Tiina Valjakka & Jari Kokkonen: Ei mitään rajaa – eli mikä toimiala ja mihin yrityksen raja piirretään?

Tutkijakollega oikoluki konferenssiin kirjoitettua tiivistelmää case-tutkimuksesta, jossa oli jäsennetty pienen yrityksen asiakassuhteita, ja kommentoi, ettei paperista selviä lainkaan minkä alan yritys on kyseessä; ”Niin että onko kyseessä konepaja vai palvelualan yritys?”

Jäimme miettimään, mihin toimialaan yrityksen pitäisi sijoittaa ja miten sitä voisi kuvailla, ja onko toimialakysymys edes relevantti. Monet pienet yritykset siirtyvät ketterästi toimialarajojen yli etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai paetessaan kypsiä markkinoita. Toimialarajat hämärtyvät: ”blurring boundaries” on termi, jota näkee usein. Esimerkiksi palvelullistuminen eli tuotteiden ja prosessien muuttuminen ja muuttaminen palveluiksi tapahtuu yli toimialarajojen. Kun asiakaslähtöisyys on keskiössä, niin asiakkaiden saamat ratkaisut ovat hyvin erilaisia ja eri tavoin toteutettuja. Samoin arvon määrittely on yhä voimakkaammin asiakkaan kokemassa arvossa eikä tuotannon tuottamassa teoreettisessa lisäarvossa.

Verkostot, ekosysteemit ja alustat yhdistävät yrityksiä

Teknologian kehitys aiheuttaa luovaa tuhoa; tuottamattomia yrityksiä häviää ja uudenlaisia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Jos ei ihan tuhoa, niin toimialarajojen hämärtymistä ja alojen konvergoitumista on näkyvissä erityisesti informaatioteknologian kehittymisen ansiosta. Esimerkiksi alustatalous eli digitaaliset palvelualustat, joita yritykset voivat hyödyntää ja joihin ne voivat omalla osaamisellaan tarttua, toimii aivan erilaisena yhteisenä nimittäjänä kuin perinteinen toimiala-ajattelu. Verkostotalous taas korostaa yritysten välisiä suhteita, jotka perustuvat kaikkia osapuolia hyödyttävälle ja paljon tiiviimmälle yhteistyölle kuin puhtaasti markkinaehtoinen talous.  Alustoja ja verkostoja lähellä oleva käsite on liiketoimintaekosysteemi. Luonnossa ekosysteemi rajaa tietyn alueen, yritysmaailmassa ekosysteemi ymmärretään toisiinsa suhteessa olevien yritysten verkostoksi, ja samalla tavoin kuin luonnossa, ekosysteemi elää ja muuttuu ja evoluutionaarista kehitystä tapahtuu koko ajan.

Erilaiset allianssit ja muu yritysten välinen yhteistyö verkostossa hämärtävät puolestaan yritysten välisiä rajoja. Yhteistyö on arkea, eikä työntekijänä välttämättä edes hahmota, että oman työn kannalta tärkein kumppani onkin jonkin toisen yrityksen palkkalistoilla.

Tarve luokitteluun on inhimillistä ympäristön jäsentämistä ja yritysmaailmassakin luontevaa. Yritys määrittelee itsensä ja asemansa yritysten joukossa kategorisoimalla muita: ketkä ovat asiakkaita, ketkä alihankkijoita ja ketkä ovat sellaisia varteenotettavia kilpailijoita, joiden toimia on syytä seurata. Kilpailijankin määrittelee viime kädessä asiakas, joka päättää, mitkä vaihtoehdot ottaa vertailuun. Toimialaluokittelua käytetään ennen kaikkea tilastointiin. Tilastokeskus määrittelee yrityksen toimialan sen tuottaman arvonlisäyksen mukaan eli toimiala rajaa yritykset, joilla tuotantopanokset, tuotantoprosessi ja tuotetut hyödykkeet ovat samankaltaisia. Tämän mukaan tilastoidaan sitten eri toimialojen tuotoksia ja niiden muutoksia. Yritykselle tai yritysverkostojen tutkijalle toimialaluokitus ei ole järin tähdellinen luokittelu eikä anna lisäarvoa edes konferenssipaperiin.

Aika, erityisesti ”juuri nyt”, ohjaa tekemään sitä, mikä asiakkaalle on tärkeää

Ai se caseyritys? Se on Sabriscan Oy, joka on esimerkki yrityksestä, joka ei yhdessä lokerossa pysy eikä sammaloidu: Sabriscan kouluttaa ja konsultoi, tekee erikoiskoneistuksia ja muotteja, suunnittelee vaikka tehtaan Kiinaan ja myy lastuavia työkaluja. Yrityksen johto etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kuten monelle muullekin pk-yritykselle, asiakasarvon miettiminen ja oman toiminnan uudistaminen arjessa on sille elinehto. Sabriscan on kyennyt luovimaan läpi vaikeiden lama-aikojen saavuttaen vahvan taloudellisen aseman. Yritys on kansainvälistynyt ja kyennyt laajentamaan toimintaansa Aasiaan ja Itä-Eurooppaan. Paraikaa Sabriscan suunnittelee toimintansa laajentamista sisäsyntyisesti, omilla vahvuuksillaan kaikkialle maailmaan.

