27.10.2014

Fiiliksestä fyrkkaa ja Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta, työiloa -tutkimushaku: Ihmiset bisneksen uudistajina

Ihmisillä on keskeinen merkitys yritysten menestymiselle. Yritysten työntekijöiden, esimiesten, johtajien ja asiakkaiden muodostamat yhteisöt luovat liiketoimintakulttuurin, joka voi tukea tai estää yritysten uudistumista. Liiketoimintaosaamisen rinnalle tarvitaan myös uudenlaista asiakaskokemuksen ymmärrystä. Etsimme tuoreita näkökulmia siihen, miten ihmisiä ja heidän yhteisöjään johtamalla, kehittämällä ja innostamalla luodaan menestyvää liiketoimintaa.
Hakuaika: ti 26.08.2014 - ma 27.10.2014

Haemme Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman ja Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta, työiloa -ohjelman yhteisessä julkisen tutkimuksen haussa elinkeinoelämän kanssa verkottuneita monitieteisiä tutkimushankkeita. Kannustamme tässä tutkimushaussa etsimään uusia, eri tieteenalojen osaamista yhdistäviä näkökulmia ihmisten johtamisen uudistamiseen. Emme hae vain organisaatioiden sisäistä toimintaa uudistavia näkökulmia vaan avauksia, jotka tarkastelevat tuoreella tavalla yritysten, niiden asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden ympäröivien yhteisöjen välisiä suhteita. Haastamme vallitsevien ihmiskäsitysten, johtamista ohjaavien periaatteiden ja kulttuuristen syvärakenteiden rohkeaan uudistamiseen.

Hausta rahoitetaan enintään 6 miljoonalla eurolla julkisen tutkimuksen hankkeita. Lisäksi rahoitamme yritysten ja julkisen tutkimuksen organisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia.

Tutkimushaun sisältökuvaus

Tässä haussa olemme kiinnostuneita ihmisen moninaisista rooleista liike- ja innovaatiotoiminnassa myös kansainvälisissä yhteyksissä: ihmisestä johtajana, esimiehenä, työntekijänä, asiakkaana, loppukäyttäjänä, tilaajana, valistuneena kansalaisena, osaamisyhteisön jäsenenä jne. Meitä kiinnostavat ihmisten sekä heidän muodostamiensa monimuotoisten ja monikulttuuristen verkostojen yhteisöllinen innostus, luovuus ja työn imu sekä se, miten niitä voidaan tuloksellisesti johtaa ja kehittää.

Haastamme ajattelemaan rohkeasti ja uudella tavalla liiketoiminnan ja työnteon tapoja sekä yhteistyösuhteita oman organisaation ihmisiin, asiakkaisiin ja kumppaneihin ihmisinä.  Suomen elinkeinoelämän rakenteiden uusiutuminen edellyttää määrätietoista ihmiskeskeisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan syntymistä yrityksiin. Liiketoimintaosaamisen rinnalle tarvitaan uudenlaista asiakasymmärrystä ja ihmisyhteisöjä koskevaa osaamista.

Tutkimushaun taustalla on iso murros, joka liiketoiminnassa ja työelämässä on käynnissä. Arvoketjut ovat yhä verkottuneempia myös kansainvälisesti. Yritykset organisoivat toimintojaan uudelleen yhä tiheämpään tahtiin. Aineettomuuden merkitys yritysten kasvun ja innovaatioiden lähteenä korostuu ja vaatii uusia toimintatapoja ja osaamisia.

Kaikki liiketoiminta siirtyy osittain verkkoon.  Sosiaalisesta mediasta on tulossa osa yritysten arkipäivää  asiakaskokemusten ja -tarpeiden selvittämisessä ja yhteiskehittämisessä. Asiakkaan osallistumisen kynnys madaltuu ja valinnanmahdollisuudet laajenevat. Tietyissä asioissa myös asiakkaan valta lisääntyy.  Työ muuttuu virtuaalisemmaksi. Johtamista jaetaan ja tiimit toimivat monessa yrityksessä itseohjautuvasti. Samallakin fyysisellä työpaikalla voi työskennellä rinnakkain useiden eri yritysten työntekijöitä. Pelillisyys ja leikkisyys nostavat päätään bisneksen tekemisessä esimerkiksi startup-yrityksissä.

