STARTUP

Startup-yritysten Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus (kks) on nyt Tempo-rahoituspalvelu.

Tempo – vauhtia startup-yrityksen alkuvaiheen kasvuun

Kenelle?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta, selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä.

Milloin?

 • Tiedätte, minkä tarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee.
 • Olette tunnistanut potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin ja aiotte kasvattaa liiketoimintaanne kansainvälisesti.
 • Olette arvioineet kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia.
 • Alkuvaiheen kehittämiseen on riittävästi resursseja ja omaa rahoitusta.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen ja ovat valmiita täydentämään tiimin osaamista. Olette valmiita kehittämään hallituksen kokoonpanoa ja neuvonantajien verkostoa.
 • Harkinnanvaraisesti erittäin uniikki ja lupaava idea tai keksintö saattaa saada Tempo-rahoitusta, vaikka kaikki edellytykset eivät täyttyisi. Tällöin rahoitus aloitetaan pienempänä ja sen jatkomahdollisuuksia arvioidaan projektin aikana.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa. Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, olkaa yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Tekesissä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tempo-rahoituksen avulla yrityksenne pääsee nopeasti testaamaan uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen vientimarkkinoille menoa. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Tavoitteet

Hakemusvaiheessa Tekesin kanssa sovitaan 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Tempo-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan yrityksenne lähtökohdista niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Asiakaspilottien toteutuminen
 • Liikevaihdon kehittyminen
 • Asiakasmäärän kehittyminen
 • Kansainvälistymistoimenpiteiden kehittyminen
 • Kumppaniverkoston vahvistaminen
 • Tuotteen ominaisuuksien valmistuminen
 • Rahoitusjärjestelyjen eteneminen
 • Tiimin, neuvonantajien ja/tai hallituksen vahvistaminen

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan yrityksen mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

   Miten  rahoitus toimii?

Rahoituksen määrä

Tekesin Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista. Yrityksellänne on oltava riittävästi omaa rahaa projektin toteuttamiseen.

Rahoituksen maksaminen

Tekes maksaa osan rahoituksesta ennakkona rahoituspäätöksen jälkeen. Loppuosa Tekesin rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella. 

 • Esimerkki projektista, jossa Tekesin rahoitus on maksimirahoitus 50 000 euroa:  Projektin kokonaisbudjetti on 66 700 euroa. Rahoituspäätöksen jälkeen Tekes maksaa yritykselle 30 000 euroa ennakkoa. Yrityksellä on oltava 36 700 euroa projektin läpiviemiseen.

De minimis -avustusta

Tempo-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -rahoituksen ehtoja. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.  Tekes myöntää enintään 100 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksenne on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta olette saaneet edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
  • Omistajien palkkoja voi tilittää projektille enintään 19 euroa/h (3 000 euroa/kk), jos omistusosuus on vähintään 10 %.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 50 % palkoista.
 • Ostetut palvelut
  • Ostettavat palvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti, jos yksittäinen hankinta tai ketjutettujen hankintojen yhteissumma on 30 000 euroa tai enemmän.
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta.
  • Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Tekes ei rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 9–16

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.

Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.