Juha Koivisto: Innokylä uudistuu innovatiivisia julkisia hankintoja tukevaksi ympäristöksi

Hyvinvointi- ja terveysalan innovaatiotoiminnan kansallinen päänäyttämö Innokylä (www.innokyla.fi) on kovassa käytössä. Innokylän verkkopalvelussa työskentelee yli 130 verkostoa, palvelussa on vajaa 800 hanketta,  kehittämistoiminnan tuottamia käytäntöjä ja toimintamalleja palvelussa on lähes 1600. Innokylän käytön kasvu on ollut huimaa ja se tulee jatkumaan, sillä Innokylää muokataan ympäristöksi, joka tukee ja palvelee myös innovatiivisia julkisia hankintoja.

Hankinnasta tekee innovatiivisen ainakin kolme seuraavaa piirrettä: 1) Tarvelähtöisyys – Perusta hankinta aitoon tarpeeseen, 2) Tulosperusteisuus – Älä määrittele liian tarkkaan ratkaisua tarpeeseen, vaan jätä toimittajille vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja. Käännä tarpeet tulostavoitteiksi eli määrittele millaista tulosta ratkaisulla tulisi saada aikaan ja 3) Yhteiskehittäminen - Suunnittele ja kehitä yhdessä toimittajien ja loppukäyttäjien/asiakkaiden kanssa läpi prosessin

Innovatiiviset hankinnat ovat merkittävä voimavara hyvinvointi- ja terveysalan palveluiden uudistamisessa, minkä tulisi viime kädessä näkyä parempina palveluina asiakkaille Ostamalla innovatiivisia ratkaisuja yrityksiltä ja järjestöiltä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden on mahdollista parantaa palveluidensa laatua ja tuottavuutta. Kysyntä uusille ratkaisuille luo samalla liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

STM ja Sitra rahoittavat kehittämishanketta, jossa on Innokylän perustajajäsenten THL:n, Kuntaliiton ja Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) lisäksi mukana myös VTT. Tavoitteena on kesällä 2015 uudistunut Innokylän verkkopalvelu, jossa on toimivat työkalut 1) hankinnan yhteissuunnittelun sekä 2) sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön. Hankinnoille ei kehitetä omia työkaluja, vaan olemassa olevia muunnetaan tarvittavassa määrin. Innovatiivisille hankinnoille luodaan kuitenkin kattava tietopaketti, joka sisältää innovatiivisia hankintoja koskevaa perustietoa, hankintamenettelyjä, sopimusmalleja jne. Innokylä ei korvaa Hilmaa, joka toimii jatkossakin hankintayksiköiden virallisena ilmoituskanavana.

Uudistuneessa Innokylässä tilaaja voi verkossa helpolla tavalla suunnitella ja valmistella hankintaa yhteistoiminnallisesti potentiaalisten toimittajien ja loppukäyttäjien kanssa. Tilaaja voi esimerkiksi viestiä hankintatarpeista ja tulevista tilaisuuksista, käydä avointa vuoropuhelua hankinnan valmisteluun liittyen sekä tehdä markkinakartoituksia. Sopimuksenaikaisen yhteistyön osalta Innokylä tarjoaa yhteistyötilan hankittavan/kehitettävän ratkaisun kehittämistä, seurantaa ja arviointia varten.

Miksi hankinta kannattaa työstä Innokylän välineiden avulla? Mitä lisäarvoa Innokylä tuo hankintojen toteuttamiseen? Hyviä vastauksia on monia. Käyttäjä saa ilmaiseksi käyttöönsä maailman edistyneimmän julkisen sektorin innovaatioympäristön. Innokylästä löydät jo kehitettyjä toimintamalleja sekä omaa hankintaa vastaavia hankintoja ja hankintakumppaneja. Innokylä mahdollistaa sisältöjen työstämisen moniäänisesti sekä yhdessä oppimisen. Viestiminen sekä avoin tiedon jakaminen ja vuoropuhelu onnistuvat helpolla tavalla. Vältät turhan kirje- ja sähköpostin sekä turhat kokoukset ja tapaamiset. Innokylää kehitetään jatkuvasti, alusta on jo alalla tuttu, ja kävijämäärät kasvavat kaiken aikaa. Hankinnan työstämisestä Innokylässä hyötyvät oman hankinnan sidosryhmien lisäksi kaikki muut hankkijat sekä toimittajat.

Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, THL ja Innokylä

Eero Lukin