VINKKI – vastuullinen ja innovatiivinen hankintatoimin kilpailukyvyn lähteenä

Ympäristön saastumiseen ja ihmisten terveyteen liittyvien vahinkojen uutisointi ja tietoisuuden kasvu vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä vaikuttavat paitsi yksittäiseen kuluttajaan myös vahvasti yritystoimintaan. Yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa vastuullisuus kulminoituu hankintatoimeen. Varmistamalla ketjun läpinäkyvyys ja tuotteen jäljitettävyys ja noudattamalla vastuullisen hankinnan periaatteita hankintatoimi voi monin tavoin vastata vastuullisuushaasteisiin, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisätä asiakasarvoa. Vastuullinen hankinta vaatii vahvaa panostusta erityisesti hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen.

Hankintatoimen merkityksen tunnistaminen vastuullisuuden toteuttamisessa on useissa suomalaisissa yrityksissä vielä alhaisella tasolla. Kuitenkin tosiasia on, että yritysvastuun toteuttamisen avaimet ovat nimenomaan yrityksen hankintatoimessa ja hankintojen johtamisessa. Hankintatoimi on vastuussa yrityksen ulkoisten resurssien hallinnasta, hankintalähteiden etsimisestä ja valinnasta sekä hankittavien tuotteiden, palveluiden tai raaka-aineiden alkuperästä. Näin ollen yrityksen vastuullisuuden toteutuksen tulisi lähteä liikkeelle hankintatoimesta. Yritys voi olla ainoastaan niin vastuullinen kuin sen koko toimitusketju tai –verkosto on. Siksi vastuullisuuden varmistaminen verkostossa tulisi olla yksi hankintatoimen keskeisimmistä tehtävistä.

Tarvitaan siis uusia innovatiivisia toimintatapoja sekä hankinnoissa että markkinoiden aktiivista kehittämistä. Tuotetoimittajien ja asiakkaiden yhteistyöllä onkin suuri merkitys niin kilpailukyvyn ja arvon luomisessa kuin myös yritysvastuun toteuttamisessa. Esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvä lainsäädännöllinen vaatimus, kuten päästörajoitukset, voikin olla sysäys uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin eikä toimintaa vaivaava rajoite.

Ymmärrys hankintojen taloudellisesta merkityksestä ja strategisesta roolista liiketoiminnassa on kasvanut uusiin mittoihin.  Myös hankintatoimen rooli organisaatioiden innovaatiotoiminnassa on vahvistumassa. Nyt yritykset pyrkivät hyödyntämään toimittaja- ja kumppanuusverkostojen innovaatioita parhaalla mahdollisella tavalla. Hankintatoimeen liittyvien innovaatioiden saavuttamisessa hankintojen integrointi innovaatio- ja kehitysstrategioiden luomiseen on tärkeää. Myös innovaatioita ruokkivan kysynnän ja markkinoiden luonti sekä toimittajien mukaan ottaminen aikaisessa vaiheessa hankittavien palveluiden ja tuotteiden määrittelyyn on hankinnan tehtäviä.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston VINKKI-tutkimusprojektissa tutkitaan hankintatoimen vastuullisuutta innovatiivisten hankintatapojen ja innovaatioiden saavuttamisen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan erityisesti vastuullisuuden merkitystä innovaatioiden ja toimittajien kehittämisen ajurina. Yhteistyökumppaneina projektissa on suomalaisia yrityksiä eri toimialoilta sekä julkisen sektorin toimijoita. Mukana olevat julkisen sektorin organisaatiot edustavat hankinnan keskeisiä toimijoita Suomessa ja yksityiset yritykset ovat edelläkävijöitä oman alueensa toimitusketjujen ja hankinnan alueilla.

VINKKI-projektin tavoitteena on tuoda esiin hankintatoimen rooli yritysvastuun toteuttajana. Hankinta vastaa verkoston läpinäkyvyydestä sekä toimittajien, toimittajasuhteiden ja toimittajakentän kehittämisestä. Hankinnan roolia tarkastellaan erityisesti innovatiivisten hankintatapojen ja innovaatioiden saavuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on löytää parhaat käytänteet ja keinot markkinoiden kehittämiseen, toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä toimittajavalintaan, arviointiin ja kontrolliin. Projektissa etsitään keinoja innovatiivisen hankintaprosessin vaiheiden identifiointiin sekä mekanismien luomiseen toimittajien aikaiseen sitouttamiseen ja ostaja-toimittajasuhteen tehokkaaseen vuoropuheluun liittyen. Julkisen sektorin kannalta vastuullisen hankinnan merkitys on erityinen. Sen lisäksi että julkisissa hankinnoissa on huomattavan suuret euromääräiset hankintavolyymit, julkisten hankintojen vastuullisuuden osoittaminen toimii myös brändin rakentajana koko Suomen kannalta. Vastuullisuuteen liittyvien riskien hallinta on keskeinen tehtävä imagon ylläpidossa ja vaikuttaa vahvasti maan sijoittumiseen erilaisissa vastuullisuutta mittaavissa listauksissa ja rankingeissa. On siis aika ottaa vastaan vastuullisuushaaste hankintaverkostossa ja nähdä vastuullisuus innovaation lähteenä eikä liiketoiminnan rajoitteena.

Anni-Kaisa Kähkönen, tutkijatohtori ja Katrina Lintukangas, tutkijaopettaja, VINKKI-projektipäällikkö

Eero Lukin