7.3.2014

Huippuostajat-ohjelman tutkimushaku

Hakuaika: to 28.11.2013 - pe 07.03.2014

Tekesin Huippuostajat-ohjelman tavoitteena on luoda fiksua kysyntää, joka tuo edellytyksiä uusien markkinoiden syntymiselle ja kasvulle. Fiksun kysynnän avulla yritykset voivat kehittää kilpailukykyään. Samalla moniin yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin saadaan parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tavoitteena on, että ohjelman päätyttyä Suomi tunnetaan fiksun kysynnän mallimaana, jossa huippuostajat luovat markkinoita uusille kansainvälisesti kilpailukykyisille innovaatioille.

Tutkimushaun tavoitteena on luoda uutta tietoa ja osaamista kysynnän vaikutuksista markkinoiden ja yritysten kehittymiseen sekä aktivoida tutkimustahoja tekemään tiivistä yhteistyötä innovatiivisiin hankintoihin pyrkivien tilaajien kanssa. Innovatiivisilla hankinnoilla tarkoitetaan joko uusien tai nykyisiä selvästi parempien ratkaisujen hakemista uusia hankintakeinoja ja yritysten innovointikykyä hyödyntämällä. Rahoitettavat tutkimushankkeet voivat kohdentua sekä julkisen sektorin innovatiivisiin hankintoihin, että innovatiivisuuteen kannustaviin yksityisiin hankintoihin.

Haun budjetti on noin 3 miljoonaa euroa tutkimusrahaa. Haun yhteydessä varaudutaan rahoittamaan rinnakkaisia yritysten innovatiivisiin hankintoihin pyrkiviä kehityshankkeita ja julkisten tilaajatahojen ”Innovatiiviset julkiset hankinnat” kehityshankkeita (http://www.tekes.fi/rahoitus/julkisten-palvelujen-tarjoajille/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/). Rahoitettavaksi valittujen hankkeiden välille pyritään kehittämään mahdollisimman tiivistä toisiaan täydentävää ja mahdollisimman monia osapuolia aidosti hyödyttävää yhteistyötä.

Hakuaika 28.11.2013-7.3.2014. Päätökset rahoitettavista hankkeista/hankekokonaisuuksista pyritään tekemään toukokuun alkuun mennessä.

HAUN TEEMAT

Haussa on kolme teemaa, jotka täydentävät toisiaan. Rahoitettavaksi valitut hankkeet voivat kohdentua yhteen tai useampaan teemaan.

1. Innovatiivisten hankintojen vaikutus toimittajayritysten kilpailukykyyn

Innovatiivisilla hankinnoilla on merkittävä mahdollistava rooli toimittajayritysten kilpailukyvyn kehittymiselle ja markkinoille pääsylle. Tiiviimpi yhteistyö tilaajien ja muiden yritysten kanssa voi esimerkiksi merkitä keinoa yrityksille saada ratkaisunsa osaksi laajempaa tuotetta tai konseptia. Innovatiivisten hankintojen kautta syntyvät referenssit voivat puolestaan helpottaa kansainvälisille markkinoille pääsyä.

Teemaan kohdentuvien tutkimushankkeiden odotetaan synnyttävän kansainvälisesti korkeatasoista uutta osaamista ja tietoa innovatiivisten hankintojen vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista toimittajayritysten kansainväliseen kilpailukykyyn ja uusien ratkaisujen kehittämiseen.

2. Innovatiivisten hankintojen prosessit

Innovatiiviset hankinnat voidaan nähdä prosesseina, joihin liittyy monia vaiheita, keinoja, haasteita ja mahdollisuuksia. Tyypillisesti prosessi alkaa tarpeen kokonaisvaltaisesta määrittämisestä ja etenee erilaisilla yhteistyömekanismeilla ja hankintatavoilla tarpeen tyydyttämiseen. Muun muassa tilaajaorganisaation luonne ja hankintaympäristö vaikuttavat siihen, millaisilla keinoilla voidaan etsiä ja kehittää ratkaisuja.  Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys hankintaprosessissa edesauttavat todellisiin tarpeisiin soveltuvien ratkaisujen löytymistä.

Innovatiiviset hankinnat ovat useiden yritysten välistä yhteistyötä, jonka vuoksi sopimusmalleilla on keskeinen rooli yhteistyön onnistumiselle. Tarjouspyynnöillä ja sopimuksilla luodaan puitteet kehitystyölle ja niihin voidaan sisällyttää erilaisia kannustimia, joilla voidaan esim. jakaa riskiä. Julkisissa hankinnoissa kansallinen hankintalainsäädännön tulkinta asettaa monia reunaehtoja.

