Katriina Alhola: Hankintamappi tarjoaa esimerkkejä ja kokemuksia julkisista cleantech-hankinnoista

Avoin ja laaja markkinavuoropuhelu, verkostojen hyödyntäminen, huolellinen ja riittävän pitkä valmisteluaika, joustava rahoitusratkaisu sekä johdon strateginen tuki ovat avaintekijöitä onnistuneen cleantech-hankinnan taustalla. Lisäksi tarvitaan ahkera ja määrätietoinen hankkija, jolla on intohimoinen asenne cleantech-tavoitteiden asettamiseksi ja läpiviemiseksi suunnitteluvaiheesta lähtien.

Cleantech tarkoittaa teknologioita, palveluja ja ratkaisuja, jotka kuuluvat markkinoiden parhaimmistoon niiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten näkökulmasta ja jotka ovat taloudellisesti kilpailukykyisiä. Cleantech-hankinta on kuitenkin enemmän kuin vihreä hankinta. Merkittävän ympäristöhyödyn ja kustannustehokkuuden lisäksi siihen sisältyy proaktiivinen ote uusien ratkaisujen etsimiseksi sekä markkinoiden luomiseksi innovatiivisille tai uudehkoille teknologioille ja näitä tukeville palveluille ja järjestelmille. Parhaimmillaan cleantech-hankinta vastaa hankkijan tarpeisiin tarjoamalla laadukkaan ja ympäristönäkökulmasta paremman ratkaisun tuottaen samalla alueellista hyvinvointia, edistäen työllisyyttä ja tarjoamalla kotimarkkinareferenssejä Suomelle merkittävällä cleantech kasvualalla. Hankkijan näkökulmasta tämä yhtälö tarkoittaa hankinnan tekemistä toisin kuin perinteisesti on totuttu.

Cleantech-hankinnan lähtökohtana on tarkastella, miten markkinoiden ja alueen tarjoamat mahdollisuudet voisivat parhaiten vastata hankkijan tarpeeseen. Uudet, luovat ratkaisut syntyvät porukalla ja vaativat verkottumista. Tämä puolestaan edellyttää eri sidosryhmien välistä varhaista vuoropuhelua ja teknologioiden mahdollisuuksien sekä alueen osaamispotentiaalin tunnistamista. Myös cleantech-ratkaisujen ja kustannussäästöjen välinen yhteys tulee tehdä näkyväksi elinkaarikustannuslaskentaan tai eri rahoitusratkaisuihin perustuen, erityisesti jos cleantech ratkaisun hankintahinta on perinteistä ratkaisua kalliimpi. Monet hyvät esimerkit kertovat, että energiatehokkaisiin ja laadukkaisiin ratkaisuihin käytetyt eurot voivat sataa moninkertaisina kunnan kassaan takaisin hankinnan elinkaaren aikaisesti laskettuna.

Näitä, ja muita hyviä esimerkkejä on tarkasteltu Tekesin Huippuostajat-ohjelman tutkimushankkeessa Cleantech Hankintamappi, jota koordinoi SYKE. Esimerkkejä ja kokemuksia cleantech-hankinnoista on koottu Hankintamappiin www.ymparisto.fi/hankintamappi joka on kaikille avoin nettiportaali. Perusidea on, että hankkijat itse kertoisivat tekemistään hankinnoista ja kokemuksista sekä osallistuisivat keskusteluun cleantech-hankinnoista hankintamapissa. Tutkimushankkeen aikana on vahvistunut käsitys, että hankkijoiden tarve uusiin ideoihin, niiden toteuttamiskeinoihin ja muiden kokemuksiin cleantech-hankinnoista on suuri. Muiden tekemistä onnistuneista avauksista ja opituista läksyistä on hyvä rakentaa uusia cleantech hankintoja ja soveltaen monistaa toteutuneita konsepteja muihin kuntiin ja kaupunkeihin.

Hankintamappi:
www.ymparisto.fi/hankintamappi

Lisätietoja:
www.syke.fi/hankkeet/hankintamappi  
Erikoistutkija Katriina Alhola katriina.alhola(at)ymparisto.fi
hankintamappi(at)ymparisto.fi

 

Eero Lukin