Tekesin strategia

Tekesin tavoitteena on aikaansaada kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi rahoitamme tulevaisuuden edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja ja lupaavimpien nuorten innovatiivisten yritysten toiminnan kehittämistä ja kasvua.

Kansantalouden kasvu sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi syntyvät elinkeinojen uudistumisen ja menestymisen kautta. Elinkeinoja ja julkista tutkimusta uudistavat edelläkävijät ja kansainvälistä kasvua tavoittelevat yritykset ovat rahoituksemme pääkohderyhmät.

Rahoituksellamme ja entistä joustavammalla toiminnallamme haastamme asiakkaat viemään radikaaleja ideoitaan ja uudistuksia eteenpäin. Ohjelmillamme suuntaamme osan rahoituksesta aihealueille, joilla on Suomelle erityisen merkittäviä uudistumisen ja kasvun mahdollisuuksia.

Toiminta-ajatus

Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

Arvot

Innostamme uudistumaan

Kuuntelemme erilaisia näkemyksiä ja rohkaisemme asiakkaitamme uusiin ratkaisuihin ja kasvuun. Olemme helposti lähestyttäviä ja toiminnassamme asiakaslähtöisiä. Meillä on rohkeutta tehdä uudenlaisia avauksia ja opimme epäonnistumisista. Pidämme yllä positiivista työilmapiiriä ja kannustamme toisiamme.

Vaikutamme näkemyksellämme

Teemme valintoja, jotka vaikuttavat ja rakentavat tulevaisuuden Suomea. Muodostamme näkemyksemme yhdessä asiakkaiden kanssa ja maailman huippuosaajia kuunnellen. Viestimme enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.

Toimimme vastuullisesti

Sijoitamme veronmaksajien rahoja vastuullisesti ja olemme kaikissa toimissamme luotettavia. Emme kannusta asiakkaitamme ottamaan kohtuuttomia riskejä. Hoidamme työmme vastuullisesti loppuun asti.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on parantaa tuottavuutta ja uudistaa elinkeinoja sekä lisätä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Lisäksi tavoittelemme sellaisten kyvykkyyksien kehittymistä, joita innovaatioiden aikaansaaminen edellyttää.

Vaikutamme yhteiskuntaan ensisijaisesti taloudellisten vaikutusten kautta. Rahoittamallamme tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on kuitenkin usein muitakin myönteisiä vaikutuksia ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.

Tuottavuus ja uudistuminen

Tavoittelemme kestävää talouskasvua, joka edellyttää tuottavuuden paranemista ja elinkeinoelämän uudistumista. Tärkeimpiä painotuksiamme tuottavuuden lisäämisessä ja uudistumisen vauhdittamisessa ovat:

 • Nuoret kasvuyritykset
 • Innovatiiviset kasvavat liiketoiminnot
 • Tuottavuuden ja jalostusarvon kasvu
 • Teknisen ja ei-teknisen kehittämisen yhdistäminen
 • Menestyminen kansainvälisissä arvoverkoissa
 • Rakennemuutoksessa vapautuvien osaamisten ketterä uudelleen kohdentaminen

Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet

Tavoitteenamme on kehittää sellaisia kyvykkyyksiä, joita tarvitaan innovaatioiden aikaansaamiseen. Menestyvän innovaatio-toiminnan edellytyksiin kuuluu osaamisten vahvistaminen ja parhaiden kansallisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen. Tärkeimpiä painotuksiamme innovaatio-toiminnan kyvykkyyksien kehittämisessä ovat:

 • Hyödynnettävät osaamiset ja osaamisten siirto
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistyminen
 • Ketterät käyttäjälähtöiset innovaatioprosessit
 • Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ja kokeiluympäristöt
 • Yrittäjyyteen, yhteistyöhön, kokeiluihin ja jatkuvaan uudistumiseen kannustava ilmapiiri

