Ekoinnovaatioille nostetta monipuolisista verkostoista

Ekoinnovaatioiden tarve ja maailmanmarkkinat ovat valtavat, ja viimeaikainen kasvuvauhti on ollut nopeampi kuin markkinoilla keskimäärin. Esimerkiksi Frost & Sullivan arvioi syyskuisessa Global Cleantech Summitissa, että globaalit cleantechin maailmanmarkkinat yli kaksinkertaistuvat nykyisestä noin 600 miljardista US dollarista vuoteen 2020 mennessä ja ovat lähes 9 biljoonaa US dollaria vuonna 2050. Myös Suomi haluaa osansa näistä markkinoista.

Kysyntää ekoinnovaatioille on, mutta markkinoille pääsy ei ole helppoa. Erityisesti start-upien ja pienten sekä keskisuurten toimijoiden on vaikea kaupallistaa uusia tuotteita ja palveluita. Asiakkaiden tarpeita ei välttämättä ymmärretä, verkostoja ei ole ja rahoitusta on vaikeaa saada. Myös lainsäädäntö voi estää tai vaikeuttaa uusien tuotteiden markkinoille pääsyä. Ympäristöystävällisistä tuotteista ja palveluista ollaan usein haluttomia maksamaan tavanomaisia tuotteita enempää, vaikka ympäristömyötäisyydellä saavutettaisiinkin pitkällä aikavälillä kustannushyötyjä esimerkiksi energiansäästönä.

Onneksi on myös positiivisia esimerkkejä. Savo-Solar Oy on kehittänyt erittäin tehokkaan aurinkolämpökeräimen, jossa hyödynnetään optista nanopinnoitetta. Sitkeän työn ansiosta yritys on raivannut tiensä Tanskan kaukolämpömarkkinoille ensimmäisenä ulkomaisena yhtiönä. Destamatic Oy puolestaan toimii uusiotuotemarkkinoilla. Yritys on onnistunut yhteistyössään viranomaisten kanssa ja saanut ensimmäisenä Suomessa ns. End of Waste (EoW) -luvan jätepuun kierrätykselle ja tuotteistamiselle. EoW-kriteereillä määritetään, milloin jäte lakkaa olemasta jätettä ja muuttuu tuotteeksi tai raaka-aineeksi.  

Mistä lisää tällaisia tarinoita? SCINNO-hankkeen työpajassa syyskuun lopulla tunnistettiin tarpeita ainakin yrittäjämyönteisen ilmapiirin ja toimintatapojen parantamiseen. Kysyttiin muun muassa, ollaanko Suomessa liian ankaria konkurssin kokeneiden yrittäjien uusia liiketoimintaponnisteluja kohtaan. Toisaalta toimivien ja monipuolisten verkostojen merkitys vaikuttaa yhä tärkeämmältä. Markkinoilla tarvitaan laajoja kokonaisratkaisuja, joita yksi toimija ei välttämättä voi toteuttaa, mutta erilaisten toimijoiden yhteenliittymä voi. Jotta tällaiset verkostot toimivat ja menestyvät, tarvitaan aiempaa avoimempaa vuoropuhelua sekä toimijoiden että hankkijoiden välillä. Esimerkkinä toimivista yhteisöistä mainittiin muun muassa Smart Chemistry Park Turussa. Verkostot tarvitsevat myös näkemyksellisiä veturitoimijoita, jotka voivat ”orkestroida” uudenlaisia ratkaisuehdotuksia ja -malleja nopeasti muuttuville ja laajeneville markkinoille.

Riina Antikainen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
SCINNO-hankkeen vastuullinen johtaja

SCINNO (Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä) hanke on SYKEn, Aalto yliopiston ja Altonova Oy:n yhteishanke, jota rahoittaa Tekes. Tässä Green Growth -ohjelman hankkeessa tutkitaan erityisesti kasvuyrittäjyyden ja kehittyvien yritysekosysteemien näkökulmasta, miten ekoinnovaatiot syntyvät ja leviävät.

Lue lisää tästä linkistä: www.syke.fi/hankkeet/SCINNO