Jari Hyvärinen: Avustuksella alkuun ja lainalla markkinoille

Innovaation vaikuttavuus kasvaa, kun yritys panostaa tutkimuksellisuuteen alkuvaiheen kehityksessä. Paras tulos Tekesin rahoituksesta syntyy silloin, kun yritys saa avustusta alkuvaiheessa tutkimukseen ja myöhemmin lainaa markkinoille menoon.

Tekesin innovaatiorahoitukseen on tehty merkittäviä muutoksia. Lainojen osuus on kasvanut ja avustusten pienentynyt olennaisesti. Rahoitusta on leikattu erityisesti avustuksista.

Vaikuttavuusarvioinnissa pidimme tärkeänä selvittää, millaisia vaikutuksia leikkauksilla ja lainapainotteisuuden lisäyksillä on yritysten kasvuun tulevaisuudessa. Tätä varten teetimme asiasta selvityksen Tempo Economics Oy:llä.

Selvitys kartoitti Tekesin avustusten ja lainojen vaikutuksia yritysten tuloksiin. Selvityksessä pohditaan lisäksi, miten Tekesin avustuksia ja lainoja on rahoituksen vaikuttavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaista ohjata ja suunnata jatkossa. Selvitys kattaa tilastotarkastelun ja yrityskohtaisia analyysejä, jotka kuvaavat vaikutusdynamiikkaa, jota tilastoilla ei pystytä todentamaan.

Tulokset ovat mielestäni mielenkiintoisia. Tekes rahoittaa avustuksilla innovaation alkuvaiheen kehitystä ja lainalla tilannetta, jossa tuote tai palvelu on menossa markkinoille. Avustukset ja lainat ovat toisiaan täydentäviä instrumentteja. Selvityksen mukaan paras tulos saadaan räätälöimällä näistä instrumenteista kullekin yritykselle toimivin ratkaisu.

Avustus vaikuttaa enemmän yritysten innovaatiotoimintaan sekä ulkoisiin yhteistyösuhteisiin ja verkostoitumiseen. Lainalla on puolestaan suuremmat vaikutukset innovaatiotoiminnan kaupallistumiseen.

Tehdyt case-tutkimukset osoittavat, että lainoilla on ollut tärkeä rooli etenkin liiketoiminnan käynnistämissä, kuolemanlaakson ylittämisessä sekä omistus- ja yrittämismotivaation ylläpitämisessä. Avustusten vaikutukset näkyvät teknologian kehittämisessä ja eritoten tuotekehitystyön eri vaiheissa, ja erikoistumisessa. Case-tutkimukset osoittavat, että Tekesin rahoitusinstrumentit vaikuttavat monella eri tavalla yrityksen kasvuun.

Selvityksen havainnot osoittavat, että Tekesin lainahankkeilla on yritysten liikevaihtoa lisäävä vaikutus. Tämä pätee etenkin silloin, kun lainahanketta on edeltänyt monipuolinen Tekesin rahoitus. Sen sijaan yksinään lainarahoitus näyttää toimivan huonosti niin hankkeen onnistumisen kuin yrityksen liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta. Tämä osoittaa, että molempia instrumentteja tarvitaan – sekä lainoja että avustuksia.

IMF totesi syyskuussa julkaistussa Suomen maaraportissa, että yritysten t&k-rahoitusta tulisi lisätä, jotta Suomen asema yhtenä innovaatiojohtajana säilyisi. Suomessa julkinen t&k-rahoitus yrityksille on OECD-maiden häntäpäässä – noin 230 milj. euroa vuodessa. Hallitusohjelman leikkaukset Tekesin avustuksiin pudottavat Tekesin rahoituksen nimellisesti vuoden 1997 tasolle. Vertailussa kiistaton innovaatiojohtaja on Yhdysvallat, jossa julkinen sektori rahoittaa yritysten t&k-toimintaa vuosittain noin 35 miljardilla eurolla.

Pienenä, avoimena ja vientiin pohjautuvana kansantaloutena uusien ideoiden luominen, vieminen markkinoille ja innovaatiovetoinen kasvu ovat avainasemassa. Voimme kilpailla ja menestyä globaaleilla markkinoilla uusia innovaatioita sisältävillä tuotteilla ja palveluilla.

Jari Hyvärinen

Kirjoittaja on taloustieteiden tohtori ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden arvioinnista vastaava Tekesin asiantuntija