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi

Tavoittelemme yhteiskunnan lisääntyvää vaurautta, joka mahdollistaa hyvän elämän. Lisäksi tavoitteenamme on saada aikaan palveluja, tuotteita ja prosesseja, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tärkeimpiä painotuksiamme ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin parantamisessa ovat:

 • Liiketoimintamahdollisuuksia avaavien globaalien energia- ja ympäristötavoitteiden edistäminen
 • Työorganisaatioiden kehittäminen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi
 • Ohjelmakohtaisesti määritellyt ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin kohdennetut erillistavoitteet

Tekesin uudistuminen ja edelläkävijyys

Tekes on jatkuvasti uudistuva innovaatiorahoituksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edelläkävijä.

Tavoitteenamme on olla innovaatiorahoituksen kansainvälinen edelläkävijä ja haluttu kumppani: innostava, vaikuttava, vastuullinen ja kansainvälisesti arvostettu innovaatiotoiminnan mahdollistaja.

Uudistumisemme tärkeimpiä painotuksia ovat:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Fokusoitu kansainvälisyys
 • Nopeus, tehokkuus, joustavuus
 • Selkeät vastuut
Tarjoama

Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa rahoitusta

Kannustamme asiakkaitamme monimuotoiseen innovaatiotoimintaan ja uudistumiseen rahoittamalla merkittäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja, jotka eivät toteutuisi yhtä laajoina tai kunnianhimoisina ilman julkista rahoitusta.

Nuorten yritysten kehittämis- ja kasvurahoitusmarkkinoiden puutteiden korjaamiseksi myönnämme nuorten innovatiivisten yritysten erityisrahoitusta ja teemme rahastosijoituksia nuorten kasvuyritysten toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Jaamme innovaatiotoiminnan, innovatiivisten yritysten varhaisen kehittämisen ja kasvun sekä kansainvälisen kasvun perusteltuja riskejä. Hakemukset kilpailevat keskenään rahoituksesta samoin kriteerein siitä riippumatta, missä päin Suomea asiakas sijaitsee.

Liitämme rahoitukseemme asiakkaidemme positiivisen haastamisen ja kumppaniemme palvelut

Viestimme kohderyhmille Tekesin rahoituksesta ja palveluista. Neuvomme asiakkaita kansallisten sekä kansainvälisten julkisten rahoituskanavien käytöstä, erityisesti eurooppalaisen Horisontti 2020 -ohjelman mahdollisuuksista. Keskustelemme projektiaihioista ja liiketoimintasuunnitelmista asiakkaiden kanssa ennen hakemusten jättämistä.

Arvioimme asiakkaidemme tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja liiketoimintasuunnitelmia, mutta emme osallistu niiden laatimiseen. Haastamme asiakkaitamme kehittymään esittämällä asiantuntevia kysymyksiä. Kokoamme asiakkaan halutessa yhteisiä rahoitus- ja palveluratkaisuja kumppaniemme kanssa. Mahdollisten uusien asiakkaiden tunnistamisessa tukeudumme kumppaniverkostoomme.

Teemme asioinnin Tekesin kanssa helpoksi selkeällä tuote- ja palvelutarjonnalla sekä hyvällä viestinnällä ja sähköisellä asioinnilla.

Tarjoamme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme käyttöön omia ennakointi-, arviointi-, toimintaympäristö- ja tutkimustietojamme.

Edistämme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä ja muun kansainvälistymisen suunnittelua

Kansainvälisessä toiminnassa tavoittelemme pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuria hyötyjä Suomelle. Kannustamme asiakkaitamme kansainvälistymään. Rahoituksemme voi kohdistua tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen ja muun kansainvälistymisen suunnitteluun.

Tukeudumme työ- ja elinkeinoministeriön johtamaan yhteistyöverkostoon, jotta asiakkaidemme saavat liiketoiminnan kansainvälistämiseksi ja ulkomaisten tutkimus- ja kehitysinvestointien houkuttelemiseksi tarvitsemansa asiantuntijapalvelut.

