Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen

Suomen avaruustoiminnan kärkihankkeiden haku avautuu 13.5.2013. Määritelmänä avaruustoiminta sisältää avaruuskäyttöön kehitettävät teknologiat sekä satelliittien tuottaman tiedon hyödyntämisen.

Viimeisten vuosikymmenien aikana avaruustoiminta on arkipäiväistynyt ja satelliittien tuottama informaatio on mahdollistanut lukuisia yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja. Avaruuteen sijoitetun infrastruktuurin kehittyminen jatkuu ja liiketoiminta-mahdollisuudet kasvavat mm. paikannusjärjestelmien ja ympäristötietoa keräävien satelliittien (esim. Copernicus) myötä. Avoimesti saatavan tiedon aikakautena Suomella on hyvät valmiudet kehittää kestävää kilpailuetua tuottavia ja globaaliin vientiin tähtääviä ratkaisuja erityisesti ympäristötiedon, paikannuksen ja tietoliikenteen osaamista yhdistäen.

Tutkimushankkeilla edistetään kansallista avaruustoimintaa ja uusien ratkaisujen avulla liiketoimintaa Tekesin strategisten ohjelmien alueilla (kestävä talous, elinvoimainen ihminen ja älykäs elinympäristö). Hankkeiden toteuttaminen tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä ja elinkeinoelämän kanssa verkottuneena tutkimuksena edistää osaamisen ja syntyvien tulosten hyödyntämistä.

Hankkeet rahoitetaan osana Tekesin avaruustoiminnan kokonaisuutta, johon sisältyy myös Suomen osallistuminen Euroopan avaruusjärjestö ESA:n toimintaan. Vuoden 2013 avaruusrahoitus on yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Hakuun tulleet ehdotukset voivat tulla rahoitettavaksi myös ESA:n ohjelmissa.

Tekes järjestää tästä hausta keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuden, jossa esitetään tarkemmin avaruustoiminnan tavoitteita ja vaikutuksia muihin kansallisiin ohjelmiin.

Hakuteema

 • Arktista liiketoimintaa avaruustekniikan keinoin
  Vahvistetaan arktisen toimintaympäristöön liittyvää ja elinkeinoelämässä tarvittavaa osaamista sekä kehitetään avaruustoiminnan avulla lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.
 • Avoin paikkatieto vahvistaa palveluiden kilpailukykyä
  Monipuoliset havaintosensorit ja satelliitit tuottavat massiivisen tietomäärän, jollaista ei koskaan aiemmin ole ollut käytössä. Tietomäärä yhdistettynä neljään globaaliin paikannussatelliittijärjestelmään (GPS, GLONASS, Compass, Galileo) mahdollistaa älykkäitä ratkaisuja.
 • Teknologian ja tutkimuksen hyödyntäminen ja kansainvälistäminen
  Suomalaista teknologiaosaamista hyödynnetään ja tutkimustoiminta kansainvälistyy etenkin ESA:n ja EU:n ohjelmien avulla.
 • Teollisuus erikoistuu merkittäväksi kansainväliseksi tekijäksi
  Suomalaisten yritysten kestävää kilpailukykyä kehitetään tutkimuksen keinoin.

Hakijat

Julkista tutkimusta tekevät organisaatiot.

Yritysten hankkeille haku on jatkuva ja yritykset voivat osallistua hakuun myös tutkimushankkeiden kanssa rinnakkaisilla hankkeilla.

Haun eteneminen

Haku avautuu 13.5.2013. Hakemukset jätetään sähköisen järjestelmän kautta. Hakemukset otetaan käsittelyyn, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu.
 
6.6.2013 Tekes järjestää tilaisuuden, jossa käydään läpi haun sisältö, muut ohjelmat ja vastataan hakijoiden kysymyksiin sekä verkotutaan hakijoiden kesken. Esitykset ovat saatavilla verkossa tilaisuuden jälkeen.

18.6.2013 on neuvonta- ja sparrauspäivä, jossa on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun (45–60min) Tekesin asiantuntijaryhmän kanssa.  Hakijoita pyydetään etukäteen toimittamaan lyhyt kuvaus aiotun hakemuksen sisällöstä. Neuvontapäivän jälkeen selkeästi haun tavoitteisiin tai sisältöön sopimattomille ehdotuksille annetaan tästä kirjallinen kannanotto.

Haku päättyy 2.9.2013 klo 16:00.

Huomioitavaa hakemuksessa

Haussa pyritään löytämään monitieteisiä kansainvälisiä hankkeita, joissa pystytään esittämään elinkeinoelämän arvoverkko.

Projekteilta odotetaan suurta tulevaisuuden potentiaalia elinkeinoelämälle. Tavoitteena on koota yhteen huippuosaamista ja linkittää sitä kansainvälisiin osaamisverkostoihin. Haettavilta projekteilta edellytetään kansainvälistä yhteistyötä. Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen uutuusarvo, kansainvälinen osaaminen ja verkosto, johon osaaminen perustuu ja jota tutkimus hyödyntää.

Tavoitteena on synnyttää merkittäviä uusia hankkeita, joilla tulee olla selkeä strateginen läpimurtotavoite ja vaiheistettu projektisuunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi.

Hakemuksen tulee kuvata

 • mitä uutta liiketoimintaa uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaan
 • miten tulokset on mahdollista hyödyntää Suomessa
 • keinot, joilla päästään hyödynnettävissä olevalle osaamisen tasolle (keinojen ei tarvitse olla olemassa olevia ratkaisuja)

Haasteellisuus ja vaikuttavuus: Päämäärän on oltava saavutettavuudeltaan haastava. Hankkeen toteuttaminen luo osaamista, jonka vaikutus Suomen avaruustoiminnan ja elinkeinoelämän laajempaankin uudistumiseen on oltava merkittävä ja laaja-alainen.

Toteutettavuus: Tavoitteen on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Tiekartassa on kuvattava myös ne mahdolliset toimintaympäristön haasteet (esimerkiksi lainsäädännön muutokset), jotka on ratkaistava projektin vaikutusten toteutumiseksi. Kuvauksessa ovat mukana tekijätahot, jotka visiota toteuttavat. 

Yhteistyö ja laaja-alaisuus: Tekemisessä on hyödynnettävä paras kansainvälinen ja muu yhteistyö. Kumppanit rooleineen tulee myös kuvata.

Lisätiedot

Pauli Stigell, asiantuntija 050 5577 856
Kimmo Kanto, palvelujohtaja, 050 5577 852
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)tekes.fi

Suomen kansallinen avaruusstrategia vuosille 2013–2020