Perustamisvuodestaan 1998 lähtien yritys on kertonut toimiala-luokituksekseen ”AIKA RATKAISEE”.Strategisen ytimen muodostaa ajatus ratkaisuliiketoiminnasta, jossa tehdään kulloinkin sitä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja edistää kilpailuetujen saavuttamista. Perinteisiin luokituksiin yritys ei mahdu. Sabriscan toimii sellaisten työyhteisöiden kanssa, jotka ovat itse omassa toiminnassaan huomanneet AIKA-käsitteen merkityksen ja tärkeyden. Samat lainalaisuudet esiintyvät niin autoteollisuudessa, sosiaali- ja terveysaloilla sekä suomalaisissa kone- ja muoviteollisuuden yrityksissä: On tärkeää että työt kyetään tekemään suunnitellussa ajassa, toistuvasti ja aina samalla tavalla. Vaikka yksittäiset tilaukset poikkeaisivatkin merkittävästi toisistaan, tulee toimintamallien mahdollistaa ”tehdään-kuten-on-tarjottu”-ajatus. Projektit tulee toimittaa ajallisesti toimitustarkasti. Lisää arvoa syntyy, kun asiakkaan asettama ”time-to-market” tai ”time-to-profit” toteutuu; silloin on tärkeää kyetä toimimaan nopeammin kuin kilpailijayritykset.

Tärkeänä AIKA-käsitteen suhteen on myös ymmärtää, mitä asiakaskunta ja muuttuva markkinatilanne juuri nyt tarvitsevat. Yritysten on siis muutettava ketterästi toimintansa painopistettä, tähdättävä liikkuvaan maaliin ja keksittävä innovatiivisia uusia toimintamalleja ja ratkaisuja asiakkailleen. Esimerkkinä voisi olla teollisuudessa vallalla oleva yksittäisten tuotteiden ja pienien erien toimittamisen vaade: asiakaskohtaiset räätälöinnit ja yksilökohtainen huomioiminen on tullut jäädäkseen. Sabriscan on luonut liiketoimintamallin, jonka turvin se kykenee jatkuvasti kehittämään itseään, muuntautumaan ja suoriutumaan suuristakin kansainvälisistä asiakastarpeista. Samalla se omiin kokemuksiinsa ja vaativalta asiakaskunnalta saamaansa ”koulutukseen” pohjautuen omaa kyvykkyyden, jolla se auttaa valmennuspalveluin työyhteisöitä ketterämpään ja kaikkia tyydyttävään toimintaan.

Toki Sabriscankin keskittyy. Paraikaa sen kansainvälistystoimet kohdentuvat ”nuolenkärki”-ajatuksella kansainvälisen autoteollisuuden valoihin. Yritys toimittaa kokonaisvaltaisesti valomuotteja sinne minne kansainväliset valovalmistajat kulloinkin kokevat tarpeen. Sabriscan Oy:n liiketoiminnot saavat arvovirta-johtamisen kautta toisistaan energiaa ja tarvittavaa osaamista sekä näkemystä yli perinteisten toimialarajojen. Valomottien suhteen yritys kerää kyvykkyyttä omasta tuotannollisesta toiminnastaan, projektitoimituksista sekä teknisen kaupan eli lastuavan työstön päämiehiltään. Yli toimialarajojen toimiminen on vahvuus. Samalla erilaisilla liiketoiminnoilla varmistetaan jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa taloudellinen riippumattomuus. Samoja itse nauttimiaan lääkkeitä yritys tarjoilee niitä kaipaaville.

Kirjoitus julkaistaan keväällä ilmestyvässä Arvonluonnin muutoksen aakkoset – arvot, arki ja arvostus -julkaisussa, joka on moniääninen kirjoituskokoelma uudistamisesta ja uudistumisesta meidän jokaisen arjessa”. Inka Lappalainen, Toni Ahonen, Maaria Nuutinen, Tiina Valjakka ja Heli Talja (Toim.). Arvonluonnin muutoksen aakkoset – arvot, arki ja arvostus. Tulossa 2016. VTT Oy, Espoo.

 

Jari Kokkonen, toimitusjohtaja
Sabriscan Oy
Jari.Kokkonen(at)sabriscan.fi
Jari Kokkonen on johtaja ja kouluttaja Sabriscan Oy:n menestyksen takana. Hän uskoo perustehtävään, innostukseen ja ihmisiin.

 

Tiina Valjakka, Research team leader
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tiina.Valjakka(at)vtt.fi
Tiina Valjakka on tutkija ja kehittäjä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Hän väittää että avain muutokseen ja innovaatioihin on rajojen ylittäminen ja yhteistyö.

Eero Lukin