Team Finland -verkostossa:

 • vastaamme ennakointipalvelujen kokonaisuudesta
 • osallistumme kasvuyritysten kansainvälistymistä tukevan, aluetasolta maailmalle ulottuvan, saumattoman ja selkeän kansainvälistymispalvelujen kokonaisuuden kehittämiseen ja toimintaan
 • osallistumme aktiivisesti invest-in -toimintaan ja tuemme asiantuntemuksellamme sen sisällöllistä suuntaamista.

Suuntaamme osan rahoituksestamme strategisiin ohjelmiin

Suuntaamme lähes puolet rahoituksestamme strategisiin ohjelmiimme. Ne ovat Tekesin ohjelmista, strategisista tutkimusavauksista, SHOKien tutkimusohjelmista ja kansainvälisistä ohjelmaosallistumisista muodostuvia koordinoituja toimenpidekokonaisuuksia, joiden painopisteet valitsemme kansallisten politiikka- ja strategialinjausten pohjalta yhdessä asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Tekesin ohjelmat ovat monipuolisia toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät erilaiset palvelut, verkottumisalustat sekä rahoitus. Ohjelmamme luovat kokeiluympäristöjä, joissa innovaatiotoiminta, investoinnit ja loppukäyttäjät kohtaavat. Tekesin ohjelmien kautta kohdennamme noin 25 % myöntö-valtuuksistamme. Ohjelmatoiminnassa hyödynnämme suunnitelmallisesti myös ulkomaalaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta.

SHOK-toimintaa fokusoimme SHOK-rajat ylittävän avoimen rahoituskilpailun avulla teräviin osaamiskärkiin. Luomme SHOK-toiminnasta ennen kaikkea uusien liiketoimintojen syntymiseen tähtäävän verkottumisalustan yrityksille ja huippututkimukselle. Seuraamme ja arvioimme toimintaa ja sen johtamista suunnitelmallisesti. SHOK-toimintaan kohdistamme noin 17 % myöntövaltuuksistamme.

Strategisten ohjelmien ulkopuolellakin toteutamme proaktiivisia toimia

Kehitämme Tekesin ohjelmia jatkuvasti asiakkaidemme ja toimintaympäristömme tarpeiden pohjalta. Ohjelmien valmisteluun kehitämme ketterän, tehokkaan ja nopean prosessin, jonka toteutamme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Ohjelmien ulkopuolella toteutamme tarvittaessa sisällöltään tai kohderyhmältään rajattuja hakuja ja muita kertaluontoisia aktivointitoimia.

Voimme johtaa ja hallinnoida myös kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmia, jos ne hyödyttävät asiakkaitamme ja saamme hallintokustannuksiin rahoituksen ulkopuolisista lähteistä.

Vastaamme Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelman toimeenpanosta. INKA-ohjelmassa yhdistämme useiden kansallisten toimijoiden tahotilat ja kehitysresurssit siten, että saamme muodostettua teräviä kansainvälisiä osaamiskärkiä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä parantavia kokeilu- ja kehitysympäristöjä. Kyseessä on uusi kansallisten ja alueellisten toimien yhteisvaikutusta tukeva innovaatiopolitiikan väline, jonka kytkemme osaksi strategisia ohjelmiamme.

Rahoitustarjoama tutkimusorganisaatioille julkiseen tutkimukseen

Tarjoamme julkiseen tutkimukseen tarkoitettua rahoitusta seuraaviin kohteisiin:

osin yritysten tai muiden hyödyntäjien rahoittama verkottunut tutkimusuusiin innovatiivisiin liiketoimintoihin tähtäävä tutkimusennakoiva strateginen tutkimusulkomailta Suomeen tulevien huippututkijoiden rahoitus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen suuntaamme pääosin strategisiin ohjelmiimme. Lisäksi panostamme pitkäjänteisesti innovaatiotutkimukseen, jolla tuemme innovaatiopolitiikan kehittymistä ja suuntaamista.