Ihmisiä ja organisaatioita johdetaan usein edelleen konemaisella tavalla ja vanhan tuotantoparadigman mukaisesti. Yrityksen elinkelpoisuus edellyttää pitkällä aikavälillä jotain muuta – ihmisille merkityksellisten asioiden, tunteiden ja kokemusten ymmärtämistä ja tämän ymmärryksen tuomista osaksi yritysten arkea: johtamisen käytäntöjä, työn tekemisen tapoja, asiakkaan kohtaamista. Tarvitaan monipuolista näkemystä ihmisistä osana yhteisöjä ja verkostoja, uusien ideoiden tuottajina ja uusien monipuolista arvoa luovien innovaatioiden toteuttajina, hyödyntäjinä, käyttäjinä.

Hakuaika ja rahoitusvolyymi

Haku toteutetaan yksivaiheisena. Hakemukset toimitetaan Tekesiin hakuaikana Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakuaika päättyy maanantaina 27.10.2014 klo 23.59.

Ohjelmavalintaa ei tehdä hakuvaiheessa. Kaikki hakuaikana tulleet tutkimushankehakemukset osallistuvat yhteisarviointiin eikä ohjelmakohtaisia rahoitusallokaatioita ole. Hakemuslomakkeessa valitaan ”Kuuluu muuhun kokonaisuuteen” ja kirjoitetaan ”Fiilis ja Liideri”.

Hakemusten arviointi ja rahoituspäätökset pyritään tekemään vuoden 2014 loppuun mennessä.

Hankkeiden arviointikriteerit

Elinkeinoelämän kanssa verkottuneet tutkimushankkeet

Tekesin rahoitusosuus on tutkimusorganisaatioille pääsääntöisesti 60 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sisältävissä laajoissa hankekokonaisuuksissa Tekesin rahoitusosuus voi olla 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen julkisen tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan osaamista ja tuloksia, jotka ovat hyödynnettävissä yritysten omien tutkimus- ja kehitysprojektien lähtökohtina.

Rahoituksen edellytyksenä on, että elinkeinoelämän rahallinen panostus projektiin on vähintään 5 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Potentiaalisten hyödyntäjien muu panostus (esim. käytetty työaika) on eduksi hankkeelle, mutta sillä ei voi korvata vaadittua 5 % osarahoitusta.

Lisäksi Tekes on varautunut rahoittamaan yritysten rinnakkaishankkeita tämän teeman alueella.

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot (pdf)

Tutkimushankkeiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita:

  • Soveltuvuus haun sisältöön ja haussa mukana olevien ohjelmien tavoitteisiin.
  • Ajankohtaisuus ja haastavuus, rohkea ja uudenlainen tarkastelukulma haun teemaan.
  • Monitieteisyys ja verkottuneisuus. Monitieteisyys voi toteutua yhden tutkimusryhmän sisällä tai tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. Rohkaisemme etsimään kumppaneita yli tieteenalarajojen.
  • Tutkimustulosten laaja-alainen liiketoiminnallinen hyödynnettävyys ja hyödyntämissuunnitelman vaikuttavuus. Hankkeelle on eduksi konkreettinen suunnitelma tutkimustulosten käyttöönotosta, osaamisen siirron mekanismeista sekä aktiivisesta tulosviestinnästä hankkeen kaikissa vaiheissa.
  • Rinnakkaiset yrityshankkeet katsotaan eduksi.

 

Hakijoille järjestettiin 30.9 Helsingissä infotilaisuusTilaisuuden esitysaineisto(pdf).

Lisätietoja hausta antavat

Minna Suutari, Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman päällikkö, minna.suutari@tekes.fi. p. 029 50 55830

Nuppu Rouhiainen, Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman päällikkö, nuppu.rouhiainen@tekes.fi p. 029 50 55949