Teemaan kohdentuvien tutkimushankkeiden odotetaan synnyttävän kansainvälisesti korkeatasoista uutta osaamista ja tietoa innovatiivisten hankintojen prosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

3. Innovatiivisten hankintojen johtaminen

Innovatiivisten hankintojen onnistuminen edellyttää kykyä tunnistaa strategisesti tärkeitä ulkoisia resursseja ja kykyä johtaa niitä. Hankinnat tulisi tilaajaorganisaatioissa nähdä yhtenä strategian toteuttamisen välineenä.

Viisas kysyntä ja hankinnat voidaan nähdä osana muutosten johtamista. Tällöin johtamisen kannalta korostuu mm. toiminnan jatkuva kehittäminen sekä hallittu riskinotto.

Oikealla johtamistavalla voidaan edesauttaa organisaatioiden välisen yhteistyön onnistumista. Erityisesti julkisella puolella yritysten ja ostajien välinen yhteistyö on usein vähäistä johtuen hankintalain tiukasta tulkinnasta. Asenneilmastoa tulisi pyrkiä muokkaamaan suljetuista hankinnoista avoimempaan ja laajempaan markkinavuoropuheluun yritysten kanssa.

Teemaan kohdentuvien tutkimushankkeiden odotetaan synnyttävän kansainvälisesti korkeatasoista uutta osaamista ja tietoa innovatiivisten hankintojen johtamisesta.

TUTKIMUSHANKKEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT

Hakemusten arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita:

1) Hankkeen soveltuvuus haun teemoihin ja Huippuostajat–ohjelman tavoitteisiin.

2) Hankkeen tulosten liiketoiminnallinen ja muu hyödynnettävyys ja yleistettävyys, tulosten levittäminen ja muu laaja-alainen vaikuttavuus (tilaajan toiminnan kehittymiseen ja erityisesti toimittajayritysten kilpailukykyyn). Tämä osoitetaan hyödyntämissuunnitelmalla, joka liitetään osaksi lopullista tutkimussuunnitelmaa.  Hankkeissa edellytetään tiivistä yhteistyötä hyödyntäjätahojen kanssa. Erityisesti haetaan hankkeita joissa tilaajatahot osoittavat sitoutumista konkreettiseen uudistumiseen ja innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen tutkimushankkeen rinnalla.

3) Monialainen lähestymistapa aiheeseen, joka edesauttaa toimialojen välistä oppimista. Hankkeiden tulee palvella useamman kuin yhden toimialan tarpeita.

4) Aiheen ajankohtaisuus, uutuusarvo ja haastavuus

5) Tutkimushankkeen edellyttämä asiantuntemus,  kyvykkyys ja osaamispohja

6) Hyödyntäjäorganisaatioiden, kuten julkisten tilaajatahojen sekä yritysten sitoutuminen hankkeeseen. Sitoutuminen osoitetaan rahoituksella ja muulla osallistumisella (esim. ohjausryhmätyöllä). Hyödyntäjien rahoituksen osuus on haun piiriin kuuluvissa hankkeissa vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Rahoitettavilta tutkimushankkeilta vaaditaan sitoutumista tulosten levittämiseen yrityksille, julkisille tilaajatahoille ja muille mahdollisille hyödyntäjille. Hankkeita arvioitaessa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, miten tutkijat etsivät keinoja tulosten jalkauttamiseen.

Tekesin rahoitusosuus on lähtökohtaisesti 60 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sisältävissä laajoissa hankekokonaisuuksissa Tekesin rahoitusosuus voi olla 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakemukset toimitetaan Tekesiin viimeistään 7.3.2014 Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta http://www.tekes.fi/asiointi/. Hakijoita kannustetaan keskustelemaan hankeideasta hyvissä ajoin Tekesin asiantuntijoiden kanssa.

14.1. klo 9:30-12:30 järjestetään verkottumistilaisuus tutkijoille ja tulosten potentiaalisille hyödyntäjille. Ilmoittaudu tästä.

Hakemuksessa tulee mainita kohdistus Huippuostajat-ohjelmaan.

Tekesin Huippuostajat-ohjelmatiimin yhteyshenkilöt:

Asiantuntija Markku Heimbürger p. 050 5577 977

Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen p. 050 5577 687

comments powered by Disqus