Rahoitustarjoama yrityksille

Tarjoamme yritysasiakkaillemme avustuksia ja riskilainoja seuraaviin kohteisiin:

 • tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektitinnovatiiviset kokeilut
 • työorganisaatioiden kehittäminen
 • innovaatiot julkisissa hankinnoissa
 • strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tutkimusohjelmat
 • arvoverkkojen kehittäminen

Nuorille innovatiivisille yrityksille tarjoamme avustuksia ja riskilainoja toiminnan kaikkiin kustannuksiin. Lisäksi teemme rahastosijoituksia kansainvälistä kasvua tavoittelevia nuoria yrityksiä rahoittaviin sijoitusrahastoihin.

Rahoittamamme projektit ja kasvusuunnitelmat perustuvat yritysten aloitteisiin. Valitsemme rahoitettaviksi projektit ja kasvusuunnitelmat, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä kansantaloudelle ja yhteiskunnalle suurimman hyödyn suhteessa julkisiin panostuksiin. Osan projekteista rahoitamme osana strategisia ohjelmiamme.

Rahoitustarjoama muille segmenteille

Julkisten palvelujen kehittäjiä ja muita kolmannen sektorin toimijoita voimme rahoittaa samoilla periaatteilla kuin yrityksiä ja julkisia tutkimusorganisaatioita. Omia palvelujaan, tuotteitaan ja prosessejaan kehittäviin julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin sovellamme yritysten rahoitusperiaatteita. Julkista tutkimusta tehdessään julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat osallistua kilpailuun julkisen tutkimuksen rahoituksestamme.

Yksityishenkilöille ja ilman taloudellisia tavoitteita toimiville yhteisöille voimme järjestää tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyviä kilpailuja.

Painopisteet

Ohjelmatoimintaa suuntaaviksi sisällöllisiksi painopisteiksi olemme valinneet kuusi aihealuetta, joilla suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuksella on näköpiirissä merkittäviä mahdollisuuksia.

Sovellusalueiksi valitut sisällölliset painopisteet:

Luonnonvarat ja kestävä talous

 • Energia- ja raaka-ainetehokkuus
 • Uusiutuvan energian ratkaisut
 • Metsän ja biomassojen uudet ratkaisut
 • Mineraalivarojen hyödyntämisen ja veden käytön kestävät ratkaisut

Älykäs elinympäristö

 • Älykkäät energiajärjestelmät ja kestävä materiaalitalous
 • Elinvoimainen ja turvallinen digitaalisuutta hyödyntävä yhdyskunta
 • Käyttäjien tarpeisiin mukautuvat tuotteet, palvelut ja prosessit

Elinvoimainen ihminen

 • Terveyden edistäminen
 • Tehokas ja laadukas sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
 • Uudistava, voimavaroja edistävä työ ja oppiminen
 • Elämyksellinen vapaa-aika

Kaikkien toimialojen yhteisinä menestystekijöinä toimivat sisällölliset painopisteet:

Liiketoimintakonseptit

 • Liiketoimintakonseptit globaaleissa arvoverkoissa
 • Innovaatiotoiminnan uudet muodot

Palvelut ja aineettomuus arvonluojina

 • Arvoa aineettomista sisällöistä
 • Asiakaskeskeiset kokonaisratkaisut
 • Markkinoiden ja kysynnän uudistaminen

Digitaalisuus

Asiakkaat

Nuoret yritykset

Tavoitteenamme on kannustaa liikkeelle suuri määrä elinkelpoisia, kasvuhakuisia ja innovatiivisia yrityksiä, jotka houkuttelevat yksityisiä sijoituksia ja kasvavat kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on kannustaa liikkeelle suuri määrä elinkelpoisia, kasvuhakuisia ja innovatiivisia yrityksiä, jotka houkuttelevat yksityisiä sijoituksia ja kasvavat kansainvälisesti.

Suuntaamme nuorille yrityksille yli kolmanneksen kaikesta Tekesin yrityksille kohdistamasta rahoituksesta.

