Anne Kleemola: Tekes torjuu harmaata taloutta

Vastuulliseen toimintaamme Tekesissä kuuluu varmistua, että emme rahoita yrityksiä, jotka harjoittavat harmaata taloutta. Selvitämme rahoitettavien yritysten liiketoimintaa ja että ne ovat hoitaneet julkiset velvoitteensa, kuten maksaneet verot ja liittyneet verohallinnon rekistereihin. Riittämättömät tiedonsaantioikeudet vaikeuttavat kuitenkin taustaselvityksiämme.

Harmaa talous tarkoittaa muuten laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja, esimerkiksi ennakonpidätystä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Harmaan talouden torjunnalla pyritään ennalta estämään tällaista toimintaa.

Olemme Tekesissä tehneet jo vuosia yhteistyötä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa. Käytämme hakija- ja saajayritysten taustojen ja taloudellisen tilan selvittämiseen velvoitteidenhoitoselvitystä, joka sisältää ajantasaista viranomaistietoa. Selvitämme muun muassa yritysten kuulumisen verohallinnon rekistereihin sekä verovelka- ja ulosottotilanteen.

Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaissut 17.11.2015 Harmaa talous 2015 -julkaisun, jossa on nostettu esiin harmaa talous yhteiskunnan varojen käytön ja varojen suojaamisen näkökulmasta. Aihepiiristä käsitellään muun muassa julkisten yritystukien myöntämistä. Julkaisussa kerromme Sisäisen tarkastuksen johtajamme Piia-Tuulia Rauhalan kanssa harmaan talouden ja väärinkäytösten torjunnasta työssämme. Tekesin myöntämä julkinen rahoitus on tarkkaan säädeltyä ja rahoitus maksetaan aina tilitettyjä kustannuksia vastaan.

Mielestäni systemaattisilla yritysten taloudellisen tilanteen ja lakisääteisten velvoitteiden tarkastuksilla on ollut merkittävä vaikutus ongelmien ennaltaehkäisyyn. Pystymme varmistumaan siitä, että rahoitusta saava yritys ilmoittaa palkat verohallintoon ja maksaa palkoista ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Emme myönnä tai maksa rahoitusta, mikäli rahoituksen saajalla on verovelkaa tai työnantaja- tai alv-ilmoitusten laiminlyöntejä.

Tekesin vastuulliselle toiminnalle on tärkeää, että saamme riittävästi ja kattavasti viranomaistietoja. Olemme olleet mukana tekemässä lakialoitetta, jolla turvaisiin riittävä tiedonsaanti ja poistettaisiin viranomaisten tietojenvaihdon esteitä. Nykyisin Tekesillä on oikeus saada tietoa vain hakija- ja saajayrityksestä, ei organisaation vastuuhenkilöistä eikä vastuuhenkilöiden muista yritysyhteyksistä.

Myönnämme rahoitusta ainoastaan sellaisille yrityksille, jotka noudattavat lakeja ja huolehtivat lakisääteisistä velvoitteistaan. Mielestäni meidän pitäisi pystyä lisäksi varmistumaan siitä, että rahoittamiemme yritysten vastuuhenkilöt toimivat verolakien mukaisesti sekä henkilökohtaisesti että muussa yritystoiminnassaan.


Anne Kleemola
Maksatuspalvelujohtaja