteiden ja menetelmien kehittäminen
  • biolääketieteellinen tietotekniikka
  • bioinformatiikkabiopankitomiikka (esim. tauti- ja muiden geenien tunnistaminen)
  • epigenomiikkayksilöllistetty lääketiedekohorttitutkimukset

Suomalaisten osapuolten hakemukset tulee jättää joko Tekesiin tai Suomen Akatemiaan. Tekesille osoitettujen julkisten tutkimusorganisaatioiden hakemusten tulee täyttää "Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus" -projektityypin ehdot. Näissä tutkimusprojekteissa kehitetään osaamista ja ratkaisuja elinkeinoelämän tunnistettuihin tarpeisiin yhdessä sen kanssa. Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille tulee olla >10%. Julkisten tutkimusorganisaatioiden lisäksi myös yritykset voivat hakea Tekesin rahoitusta sellaisille hankkeille, jotka tukevat korkeatasoista suomalais-japanilaista t&k&i-yhteistyötä. Hankkeissa noudatetaan normaaleja Tekesin yritys- ja tutkimusrahoituksen ehtoja.

Hakemukset arvioidaan Akatemian, Tekesin ja JST:n omien käytäntöjen mukaisesti ja rahoituspäätökset tehdään koordinoidusti JST:n kanssa. Tekesin hakukohtainen budjetti on n. miljoona (1) euroa. Hakemukseen tulee sisältyä osapuolten yhteinen projektisuunnitelma, jossa tulee olla selkeä kuvaus suunnitellusta yhteistyöstä (työnjako ja toteutustavat) sekä siitä syntyvästä lisäarvosta. Suunnitelman tulee sisältää sekä yhteinen budjetti että molempien osapuolten erilliset budjetit.

Suomen Akatemian osalta hakemukset tulee jättää Suomen Akatemiaan ja tarkempia ohjeita julkaistaan Suomen Akatemian rahoitushakujen www-sivuilla tai niitä voi kysyä haun yhteyshenkilöiltä

Hakuaika Suomen Akatemiaan ja Tekesiin jätettäville hakemuksille päättyy keskiviikkona 25. syyskuuta 2013 klo 16.15. Hakuaika on ehdoton ja koskee myös Tekesiin jätettäviä yrityshakemuksia, joiden osalta hakijan voi olla yhteydessä Tekesiin ennen hakemuksen jättämistä. Suomalainen osapuoli jättää hakemuksen Akatemian tai Tekesin verkkoasiointiin. Tekesiin jätettävät hakemukset tehdään Tekesin sähköisellä rahoitushakemuslomakkeella. Hakemusten tulee täyttää normaalit Tekesin hakemusten vaatimukset. Hakemuksen saatteessa tulee olla maininta JST-yhteistyöstä. Japanilainen osapuoli jättää hakemuksen JST:n ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Suomen Akatemia

johtava tiedeasiantuntija Aki Salo
(terveyden tutkimuksen yksikkö)
aki.salo (at) aka.fi
puh. 029 533 5104

tiedeasiantuntija Samuli Hemming
(luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksikkö)
samuli.hemming (at) aka.fi
puh. 029 533 5024

Tekes

ohjelmapäällikkö Teppo Tuomikoski
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi
puh. 029 50 55749

JST

Mr Yoshihide Kobayashi
sicpfi (at) jst.go.jp
puh. +81 3 5214 7375