Nuorten yritysten rahoituksessa paikkaamme markkinapuutetta rahoittamalla siemenvaiheessa pienillä panoksilla suurta joukkoa yrityksiä ja jatkamalla merkittävällä panostuksella lupaavimpien yritysten rahoitusta. Jatkopanostuksiin lähtemistä ovat mukana arvioimassa yksityiset sijoittajat.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen lisäksi myönnämme lupaavimmille nuorille yrityksille toiminnan kehittämistä ja kasvua tukevaa erityisrahoitusta ja teemme samoja tavoitteita tukevia rahastosijoituksia.

Kansainvälistymällä kasvua tavoittelevat yritykset

Tavoitteenamme on kannustaa suuri määrä yrityksiä merkittävään ja kestävään kansainväliseen kasvuun innovaatioiden avulla.

Kansainvälistymällä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein kohderyhmämme. Kohdistamme tähän asiakasryhmään kuuluville, vähintään kuusi vuotta vanhoille yrityksille yli kolmanneksen kaikesta yrityksille suunnatusta rahoituksestamme.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa luomme edellytykset sille, että innovatiiviset yritykset voivat kehittyä nopean kasvun yrityksiksi, jotka houkuttelevat myös yksityistä pääomaa.

Nopeasti kasvavien yritysten rinnalla lähes yhtä suuri merkitys kansantalouden kasvulle on maltillisesti kasvavilla yrityksillä. Siksi niidenkin riskipitoiset, kasvuun tähtäävät kehityshankkeet ovat merkittävä rahoituksemme kohde.

Kansallisesti toimivat yritykset

Tavoitteenamme on kannustaa kansallisesti toimivia yrityksiä kehittämään valmiuksiaan siten, että ne voivat uudistua kansainvälistä kasvua hakeviksi yrityksiksi tai merkittävien verkostojen kilpailukykyä tukeviksi toimittajiksi.

Kotimarkkinoille keskittyville yrityksille tarjoamme rahoituspalveluja, jos yrityksen kasvun mahdollisuus on erityisen suuri tai yrityksen toiminnalla on suuri välillinen vaikutus esimerkiksi arvoverkon osana. Rahoitus on mahdollista myös silloin, kun yrityksellä on tavoite ja uskottava mahdollisuus kehittyä kansainvälistä kasvua tavoittelevaksi yritykseksi.

Paikallisesti toimivat yritykset eivät yleensä ole asiakkaitamme.

Suuret yritykset

Tavoitteenamme on kannustaa suuret yritykset oikea-aikaiseen ja rohkeaan, kansantaloudenkin kannalta merkittävään uudistumiseen sekä osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia kumppaneille synnyttävään yhteistyöhön.

Rahoitamme suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa, kun uutta osaamista luomalla tai yhteistyöllä syntyy suuria ulkoisvaikutuksia tai kun yritys uudistaa olennaisesti liiketoimintaansa ja hakee merkittävää muutosta asemaansa globaalissa arvoverkossa.

Yli 500 henkeä työllistävien yritysten rahoitus on vajaa kolmannes yrityksille suunnatusta rahoituksestamme.

Tutkimusorganisaatiot

Tavoitteenamme on luoda kestävästi taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyödynnettäviä osaamisia, verkostoja, ja tutkimustuloksia. Tavoitteenamme on myös osaamisen siirtyminen tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän välillä.

Julkiseen tutkimukseen kohdistamme noin kolmasosan kaikista myöntövaltuuksistamme.

Julkisessa tutkimuksessa suuntaamme rahoituksemme monialaisille ryhmille, jotka pystyvät luomaan hyvän kasvualustan tutkimuslähtöisille liiketoiminnoille ja yrityksille, sekä uusille huippuosaamisen aloille.

Julkisessa tutkimuksessa painopisteet ovat yritysten tai muiden hyödyntäjien osin rahoittama verkottunut tutkimus, uusiin innovatiivisiin liiketoimintoihin tähtäävä tutkimus, elinkeinoelämän tarpeita ennakoiva strateginen tutkimus ja ulkomailta Suomeen tulevien huippututkijoiden rahoitus.

Julkisten palvelujen kehittäjät

Tavoitteenamme on yhdessä vastuuministeriöiden kanssa uudistaa julkisia palveluja siten, että palvelujen laatu ja tuottavuus paranevat kansallisesti tärkeimmillä aloilla. Tavoitteenamme on myös luoda uusia markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja parantaa tuottavuutta työorganisaatioita kehittämällä.

Julkisten palvelujen kehittämiseen osallistumme valikoidusti asianomaisista palveluista vastaavien ministeriöiden kanssa kumppanuusohjelmissa.

Toimintatavat

Asiakaslähtöisyys

Kuuntelemme asiakkaitamme ja suuntaamme toimintaamme nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden mukaan.

Tartumme ripeästi yhteiskunnassa esiin nouseviin haasteisiin, joiden ratkaisemisessa yritysten innovaatiotoiminnalla voi olla merkittävä rooli.

Vaikuttavuutemme syntyy asiakkaiden onnistumisten kautta.

Kansainvälisyys

Hyödynnämme kansainvälistä yhteistyötä kaikissa ydinprosesseissamme.

Organisointi

Strategiamme tehokasta toimeenpanoa varten organisaatiossamme on asiakassegmenttiemme palveluun erikoistuneita innovaatiorahoituksen vastuualueita ja strategisten ohjelmien toimeenpanoon erikoistuneita vastuualueita. Organisaatiossamme on myös toimintaa suuntaavia ja tukevia ohjaus- ja kehittämistoimintoja ja yhteisiä palvelutoimintoja hoitavia vastuualueita. Tuloksemme syntyy koko henkilöstön voimin.

Yksikkörakenteemme määrittelee selkeät toimivaltarajat ja vastuut, muodolliset raportointisuhteet, myöntövaltuuksien ja toimintamenojen hallinnan, osaamisen johtamisen vastuut sekä esimiehisyydet.

Osaamisverkostot, suunnitelmallinen tehtäväkierto ja vastuualueiden rajat ylittävät prosessit ja toimintamallit sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja verkostojen suunnitelmallinen hyödyntäminen edistävät tiedon ja ideoiden leviämistä sekä innovatiivista organisaatiokulttuuria.

Pääomasijoitustoiminta järjestetään tavalla, joka ei aiheuta eturistiriitoja Tekesin innovaatiorahoituksen ja yritysrahoituksen välillä.

Inhimillisen pääoman kehittäminen

Tekesin henkisten voimavarojen hallintaa ja inhimillisen pääoman kehittämistä ohjaavat henkilöstöjohtamisen periaatteet ja henkilöstövisio. Tavoitteena on, että henkilöstö osaa, haluaa ja jaksaa toimia tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti Tekesin strategian ja vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi. Tekes luo onnistumiselle ja kehittymiselle hyvät edellytykset.

Henkilöstövisio saavutetaan, kun henkilöstöjohtamisessa toteutuvat seuraavat pitkän tähtäimen tavoitteet:

 • organisaatiokulttuuri edistää tasapainoisesti innovatiivisuutta, tehokkuutta ja yhteisöllisyyttä
 • johtamisella ja esimiestyöllä innostetaan strategian toteuttamiseen ja tuloksellisuuteen sekä kannustetaan osallistumiseen
 • organisaation rakenteet edistävät vuorovaikutusta, tehokasta ja joustavaa työskentelyä sekä yhteistä oppimista
 • osaaminen ja henkilöstörakenne edistävät pitkäjänteisesti päämääriemme saavuttamista ja kykyämme uudistua
 • palkitsemisen kokonaisuus on kilpailukykyinen, kannustava ja oikeudenmukainen
 • hyvinvoiva henkilöstö viihtyy työssään ja haluaa työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi